Смекни!
smekni.com

Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків (стр. 6 из 6)

4. Розрахунок показника ризику сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10).

= п9.

Обсяг сукупної суми всіх кредитів, наданих інсайдерам не є надмірним і не загрожує цільності регулятивного капіталу.

Звітність комерційного банку місить таку інформацію (табл. 5.5).

Таблиця 5

№п/н Показники Сума(тис. грн.)
1 Регулятивний капітал банку 37600
2 Кошти банку, які інвестовані в акції, що випущені однією установою 8130
3 Загальний розмір коштів, які інвестовані в акції юридичних осіб 29540
4 Вкладення в цінні папери в портфелі банку на продаж та інвестиції, що випущені іншими банками 13220
5 Резерв під знецінення цінних паперів, що випущені іншими банками 1700
6 Вкладення у статутні фонди інших банків та фінансових установ 6200

Обчислити показники інвестиційного ризику комерційного банку (Н11, Н12).

Рішення.

1. Розрахунок інвестиційного ризику за однією установою.

Кінв. = п2.

Кінв. = 8130 (тис. грн.).

Кр = п1.

Цпб = п4 – п5.

Цпб = 13220 – 1700 = 11520 (тис. грн.).

Всф = п6.

Всф = 6200 (тис. грн.).

Банк щодо цієї юридичної особи виконує установлений норматив інвестиційного ризику. Операції вкладання коштів до статутного фонду установи не можуть призвести до втрати капіталу банку.

2. Розрахунок загального інвестиційного ризику.

- п3,

= 29540 (тис. грн.).

Банк використовує свій капітал для придбання акцій юридичних осіб в межах, встановлених Національним банком.

Звітність комерційного банку містить таку інформацію (табл. 6).

Таблиця 6

№п/п Показники Од.виміру Сума
1 Регулятивний капітал банку тис.грн. 37600
2 Вимоги (активи) банку (балансові і позабалансові) за кожною купленою іноземною валютоюа) долар СШАб) євров) російський рубль тис.од.“-““-“ 2670165035900
3 Зобов’язання банку (балансові і позабалансові) за кожною проданою іноземною валютоюа) долар СШАб) євров) російський рубль тис.од.“-““-“ 1800197015000
4 Офіційний курс НБУа) долар СШАб) євров) російський рубль грн.за од.“-““-“ 5,316,850,185

Визначити показники ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13), загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1)і загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2).

Рішення.

1. Визначення вимог (балансових і позабалансових) та зобов’язань (балансових і позабалансових) в гривневому еквіваленті за кожною іноземною валютою (табл. 7).

Таблиця 7

Валюта Вимоги, тис. грн. Зобов’язання, тис. грн.
Долар США 2670 х 5,31 = 14177,7 1800 х 5,31 = 9558
Євро 1650 х 6,85 = 11302,5 1970 х 6,85 = 13494,5
Російський рубль 35900 х 0,185 = 6641,5 15000 х 0,185 = 2775

2. Визначення відкритої валютної позиції банку за кожною іноземною валютою (табл. 8).

Таблиця 8

Валюта Вимоги Зобов’язання Відкрита валютна позиція (довга “+”; коротка “-“)
долар США 14177,7 9558 +4619,7 (довга)
євро 11302,5 13494,5 -2192 (коротка)
російський рубль 6641,5 2775 +3866,5 (довга)

3. Визначення загальної відкритої валютної позиції банку (ВВП).

ВВП = 4619,7 + 2192 + 3866,5 = 10678,2 (тис. грн.).

4. Розрахунок показників ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13); загальної довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і загальної короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2).

Н13-1 ≤ 0,3; Н13-2 ≤ 0,05;

Діяльність банку на валютному ринку в цілому не є ризиковою, але рівень ризику загальної короткої валютної позиції банку вийшов за межі нормативу. В цьому випадку НБУ може застосувати щодо цього банку штрафні санкції згідно з постановою Правління НБУ № 369 від 28.08.2001 р.


Література

1. Постанова Правління НБУ “Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні” № 368 від 28.08.2010 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 4 – 37.

2. Постанова правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. № 267 від 17.06.2004 р // Додаток до журналу “НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 7. – С. 28-30.

3. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні”. від 15 вересня 2004 р. № 443 // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 10. – С. 30 – 32.

4. Постанова правління НБУ “Положення про застосування Національним банком України заходів за порушення банківського законодавства” № 369 від 28.08.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2001. - № 10. – С. 37-101.

5. Постанова Правління НБУ “Зміни до “Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства” № 515 від 27.10.2004 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. - № 12. – С. 97-100.

6. Постанова Правління НБУ “Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України” № 172 від 21.04.2009 р. // Додаток до журналу “Вісник НБУ”. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2010. - № 6. – С. 96-102.


[1]Ризики в банківській діяльності випливають із специфіки банківських операцій, що здійснюються в умовах ринкових відносин, та означають імовірність одержання доходів, менш від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищенні банківські ризики призводять до значних фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків.

2. Емісійні різниці (емісійний дохід) – сума перевищення доходів, отриманих від первинної емісії власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав).

[3] Субординований борг – це звичайні незабезпечені боргові складові елементи капіталу (не менш ніж 100 тис. грн..), які відповідно до угоди не можуть бути взяті з банку раніше п’яти років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій усіх інших кредиторів.

1 Пільговими кредитами вважаються кредити, що надані позичальникам на більш сприятливих умовах, аніж це встановлено внутрішніми документами банку, що визначають його кредитну та облікову політику.

1 Контрагент – будь-яка особа (фізична чи юридична), яка має з банком відносини фінансового характеру (банк надає кошти у вигляді депозитів, кредитів, продає цінні папери власної емісії і т.ін.).

1Істотна участь у банку означає, що фізична або юридична особа має:

а) частку в статутному капіталі банку в розмірі не менш ніж 10 і більше відсотків;

або

б) здійснює контроль над банком (має можливість впливати на визначення кредитної, інвестиційної та облікової політики) завдяки тому, що має частку в статутному капіталі банку в розмірі не менше ніж 25 відсотків.

1 Споріднена особа – юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі.

1 Установи – будь-які суб’єкти підприємницької діяльності, що є юридичними особами (підприємства, компанії, фірми, установи тощо).