Смекни!
smekni.com

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод" (стр. 4 из 7)

Інша діяльність, яка не заборонена законодавством України.

ВАТ є юридичною особою від дня його державної реєстрації. Здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та свого Статуту. ВАТ є правонаступником державного підприємства - виробничого об'єднання «Полтавамаш». Майно організації складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі ВАТ.

У власності «Полтавамаш» є:

- майно переданого йому засновником та учасниками у власність;

- продукції виробленої ВАТ в результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю ВАТ або передане йому в користування, несе ВАТ.

ВАТ має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить діючому законодавству України та цьому Статуту.

«Полтавамаш» має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку та торговий знак, який затверджується Правлінням ВАТ і реєструється згідно з чинним законодавством; печатку зі своєю назвою.

Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди, переводу боргу та уступки вимоги, тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки , виступати в суді, третейському суді.

ВАТ має право у встановленому законодавством порядку:

- випускати цінні папери;

- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими об’єктами господарської діяльності;

- створювати на території України та за її межами свої філії, дочірні підприємства та представництва;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

Створені ВАТ філії дочірні підприємства та представництва, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать ВАТ. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються головою правління ВАТ, який укладає з ними контракт. Порядок створення, реорганізації і ліквідації філій, домірних підприємств представництв відкритого акціонерного товариства регулюються діючим законодавством України.

Статутний фонд ВАТ становить 567000 грн. 00 коп. він поділений на 2268000 іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень .

Форма існування акцій - документарна.

Розмір Статутного фонду після повної сплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом випуску та реалізації у встановленому чинним законодавством порядку нових акцій за рахунок додаткових грошових або інших матеріальних внесків акціонерів; збільшення номінальної вартості випущених акцій. Рішення про збільшення (зменшення) Статутного фонду приймається Загальними зборами ВАТ.

Управління ВАТ здійснюють:

- вищий орган ВАТ - Загальні збори акціонерів;

- Наглядова Рада ВАТ ;

- Правління ВАТ;

- Ревізійна комісія ВАТ.

До компетенції Правління ВАТ входить вирішення всіх питань поточної діяльності товариства за виключенням питань, що входять в компетенцію Загальних зборів товариства і Наглядової Ради ВАТ. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом товариства, іншими внутрішніми документами товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів та Спостережної Ради. Правління організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради товариства; затверджує поточні плани діяльності товариства та заходи, необхідні дія їх виконання;розробляє бізнес - план та інші програми фінансово-господарської діяльності товариства;попередньо узгоджує проекти угод на суму, до 25 % балансової вартості активів товариства;розробляє та подає на затвердження Загальним зборам акціонерів проекти щорічних кошторисів і звітує про хід їх виконання. Розробляє шинний розпис та затверджує посадові оклади працівників товариства.

ВАТ здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі до органів державної статистики. Фінансово-господарська діяльність ВАТ здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами ВАТ. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації ВАТ і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки зазначаються відповідно до календарного.

Трудовий колектив товариства складають працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, контракту та найманих по угодах на виконання робіт, що регулюють трудові відносини працівників з товариством. Акціонерне товариство в порядку, визначеному цим Статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності , в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність кранівників, порядок найму та звільнення, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами, медичним та іншими видами страхування ї соціальних виплат трудового забезпечення згідно чинного законодавства України. Трудові доходи кожного працівника товариства, різного роду заохочування, стягнення, а також пільги , які надані товариством, порядок їх сплати визначаються Правлінням та Спостережною Радою товариства ( в межах компетенції кожного з них), залежить від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укладанні трудових договорів, контрактів, угод.

Трудовий колектив розглядає та спільно з Правлінням затверджує проект колективного договору; визначає та спільно з Правлінням затверджує перелік соціальних пільг ї порядок їх виконання.

Споживачами являються підприємства, організації, фірми яким потрібна продукція виробничого призначення, будівельні матеріали. Також відбувається реалізація наукових, технічних, технологічних, економічних, проектних і конструкторських розробок, а також сільськогосподарської продукції. Водночас поширюється попит на послуги будівництва житлових будинків, гаражів і інших споруд для діяльності. З цього ми бачимо що ВАТ «Полтавамаш» має клієнтів які готові користуватися його послугами.І клієнтів не тільки по Україні, а закордоном (Росія).

Але розширений вид діяльності спричиняє до того, що організація має багато конкурентів і основним є Полтавський турбомеханічний завод. Та з одного боку це має позитивний характер адже конкуренція стимулює ВАТ »Полтавамаш» краще і продуктивніше працювати.

Для діяльності організацій потрібні постачальники. ВАТ «Полтавамаш» не виняток, сюди провозять сировину яка потім переробляється у продукцію. Кожна організація має своїх перевірених, постійних постачальників.

