Смекни!
smekni.com

Сертифікація і стандартизація (стр. 1 из 5)

Тема 1. Вступ до спеціальності

Менеджмент якості.

Методика викладання менеджменту якості.

Правові питання забезпечення якості. Загальне Управління Якістю (TQM)

Зміст

Вступ до спеціальності сертифікація і стандартизація. 3

1. Призначення курсу. 4

2. Основні дисципліни курсу та міждисциплінарні зв”язки. 7

3. Основи стандартизації 14

4. Сертифікація продукції 19

5. Технічне законодавство Європейського Союзу. 22

6. Теорія управління якістю та державна політика України в сфері якості 28

Вступ до спеціальності сертифікація і стандартизація

1. Призначення курсу

Сучасні вимоги економіки та суспільства і національна систехнічного регулювання.

Мета викладання курсу.

2. Основні дисципліни курсу та міждисциплінарні зв'язки

Стандартизація - основа системи технічного регулювання.

Основні цілі та завдання підтвердження відповідності.

Технічне законодавство ЄС. Гармонізація української системи технічного регулювання з міжнародними та європейськими нормами і правилами.

Якість і системи управління якістю. Правові питання забезпечення якості.

Міжнародне співробітництво в сфері технічного регулювання.

3. Основи стандартизації

Значення, мета, принципи стандартизації.

Реформування національної системи стандартизації.

4. Сертифікація продукції

Державної сертифікації УкрСЕПРО.

Сертифікація і випробування продукції.

5. Технічне законодавство Європейського Союзу

Європейський вибір України в сфері технічного регулювання.

Європейський підхід до стандартизації та оцінки відповідності.

6. Теорія управління якістю та державна політика України в сфері якості

Еволюція понять про якість.

Міжнародні стандарти ISO серії 9000 на системи управління якістю.

Державна політика України в сфері якості.

1. Призначення курсу

Питання забезпечення якості продукції в умовах розвитку міжнародної торгівлі та споріднених їй видів діяльності є домінуючою економічною проблемою для всіх країн світу. Успіх організації чи підприємства на зовнішньому або внутрішньому ринку цілком залежить від якості їх продукції, робіт чи послуг. Без докорінного поліпшення якості продукції не може бути ефективно вирішена жодна значна наукова, виробнича чи соціальна проблема.

Підвищення якості продукції – задача довгострокова і безперервна. Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, необхідність інтеграції її промисловості у світову систему, торговельні інтереси, вимоги екології та безпеки вимагають принципово нового відношення до якості. З розвитком науково-технічного прогресу проблема якості не спрощується, навпаки, вирішувати її традиційними методами контролю якості готової продукції неможливо. Тому як основний засіб створення конкурентоспроможної продукції розглядаються саме системи менеджменту якості.

Все вищезазначене викликає гостру потребу в кваліфікованих спеціалістах в сфері управління якістю. Яким би досконалими не були виробництво, технологія чи сисуправління, за всім цим стоїть людина з її бажанням чи небажанням, умінням чи неумінням працювати якісно.

У промислово розвинених країнах світу навчанню методам управління якістю приділяється значна увага. Широко розвинене навчання у вищих учбових закладах, існують інститути з підвищення кваліфікації спеціалістів, аспірантури для підготовки спеціалістів вищої кваліфікації. Крім того заінтересованість у підвищені кваліфікації персоналу виявляють самі фірми та організації, в таких цілях витрачаються значні кошти. На фірмах розробляються самостійні програми з навчання, які поєднують теоретичні та практичні аспекти якості. На багатьох мовах видається література з питань якості та систем управління якістю, в якій висвітлюються усі новітні досягнення та зміни в цій сфері. Створюються такі умови, коли мати високу кваліфікацію і постійно її підвищувати вважається дуже престижним.

В університетах США викладаються курси з управління якістю продукції, які включають теоретичну і практичну підготовку і розраховані на 1, 2 і 4 роки навчання. Курс, розрахований на 4 роки передбачає одержання вченого ступеня. В американських школах менеджменту проблеми забезпечення якості включаються також в інші курси: принципи управління виробництвом, маркетинг, стратегія підприємства та інші.

В Японії дисципліни, які стосуються управління якістю продукції, викладаються в 23 вищих навчальних закладах. Щорічно проводяться симпозіуми з проблем забезпечення якості, в тому числі з підготовки кадрів.

