Смекни!
smekni.com

Сертифікація і стандартизація (стр. 2 из 5)

З питаннями систем менеджменту якості також тісно пов"язані екологічні аспекти. Основним, стратегічним напрямком вирішення проблем у цій сфері є впровадження систем управління навколишнім середовищем, які регламентуються стандартами ISO серії 14000.

Оскільки інтеграція до ЄС та вступ до СОТ є для України стратегічними завданнями, велике значення має гармонізація української законодавчої бази з європейськими та міжнародними нормами і правилами. Тому необхідне пильне вивчення основ технічного законодавства Європейського Союзу, а саме: директив “Нового підходу”, Глобального підходу, модулів оцінювання відповідності та положень стандартів сертифікації і акредитації EN серії 45000.

Таким чином усі дисципліни, які складають курс, є взаємопов”язаними, мають методологічну єдність. Всі теми відповідають складовим системи технічного регулювання, вони є невід”ємними одна від одної. Для вірного розуміння призначення, принципів функціонування і перспектив розвитку системи технічного регулювання в Україні необхідне формування знань в усіх галузях: стандартизації, сертифікації, метрології, акредитації. Тому головною метою викладання курсу є формування цілісної системи знань щодо системи технічного регулювання в Україні.

Основу реформування системи технічного регулювання в Україні складають три закони України "Про стандартизацію", "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", які 17 травня 2001 року були прийняті в цілому на засіданні Верховної Ради України та 8 червня 2001 року підписані Президентом України.

Закони були розроблені Державним комітетом стандартизації, метрології і сертифікації України на виконання Указу Президента України від 21 січня 2000 року "Про запровадження єдиної регуляторної політики в сфері підприємництва". До роботи над зазначеними законами залучалися фахівці галузевих міністерств і відомств, Національної академії наук, Українського союзу промисловців і підприємців, інших громадських організацій, а також міжнародні експерти.

Основи національної системи технічного регулювання доступу товарів на ринки в Україні було закладено ще у 1993 році з прийняттям Декрету Кабінету Міністрів "Про стандартизацію та сертифікацію". На певному етапі становлення незалежної держави зазначений Декрет зіграв позитивну роль з точки зору забезпечення захисту вітчизняного ринку від масового напливу неякісної та небезпечної імпортної продукції, а вітчизняного виробника - від недобросовісної конкуренції.

Але сьогодні для надання підтримки національному виробнику цього вже замало. До того ж існуючий порядок підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам щодо її безпеки, залишається обтяжливим для вітчизняних виробників. В його основі лежить надмірний державний контроль та нагляд за виробництвом, що не сприяє впровадженню новітніх технологій. Більш того, у ряді випадків застарілі технічні умови та стандарти гальмують впровадження передових процесів та стримують виробництво нової продукції.


З іншого боку, існуюча систехнічного регулювання України не визнається більшістю торгових партнерів, що не дає змоги відповідним органам надавати сертифікаційну підтримку продукції на зовнішніх ринках і змушує експортерів проводити повторні випробування. Це суттєво збільшує собівартість продукції, нерідко знижує конкурентоспроможність.

Що принципово нового міститься в законах?

Закони створюють цілісну систему технічного регулювання, яка повною мірою відповідає вимогам міжнародних і європейських норм і правил. Вона є більш прогресивною по відношенню до існуючої, оскільки встановлює нові партнерські відносини між виробниками та споживачами продукції і створює необхідні передумови для динамічного розвитку ринкової економіки.

Закони складають єдиний комплекс, мають взаємоузгоджену ідеологію і спрямовані на підвищення якості і конкурентоспроможності української продукції.

В законах чітко визначено організаційну структуру, функції, повноваження і відповідальність всіх учасників національної системи акредитації, оцінки відповідності і стандартизації.

Всі закони містять прикінцеві положення, в яких передбачається еволюційне, поетапне впровадження нової системи технічного регулювання по мірі створення нормативно-правових актів та механізмів їх реалізації.

Основна ідея Закону України "Про стандартизацію" полягає в запровадженні основоположного принципу міжнародної стандартизації - добровільності застосування, а обов’язкові вимоги щодо безпеки продукції згідно з міжнародною практикою буде перенесено в законодавчі або нормативно-правові акти, так звані технічні регламенти. Останні будуть охоплювати всі найважливіші види продукції, використання яких пов’язано з вимогами щодо безпеки для життя, здоров’я людини, її майна та довкілля.

