Смекни!
smekni.com

Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів (стр. 3 из 3)

ДЛЯ ТОВ «УКРМЕД-ДЕНТАЛ»

Частина 3

КОНСАЛТИНГОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Фінансовий розділ

Київ

2008


Консультаційний проект передбачає роботи доінвестиційної фази і включає два етапи :

1. Розробку бізнес-плану проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»;

2. Обґрунтування джерел фінансування проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»;

Роботи доінвестиційної фаза проекту включають :

вивчення прогнозів і напрямків розвитку фірми, регіону,країни;

аналіз умов для впровадження початкового задуму;

розробка концепцій проекту; розробка бізнес-плану проекту і попереднє обґрунтування інвестицій – оцінка життєздатності проекту;

вибір і обґрунтування місця розміщення проекту;

екологічне обґрунтування;

аналіз і перспективу;

попереднє інвестиційне рішення;

розробка попереднього плану реалізації проекту;

На доінвестиційній фазі проекту випускаються 4 основні документи :

А) Перший етап

- аналіз інвестиційних можливостей;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням;

Б) Другий етап

уточнене техніко-економічне обґрунтування;

доповідь з питань інвестиційних можливостей;

Кошторис вартості консалтингової послуги спеціалістів консультаційно – методичного центру “ConsultingProject-Ukraine” розраховується згідно прийнятому розподілу витрат фірми на впровадження проекту [6]. Значимість кожної стадії (фази) проекту оцінюють по затратам на 5 фазах проекту:

розробка концепції – 2-3%;

планування проекту – 4-5%;

проектування – 10-20%;

матеріалізація проекту – 60-70%;

закриття (ліквідація) проекту – 10-12%.

Ці 5 стадій(фаз) відбивають типовий «життєвий цикл» правильно побудованого проекту. Рішення на продовження проекту необхідне по закінченню кожної з перших 3-х фаз, а на четвертій і п'ятій фазах рішення приймається перед початком кожної фази. Усі вищенаведені стадії (фази) проекту є своєрідними міні проектами з визначеними цілями, обмеженнями і підходами до керування. Успішне закінчення кожної фази – це своєрідна віха проекту, контрольна крапка його виконання.

Таким чином, вартість консалтингового проекту становитиме 6 – 8 % від орієнтовної вартості реалізації проекту – 390 тис.$, тобто – 25 – 32 тис.$, які прогнозується витратити згідно статей номінального кошторису (табл.3.1).

Оплата консультаційних послуг здійснюється :

50% авансова передоплата;

50% оплата після здачі проекту замовнику;

Вартість консультаційних послуг не є фіксованою, тому можливі зміни в сторону зменшення чи збільшення в разі потреби в обумовленому вище діапазоні. В разі закінчення проекту достроково, старший консультант надає звіт про всі витрати, які були зроблені, а вартість консультаційних послуг буде, відповідно, зменшена. Достроковість виконання проекту залежить від Вашого тісного співробітництва з нами.

Приблизний час, необхідний для виконання консультаційного проекту, становить календарних днів 66 днів, вартість оплати праці 1 робочого дня консультанта становить – 95$ / день (без загальних накладних витрат консультування – табл.3.1):

а) Перший етап -36 днів

- аналіз інвестиційних можливостей - 10 днів;

бізнес-план з попереднім техніко-економічним обґрунтуванням -26 днів;

б) Другий етап -30днів

уточнене техніко-економічне обґрунтування -15 днів;

доповідь з питань інвестиційних можливостей – 15 днів;

Таблиця 3.1

Кошторис послуг консультаційно – методичного центру “ConsultingProject-Ukraine” при розробці консалтингового проекту “Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів»

№ п/п Назва статті витрат Сума в $
1. Оплата праці консультантів 20 500
2. Спеціальні витрати 1 200
3. Витрати на маркетинг 500
4. Устаткування, канцелярські витрати 600
5. Витрати на програмне забезпечення і комп”ютерні запчастини 5 700
6. Мобільний телефонний чи місцевий зв”язок 600
7. Транспортні витрати 500
8. Витрати на друкування та копіювання 200
9. Витрати на послуги інших підрядників 1 500
10. Загальна вартість 31 300

В разі перевищення строків проекту відносно плану не за нашою провиною, заказник має оплатити усі додатково встановлені витрати у подвійному розмірі. Якщо виникають затримки по вині консультантів нашого центру – заказник не відшкодовує додаткові витрати.