На даний час в Україні розпочато підготовку спеціалістів з якості у ВУЗах різних рівнів Києва, Одеси, Харкова, Севастополя, Донецька, Львова. В деяких ВУЗах ведеться підготовка спеціалістів за спеціальностями "Якість, стандартизація, сертифікація", "Метрологія, стандартизація та управління якістю", "Метрологія та вимірювальна техніка".

Основними проблемами підготовки спеціалістів в сфері якості в Україні є незадовільний стан навчально-методичного забезпечення, відсутність достатньої кількості сучасних підручників, посібників, довідкової літератури, різноманітність та варіативність програм викладання дисциплін. Для сучасного етапу характерно застосування застарілої технічної літератури, виданої переважно російською мовою. Підручники і посібники, які видаються останнім часом українською мовою виходять дуже малими тиражами, в основному, за рахунок коштів їх авторів. До існуючих програм підготовки спеціалістів необхідно внести зміни та доповнення з урахуванням останніх змін в законодавстві України щодо якості. Досі не охоплено такий дуже перспективний напрямок підготовки спеціалістів, як комп"ютерні системи управління якістю.

У зв"язку з необхідністю забезпечення виконання заходів щодо підвищення якості вітчизняної продукції, Планом першочергових заходів щодо впровадження систем управління якістю на підприємствах на 2001-2002 роки серед інших організаційних заходів передбачено розроблення і затвердження навчальних програм у сфері управління якістю та навколишнім середовищем для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Планом також передбачається забезпечення підвищення кваліфікації працівників центральних і місцевих органів виконавчої влади та державних підприємств в сфері управління якістю та навколишнім середовищем. Постановою КМУ в 2001 році створено Український інститут якості, який має забезпечити науково-методичну основу для розповсюдження ідей якості і ділової досконалості.

Курс "Стандартизація, сертифікація, якість" призначений підготувати спеціалістів насамперед, в сфері якості та систем управління якістю. Передбачається, що менеджер з якості – це професіонал широкого профілю, який володіє основами стандартизації, сертифікації і випробувань продукції, основами управління та маркетингу, запасом економічних знань і питаннями бухгалтерського обліку. Крім того він повинен володіти методами математичної статистики, принципами сучасного управління якістю, знати законодавчу та нормативну базу якості.

2. Основні дисципліни курсу та міждисциплінарні зв”язкиСтандарти відіграють важливу роль для суспільства взагалі, забезпечуючи певний рівень якості та безпеки виробів і послуг для споживачів. Суспільство має потребу в одержанні товарів і послуг, які пропонують високій рівень виконання і відсутність ризику для життя, здоров’я і навколишнього середовища. Для досягнення цього розробляються стандарти, які містять вимоги щодо безпеки і якості продукції, методів випробувань, певних систем класифікації, термінів та визначень, управління якістю та навколишнім середовищем.

Стандарти забезпечують доступ до світових ринків і підтримують якість. Вони становлять найбільш прийнятний компроміс між вимогами якості під час імпортування товарів і інтересами країн, що експортують ці товари. Очевидно, що вироби, які відповідають загальновизнаним стандартам, можуть бути більш легко продані покупцям і мати більш високу ціну на світовому ринку.


Стандарти, таким чином, закладають основи для розвитку і зростання виробництва та експорту продукції і водночас відповідають інтересам країн, що імпортують і експортують.

Міжнародні стандарти є ефективним інструментом усунення технічних бар’єрів в торгівлі. Стандартизація являє собою потужний інструмент для отримання доступу на ринки.

В умовах глобалізації світової економіки та посилення конкуренції застосування міжнародних стандартів на продукцію та процедур оцінки її відповідності (випробувань, контролю, сертифікації, акредитації), а також впровадження передових методів управління якістю та навколишнім середовищем є єдино можливою мовою ведення сучасного бізнесу. Саме такий підхід дозволяє успішно долати існуючі технічні бар’єри в міжнародній торгівлі.


/

Одним із найважливіших механізмів гарантії якості продукції чи послуг є сертифікація, тобто процедура оцінювання відповідності продукції систем якості, встановленим законодавством вимогам.

Сертифікація полягає в оцінюванні відповідності третьою стороною, уповноваженим чи акредитованим органом. Тому сисакредитації також є необхідною складовою загальної системи технічного регулювання. Сертифікація тісно пов"язана з оцінкою показників якості, тобто вимірюваннями з використанням певних засобів. Достовірністю та точністю засобів вимірювань займається метрологія.