Смекни!
smekni.com

Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод" (стр. 1 из 7)

Кафедра менеджменту і маркетингу

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ»

На тему : «Розвиток комунікаційного процесу відкритого акціонерного товариства «Полтавський машинобудівний завод»

Полтава 2009


План

Вступ

1. Комунікаційний процес в організації

1.1 Сутність та значення комунікацій в управлінні

1.2 Типи і психологічні аспекти комунікації

1.3 Подолання комунікаційних перешкод

2. Аналіз комунікацій в управлінні ВАТ «Полтавамаш»

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Полтавамаш»

2.2 Основні результати діяльності ВАТ «Полтавамаш»

2.3 Організаційний аналіз комунікаційних процесів ВАТ «Полтавамаш»

3 Заходи щодо розвитку комунікаційного процесу ВАТ «Полтавамаш»

3.1 Основні стратегічні напрямки подальшого розвитку системи комунікацій ВАТ «Полтавамаш»

3.2 Заходи щодо подальшого розвитку організаційних комунікацій

3.3 Удосконалення міжособистих комунікацій в організації

Висновок

Використана література


Вступ

Менеджмент - це процес ефективного продуктивного виконання роботи завдяки праці інших людей та співпраці з ними. Він дає нам уявлення про численні аспекти нашої повсякденної діяльності в організаціях.

Причиною вивчення менеджменту є те, що ми всі істотно зацікавленні в удосконаленні способу управління організаціями, бо щодня взаємодіємо з ними. Фірми у яких працюють погоні менеджери, часто позбуваються своїх покупців і втрачають прибутки.

Менеджмент як сфера знань не існує ізольовано. Він радше охоплює роботу і практичну діяльність осіб, зв’язані з широким спектром дисципліни.

У кожній організації існує таке поняття як комунікації. Значення ефективної комунікації для менеджерів не можливо переоцінити з однієї простої причини: все, що робить менеджер, передбачає у тій чи іншій формі комунікацію. Менеджер не може приймати рішення, не маючи інформації. Отримати він її може лише за допомогою комунікації.

Коли рішення прийнято, для його повідомлення іншим також необхідна комунікація. Інакше ніхто не дізнається про те, що рішення було прийнято. Найкраща ідея, творча гіпотеза чи найліпший план не може існувати за відсутності комунікації.

Отже, менеджерам потрібні навички ефективної комунікації. Звісно, це не означає, що добрі комунікаційні навички пособі дадуть вам змогу стати успішним менеджером. Проте можна стверджувати, що відсутність комунікаційних навичок може привести до неперервного потоку проблем для менеджера.

Курсова робота дуже важлива в системі підготовки кваліфікованих менеджерів. Вано підсумовує вивчення загальної кількості соціально-економічних, фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

У курсовій роботі я розкрию сутність та значення комунікацій в управлінні, розгляну типи та психологічні аспекти комунікацій, і назви можливі подолання комунікаційних перешкод. Зроблю загальний аналіз комунікацій в управлінні ВАТ «Полтавамаш», зроблю загальну характеристику організації яку буду досліджувати, розгляну основні результати діяльності ВАТ і в останньому розділі запропоную заходи щодо покращення розвитку комунікаційного процесу ВАТ. Назву власні пропозиції щодо подальшого розвитку організаційних комунікацій.

І на основі вивчення і аналізу конкретних даних я розгляну діяльність організації, у моєму випадку це відкрите акціонерне товариство Полтавський машинобудівний завод, та його зовнішнього середовища.

Основною метою виконання курсової роботи це є дослідження діяльності організації, вияснення її недоліків і розробка заходів щодо покращення комунікаційного процесу в організації.

Також я розкрию сутність та значення комунікацій в управлінні, внесу пропозиції щодо подолання комунікаційних перешкод. Зроблю аналіз комунікацій в управлінні ВАТ «Полтавамаш». Запропоную сучасний метод який можна запровадити в організації для покращення комунікаційної системи. Відображу заходи щодо розвитку комунікаційного процесу ВАТ «Полтавамаш». Проводити аналіз організації я буду за допомогою документів із підприємства (статут, звіт про фінансові результати за 2006, 2007, 2008 роки).

Ця тема певною мірою актуальна для мене адже мені як майбутньому менеджерові корисно на реальному прикладі досліджувати функціонування ВАТ «Полтавамаш» і робити власні пропозиції для покращення діяльності організації.


1. Комунікаційний процес в організації

1.1 Сутність та значення комунікацій в управлінні

Сутність комунікацій становлять взаємозв'язки між працівниками, підрозділами, організаціями тощо. Вони супроводжують усі процеси, що відбуваються в організації.