Контроль за виконанням робіт ведеться на протязі всього проекту.

Кожний тиждень старший консультант надає інформацію про етап, на якому знаходиться проект, про результати, які були досягнені, проблеми з якими зіштовхуються консультанти, майбутні прогнози та дії, заходи, які консультанти передбачають для прискорення роботи

Вельмишановне керівництво

ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «УКРМЕД-ДЕНТАЛ» !

РЕЗЮМЕ

Ми пропонуємо Вам новий проект розвитку бізнесу ТОВ „Укрмед-Дентал” в неосвоєному сегменті ринку – лізинговій схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів.

Міжнародний лізинг – це ефективний спосіб реінжинірингу бізнес-процесів на Вашому підприємстві та нейтралізації негативних тенденцій в забезпеченні ліквідності, фінансової стійкості та рентабельності роботи.

Міжнародний лізинг – це дійовий спосіб оновлення основних фондів стоматологічних центрів України при відсутності коштів на початкову 100% оплату новітнього стоматологічного устаткування світового рівня.

Консультаційно – методичний центр “ConsultingProject-Ukraine” має необхідний науково-технічний потенціал для управління проектами та вирішення проблем консультування оптимальних шляхів розвитку Вашого бізнесу на основі постійного моніторингу нашими спеціалістами розвитку інноваційних напрямків бізнесу в галузі продаж стоматологічного устаткування.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учебник. — М, 2002, 192с.

2. Верба В.А. Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2000, 244с.

3. Верба В., Решетняк Т. Кадрова політика консалтингових фірм //

4. Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. — М.: Дело, 1998. — 248 с.

5. Ефремов В.С. Управленческий консалтинг как бизнес. //Менеджмент в России и за рубежом, июль-август, 1997. С. 70-79.

6. Коростельов В.А. Управлінське консультування: Навч. Посіб. — К.: МАУП. 2003, с.6

7. Кубр М., Управленческое консультирование: В 2 т. — М., Интерэксперт, 1992 .

8. Маккхем К Управленческий консалтинг / Пер. с англ. М.: Издательство «Дело и сервис», 1999. — 288с.

9. Посадский А., Хайниш С. Консультационные услуги в России.— М.:Финстатинформ,1995.

10. Посадский А. Основы консалтинга: пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин. М.:ГУВШЭ, 1999. — 240с. — М.,1999.

11. Трофимова О.К. Определение понятия "управленческое консультирование"// http://www.management.com.ua

12. Управленческое консультирование. /Под ред. М.Кубра. В 2т. — М.:Интерэксперт, 1992. — Т.1. 319 с.

13.Чернов Ю.В., Комишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учебн.пособие. — Херсон: ОЛДИ-плюс. — 272с.

14. Филип Уикхэм Консалтинг в управлении проектами. – М.: Издательство: "Дело и Сервис", 2006. – 548 с.


Додаток А

Результати попередьного експрес-дослідження ТОВ «УКРМЕД-ДЕНТАЛ»

Рис.А.1. – Агрегати балансу підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки

Рис.А.2. – Показники рентабельності підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки


Рис.А.3. – Динаміка показників ліквідності підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки

Рис.А.4. – Динаміка співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки


Рис.А.5. – Динаміка показників фінансової стійкості підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки

Рис.А.6. – Динаміка показників ризику по покриттю запасів підприємства «Укрмед-Дентал» за 2005 -2007 роки