Смекни!
smekni.com

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод" (стр. 5 из 7)

Продуктивність виробництва металевих резервуарів, цистерн та контейнерів у 2007 р. зменшилась в порівнянні з 2006 р. це може знову ж пояснити тим що хоч і обсяг реалізованої продукції (робіт послуг) більший, але працівників збільшилось у чотири рази. А у 2008 р. кількість працівників знизилась, обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підвищився отже, продуктивність праці підвищилась. На прикладі виробництва підйомно-транспортного устаткування можна зрозуміти, що чим вищий обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) і менша середня кількість працівників, тим вища продуктивність праці. І тому щоб у організації була максимальна продуктивність праці потрібно зробити найкращі умови працівникам щоб не було потреби наймати більше чоловік. На мою думку це є найважливішою умовою для кращого функціонування ВАТ «Полтавамаш». Адже згуртована група людей, яка добре знає свою роботу з відповідними умовами праці, може зробити дуже багато.

Ще одна табличка на якій ми побачимо витрати, які здійснювало ВАТ «Полтавамаш».

Таблиця № 4. Елементи операційних витрат.

Найменування Витрати
показника Звітний 2006 рік. тис. грн. Базовий2006 рік.тис. грн. Звітний 2007 рік.тис. грн.. Базовий2007 рік.тис. грн.. Звітний 2008 рік.тис. грн.. Базовий2008 рік.тис. грн..
1. Матеріальні затрати 4885,1 4243,5 5695,8 4885,1 8896,0 5696,0
2. Витрати на оплату праці. 4155,0 3173,1 4720,0 4155,0 5735,0 4720,0
3. Відрахування на соц. заходи. 1776,4 1273,3 1918,4 1776,4 2550,0 1918,0
4. Амортизація 582,9 658,3 521,8 582,9 549,0 522,0
5. Інші операц.витр 1370,8 1118,0 1107,5 1370,8 1590,9 1108,0
Разом 12770,2 10466,2 13963,5 12770,2 33639,0 13964,0

У даній табличці ми можемо побачити скільки було витрат у кожному році (2006, 2007, 2008 роках). І порівнюючи видно що найбільше було витрачено ресурсів у звітному 2008 році. Це могло бути спричинено ширшим обсягом виробництва ніж за минулі два роки. Спостерігаючи ми за даними можна побачити що перше місце займають матеріальні затрати. І це зрозуміло, бо організація закупляє сировину для виготовлення продукції і витрачаються кошти на предмети які необхідні для виконання роботи працівникам.

Отже, зробивши характеристику вище названих даних можна сказати, що підприємство діє не на повну потужність, а значить потрібно подолати недоліки на виробництві щоб була максимальна прибутковість в організації. Це перш за все налагодити відносини серед персоналу, дізнатись про недоліки підчас роботи, і усунути їх. Певним чином покращити умови перебування на роботі : санітарний стан, фільтрування повітря, шумоізоляція, оновлення робочого обладнання, максимально забезпечити безпеку підчас самого виконання роботи та ще багато інших умов які потрібно узгоджувати із самими робочими. Також мінімально скоротити витрати, ретельніше обраховувати кількість сировини яка потрібна для діяльності організації.

Отже, ми бачимо що сильною стороною ВАТ «Полтавамаш» є його потужна діяльність що є дуже важлива для інших підприємств, які закупляють продукцію у нашій організації. Але і для подальшої такої діяльності потрібно покращувати як внутрішні так і зовнішні чинники.

2.3 Організаційний аналіз комунікаційних процесів ВАТ

«Полтавамаш»

Стан комунікаційних процесів ВАТ «Полтавамаш» не далекий до ідеального. Але все ж потрібно внести певні зміни які зумовлять кращу діяльність організації і приведуть до підвищення продуктивності праці.

На мою думку у даній організації діє такий вид комунікації – між рівнями, підрозділами та працівниками організації. Це тоді, коли комунікації здійснюються: - від вищих рівнів управління до нижчих. Наприклад начальник інформує підлеглих про поточні завдання;

- від нижчих рівнів до вищих – це коли інформація про недоліки доходить від робочих до начальства;

- між окремими працівниками.