Місце комунікацій у процесі менеджменту показано на рис. 1.

Існує два види комунікацій.

1. Між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією підприємства зі споживачами відбувається через рекламу, з державою через звіти, з політичною системою - шляхом створення лобі в парламенті.

Під дією зовнішньою оточення проводяться наради, обговорення, телефонні переговори, готуються службові записки, відео стрічки звіти.

2. Між рівнями, підрозділами та працівниками організації. Комунікації можуть здійснюватись:

- від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху до низу».

Наприклад, начальник інформує підлеглих про поточні завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін.;

- між різними підрозділами (відділами, цехами);

- від нижчих рівнів до вищих. Найчастіше так надходить інформація про недоліки, порушення, страйкову ситуацію;

- між окремими працівниками;

- між менеджером і його робочою групою.

Враховуючи характер передавання інформації, комунікації поділяють па формальні (офіційні), які створені керівництвом організації, та неформальні, сформовані на засадах міжособистісних стосунків в організації.

Основою комунікацій с інформація. Це сукупність повідомлень, які відображають конкретний аспект явища, події, виробничо-господарської діяльності. Вона може надходити за централізованою, децентралізованою та змішаною схемами. Інформацію класифікують за річними ознаками.

За повнотою охоплення явища:

- повна всебічно та повною мірою розкриває сутність явища;

- часткова відображає лише певний аспект явища, не даючи його цілісної характеристики;

- надлишкова - містить дані, що є зайвими і не потрібними для використання у конкретній ситуації.

За періодом дії:

- разова - використовується лише один раз у специфічній ситуації;

- періодична - застосовується та формується систематично, залежно

від потреб;

- довгострокова - використовується протягом тривалого терміну.

За змістом:

- планово-економічна - містить дані про заплановані обсяги

виробництва, реалізації, ціни тощо;

- фінансова - відображає рух грошових коштів на підприємстві, залучення інвестицій, структуру витрат;

- обліковані податкового та управлінського облік щодо діяльності організації;

бухгалтерська - охоплює дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку;

- технологічна - розкриває зміст технології здійснення основних та

супроводжувальних виробничо-господарських операцій;

- довідкова — містить загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх видів діяльності;

- адміністративна - відображає дані про права, обов'язки відповідальність, правила та процедури в організації.

За рівнем достовірності:

- достовірна – об’єктивно і правдиво характеризує певне явище;

- недостовірна – має сумнівне походження, суб’єктивне забарвлення та потребує перевірки.

Комунікацію я уявляю як процес або потік. Проблеми з комунікацією постають, коли на шляху цього потоку виникають перешкоди або відхилення. Перед тим як комунікація відбудеться, необхідно відобразити її мету у формі повідомлення. Повідомлення передається від відправника до одержувача. Повідомлення кодується і передається за допомогою певного каналу до одержувача, який його декодує, ініційоване відправником. Результатом цього процесу є передання інформації від однієї особи до іншої.

Модель процесу комунікації складається із семи елементів:

1) джерело комунікації;

2) кодування;

3) повідомлення;

4) канал;

5) декодування;

6) одержувач;

7) зворотний зв'язок.

Відправник ініціює повідомлення шляхом кодування думки. На процес кодування впливають чотири чинники: навички, ставлення, знання та соціально-культурна система.

Повідомлення у процесі комунікації залежить від наших навичок написання текстів. У своїй комунікаційній діяльності ми обмежені рівнем власних знань у тій чи іншій темі. Ми не можемо передавати іншим людям те, чого не знаємо, однак наше знання не повинно бути надто великим, бо в цьому разі не існує небезпека, що одержувач не зрозуміє нашого повідомлення. На нашу поведінку впливає не лише наше ставлення, а й наше становище в соціально-культурній системі, в межах якої ми існуємо. Наші переконання та цінності, а також інші складові нашої культури – все це впливає на нас як на джерело комунікації.

Повідомлення є фактичною фізичною продукцією, виробленою джерелом. На характер повідомлення впливає код або група символів, які ми використовуємо для передачі значення інформації.

Канал є засобом за допомогою якого відбувається переміщення повідомлення. Він обирається джерелом, яке визначає, який канал є формальним, а який не формальним. Формальні створюються організаціями і традиційно збігаються із системою влади в організації. Інші форми повідомлені) (особисті або соціальні) передаються неформальними каналами, які існують у цій організації.

Одержувач — це особа, якій адресовано повідомлення. Однак перед тим, як воно буде отримано, символи, що його складають, необхідно трансформувати у форму, зрозумілу для одержувача. Цей процес називається декодуванням повідомлення.