ВАТ «Полтавамаш» певною мірою має оновлене обладнання але не найновіше. Та це не заважає організації функціонувати у своїй сфері діяльності. Тут є доступ до комп’ютерів і іншої техніки яка дозволяє продуктивніше працювати працівникам організації. Можна сказати що керівництво ВАТ «Полтавамаш» підтримує зв'язок із сучасним розвитком техніки і по своїй можливості бере участь у оновленні своєї організації.

Працівники мають доступ до комп’ютерів що набагато полегшує їм роботу. За допомогою внутрішнього сітьового обслуговування можна не відходячи від робочого місця знайти потрібний матеріал, знайти відповідь на певне питання яке пов’язане з робочим процесом. Є доступ до архіву, до Інтернету а це уже дає великі можливості. Можна з’єднуватись із закордонними споживачами. Отримувати деякі документи по факсу, що набагато полегшує роботу працівникам. Сама атмосфера в організації має не найкращий характер. Хоч усі працівники виконують свою роботу але організаційна культура потребує певного покращення між відносинами саме персоналу. Панує атмосфера згуртованості лише по підрозділах. А повинне бути одне ціле у всій організації. Усі поручення керівника виконуються, але крім цього повинне бути у свідомості працівників відчуття потреби виконати доручення лідера. У організації кожен виконує свою роботу. Відповідно до посади для кожного важливо виконати своє завдання.

2.2 Основні результати діяльності ВАТ «Полтавамаш»

Підчас дослідження ВАТ «Полтавамаш» ми можемо зрозуміти що організація повністю задовольняє свою мету яку вона поставила перед собою. Отримує прибуток внаслідок своєї діяльності. Але можливо, що прибуток може бути більшим та із-за певних причин він не збільшується. Зараз ми спробуємо дізнатись про ці причини і я запропоную певні зміни які покращили б діяльність ВАТ «Полтавамаш» і організація зможе функціонувати без перешкод, на всю потужність. Для цього я покажу табличку яка охарактеризує обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг за 2006-2008 роки. Також відображу середню кількість працівників за ці ж роки і ми зможемо побачити зміни. І за допомогою цих показників обрахуємо продуктивність праці (обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг поділити на середню кількість працівників). І дослідивши ці обрахунки ми побачимо який рік був найбільш продуктивнішим. І спробуємо дізнатись які показники спричинили до меншої продуктивності в інші роки. І запропоную заходи щодо подолання цих перешкод.

Таблиця № 3.Порівняльна таблиця економічних показників результатів діяльності ВАТ «Полтавамаш»

Назва діяльності Обсягреаліз.прод.роб.послугна 2006 р.тис. грн.. Середн.к-ть працівн.На 2006 р.Чол.. Прод.праці.На 2006 р.Тис. грн.. Обсяг реаліз. прод. роб. Послуг на 2007рТис.грн. Середнк-ть працівнНа 2007 р.Чол.. Прод.праці.На 2007 р.Тис. грн.. Обсяг реаліз. прод. роб.Послуг на 2008рТис грн Середн.к-ть працівн.На 2008 р.Чол.. Прод.праці.На 2008 р.Тис.грн
1. Виробництво металевих конструкцій 519,7 4,0 129,9 61,3 4,0 15,3 499,3 24,0 20,8
2. Виробництво металевих резервуарів цистерн та контейнерів 84,0 3,0 28,0 246,6 12,0 20,6 455,3 9,0 56,6
3. Виробництво перових котлів 62,3 16,0 3.8 315,1 10,0 31,5 146,3 6,0 24,4
4. Виробництво підйомно-транспортного устаткування. 2182,6 75,0 29,1 1776,6 65,0 27,3 2239,3 55,0 40,7
5. Виробн. інших машин та устаткув. заг. признач. 694,3 24,0 28,9 999,1 20,0 49,9 2021,7 30,0 67,4
6. Виродн. контрольно-вимір. приладів 3,2 3,0 1,1 4,2 2,0 2,1 8,3 1,0 8,3
7. Здава. в оренду нерухом. майна. 240,8 1,0 240,8 29,7 1,0 29,7 458,3 1,0 458,3
8. Діяльн. ресторанів 336,7 8,0 42,1 355,0 8,0 44,4 103,2 6,0 17,2
9. Роздр. торг. в не спец. магазинах без переваги продов. асортименту. 770,6 6,0 128,4 1128,7 6,0 188,1 320,7 4,0 80,2
10. Надання послуг перукарням та салонам краси 5,8 1,0 5,8 7,0 1,0 7,0 8,4 1,0 8,4
Разом 4900 141 637,9 4923,3 129 415,9 6260,8 137 776,3

Тепер можна зробити характеристику по кожній діяльності. Видно що продуктивність виробництва металевих конструкцій зменшилась у 2008 році. Це можна пояснити тим що зменшився обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг), а також збільшилась кількість працівників.