Також діє офіційний характер передавання інформації він створений керівництвом організації і неформальний який сформований на засадах міжособистісних стосунках в організації.

Комунікації я уявляю ніби певний потік або процес. І проблеми комунікації постають тоді, коли на шляху цього потоку виникають певні перешкоди. Перед тим як комунікація відбудеться певна особа визначає її мету і звітує у формі повідомлення. Повідомлення передається до одержувача. Дуже важливо щоб комунікації були добра налагоджені, бо траплялись випадки, коли рішення виявлялись помилкові , а працівники не правильно зрозуміли, чого хоче від них керівник і внаслідок цього погіршуються відносини між людьми. А це дуже негативно впливає на виробничий процес.

Також тут застосовують письмові види комунікації до яких належать записки, листи, електронні листи (e-mail) організаційні періодичні видання, дошки оголошень та інші засоби письмової передачі слів та символів. Я вважаю, що письмові види комунікації більш відчутні, легше піддаються перевірці та краще зберігаються, ніж усні. Як правило, і відправник, і одержувач мають запис комунікації: якщо з'являються запитання стосовно змісту повідомлення, воно є фізично доступним для пізнішого аналізу. Із власних спостережень я можу зробити висновок, що написаному слову приділяється більше уваги, ніж усному. Отже, письмові комунікації краще обмірковані, логічніші та зрозуміліші.

Ще дуже важливий фактор подання інформації у нашій організації є мова. Менеджер повинен добирати слова, формулювати думку і намагатися передати так повідомлення щоб замовнику було приємно зрозуміло отримати його. В організації панує думка що повідомлення ефективне лише тоді, коли одержувач не тільки отримав його, а і зрозумів. Багато різних методів можна застосовувати щоб покращувати ефективність роботи організації.

У кожній організації не рідко відбуваються зміни, так і ВАТ «Полтавамаш» також здійснюються зміни, але не завжди керівники готують працівників морально до них, хоча це дуже потрібно. Адже значні переміни можуть негативно відобразитись на стані здоров’я персоналу і це може привести до стресу. Також дуже важливим аспектом до якого потрібно готувати працівників це нововведення, але керівники не завжди вважають за потрібне попереджувати про них.

Також обов’язково потрібно слідкувати за виконанням повноважень персоналу, адже є випадки коли працівник дозволяє собі дещо більше ніж дозволяє йому його посада.

Отже, як ми бачимо є багато важливих моментів за якими потрібно слідкувати і виправляти їх у разі порушення. А найкраще вводити якісь нові, більш ефективні методи, які будуть краще сприймати працівники і їм це облегшить виробничий процес.


3. Заходи щодо розвитку комунікаційного процесу ВАТ

«Полтавамаш»

3.1 Основні стратегічні напрямки подальшого розвитку

системи комунікацій ВАТ «Полтавамаш»

У ВАТ «Полтавамаш» діє, як ми уже дізнались, не найкраща система комунікацій і для того щоб її покращити необхідно виправити ті недоліки, які я назвала і за необхідності впровадити певні методи, які допоможуть покращити виробничий процес і завдяки цьому збільшиться продуктивність праці і обсяг виробництва.

Перш за все найважливіше налагодити відносини між персоналом. Бо саме від стосунків працівників залежить те яким буде результат.

Є таке поняття як етика – це сукупність принципів і правил поведінки, що визначає правильністьтих чи інших дій. Особливі якості людини впливають на її етичність в залежності від рівня вихованості та оточення цієї людини. Як бачимо це стосується до самої атмосфери в організації, те як ведуть себе працівники на робочому місці.

Рівень етичності поведінки управління персоналом залежить також від змісту та сили організаційної культури. Організаційна культура формує рівень етичності на основі прийнятої в організації системи цінностей та правил поведінки. У нашій організації слабка організаційна культура і тому потрібно цей недолік виправляти. Перш за все у цьому винен керівник. Потрібно щоб підлеглі працювали дисципліновано і виконували накази начальника старанно і відповідально. Поведінка працівників формується на основі використання посадових інструкцій та морально-етичних кодексів організації. Найкраще впливає на рівень етичності – саме поведінка керівника. Розрізняють два рівня подолання бар’єрів ефективних комунікацій : індивідуальний та організаційний.