Пріоритетним напрямом розвитку національної системи визначено пряме впровадження в Україні міжнародних та європейських норм і правил. Для збалансування інтересів органів влади, промисловості, споживачів, проектом передбачено створення Ради з стандартизації, що дозволить врахувати інтереси всіх заінтересованих сторін. Безпосередня підготовка стандартів покладається на технічні комітети, що узгоджується з існуючою практикою.

Найбільш важливим у законі "Про підтвердження відповідності" є розширення способів підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам щодо її безпеки, зокрема шляхом введення декларації виробника. Це значно спростить і здешевить проведення обов’язкових процедур. Такий підхід суттєво удосконалить систему сертифікації. Він стимулюватиме вітчизняного виробника займатись самоконтролем та розвитком власного виробництва, впроваджувати передові методи менеджменту якості і навколишнього середовища.

Законом передбачений розподіл підтвердження відповідності в законодавчо регульованій і нерегульованій сфері. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері запроваджується технічними регламентами, Технічні регламенти затверджуються Кабінетом Міністрів України. Вимоги, встановлені в них, контролюються акредитованими уповноваженими органами з сертифікації. Порядок надання повноважень таким органам встановлюється Кабінетом Міністрів.

Спрощенню доступу української продукції на світові ринки має сприяти введення закону "Про акредитацію органів з оцінки відповідності". Він інституційно розмежовує функції сертифікації та акредитації шляхом створення незалежного Національного органу з акредитації. Набуття ним членства у відповідних міжнародних та європейських організаціях у перспективі дозволить нашій країні дозволить отримати визнання національної системи сертифікації та акредитації з боку європейських країн - торгових партнерів.

Законом визначено, що дорадчим органом Національного органу з акредитації є Рада, в якій представлені інтереси Уряду, акредитованих органів з оцінки відповідності, підприємств, організацій, наукових та громадських установ.

Після набуття чинності законів розпочався новий важливий етап - проведення інституційної реформи, адаптація національного законодавства до європейських норм і правил, гармонізація національних стандартів. Закони матимуть значний вплив на господарський комплекс України. Реформування національної системи технічного регулювання за одностайним висновком вітчизняних та міжнародних експертів матиме такі наслідки:

По-перше, буде підвищено конкурентоспроможність продукції українських виробників за рахунок використання міжнародних і європейських стандартів, спрощення процедур, скорочення термінів та зниження витрат на проведення робіт з підтвердження відповідності;

По-друге, будуть створені більш сприятливі умови для добросовісної конкуренції товарів і послуг на внутрішньому ринку;

По-третє, українське законодавство у сфері стандартизації та сертифікації буде гармонізовано з вимогами міжнародних, європейських стандартів, норм і правил, що сприятиме усуненню технічних бар’єрів в торгівлі, визнанню системи технічного регулювання та спрощенню доступу вітчизняної високотехнологічної продукції на західні та російський ринки, зніме перепони щодо інтеграції України до світового співтовариства.

3. Основи стандартизації

Основою системи технічного регулювання є стандартизація, тому викладання починається саме з цієї теми. В процесі навчання студенти повинні отримати знання щодо основної мети, принципів, методів, об"єктів та суб"єктів стандартизації, категорій нормативних документів, видів стандартів. Необхідно ясно розуміти основні напрями реформування системи стандартизації та значення участі України в міжнародній стандартизації.

Суть стандартизації полягає в забезпеченні планомірної діяльності на усіх рівнях виробництва з установлення та використання у різних галузях народного господарства обов"язкових норм і правил, спрямованих на прискорення технічного прогресу і досягнення високої якості продукції.

Саме через стандартизацію має забезпечуватися створення належних умов для функціонування внутрішнього ринку. У такий спосіб за взаємною згодою виробників і споживачів має гарантуватися мінімальний рівень якості та безпеки товарів і послуг. З іншого боку - через гармонізацію стандартів забезпечується доступ продукції українських товаровиробників на світові ринки, участь їх у міжнародній виробничій кооперації, залучення іноземних інвестицій і реалізація таких стратегічних завдань, як вступ до Світової організації торгівлі, а у перспективі - до Європейського Союзу.