Смекни!
smekni.com

Сертифікація і стандартизація (стр. 3 из 5)

Проте, саме в сфері розвитку національної системи стандартизації в останні роки накопичилось найбільше невирішених проблем, які не тільки стримують розвиток українського експорту, а і призводять до втрати позицій на традиційних ринках країн Центральної і Східної Європи, а останнім часом і в СНД, в першу чергу - в Російській Федерації, яка ставить перед собою завдання за темпами і рівнем гармонізації стандартів наблизитись до країн Європи і Америки. Із загальної кількості чинних технічних нормативних документів Україна успадкувала від колишнього СРСР 42 тис. галузевих стандартів, близько 18 тис. ГОСТів, основна частина яких не переглядалась протягом останніх 10 років і більше. За роки незалежності розроблено близько 2 тис. міждержавних стандартів (з них 808 розроблено Україною) та 2980 українських стандартів (ДСТУ), з яких тільки 293 є ідентичними до міжнародних. Наразі склалась ситуація коли на національному рівні переважають регіональні стандарти (ГОСТ) та галузеві стандарти колишнього СРСР (ОСТ), які до того ж не супроводжуються науковими установами у відповідних галузях. Тобто, маємо досить складну і непрозору трирівневу систему. Вона не сприяє впровадженню новітніх технологій, а продукція, що виробляється за архаїчно застарілими стандартами, як правило, є неконкурентоспроможною.

Вкрай повільна оновлюваність нормативних документів – одна з ключових проблем стандартизації. Це в першу чергу стосується системи міждержавної стандартизації, де щорічно мали б переглядатись більше 5000 НД. Аналогічна ситуація склалась і в державній стандартизації. За роки незалежності розроблено близько 3000 стандартів, а переглянуто лише одиниці.

Слід зазначити, що на час набуття Україною незалежності на базі українських організацій діяло лише 35 технічних комітетів стандартизації (в СРСР функціонувало 300 ТК). Тобто 104 комітети створено в останні роки. Зрозуміло, що не всі вони мають необхідний досвід та кадри необхідної кваліфікації.

Проведений аналіз засвідчив, якщо кардинально не змінити ситуацію, коли в Україні за рік приймається менше ста стандартів, то дуже швидко країна опиниться на узбіччі світової економіки. Глибоке усвідомлення цієї небезпеки як суттєвої перешкоди для подальшого економічного зростання спонукало нас вжити ряд невідкладних заходів.

В межах вперше за роки незалежності виділеного бюджетом достатнього фінансування робіт з стандартизації було сформовано План стандартизації, зорієнтований на виконання Програми інтеграції України до ЄС, якою передбачалось прийняття в 2000 – 2001 роках 1130 європейських стандартів. До Плану стандартизації, схваленого розпорядженням Уряду, було внесено 1395 тем і розпочато роботу з розроблення стандартів. В результаті в 2001 році прийнято 450 національних стандартів, з яких 380 є ідентичними міжнародним і європейським. Решта знаходиться на різних стадіях готовності до прийняття. Заходи Програми інтеграції на 2002 – 2003 роки вимагають прийняття 1890 європейських стандартів. Позитивно на ситуацію має вплинути прийнятий закон "Про стандартизацію". В умовах обмеженого фінансування можна використати досвід країн-кандидатів на членство в ЄС. Зокрема, прийняття методом "повідомлення" більшості міжнародних і європейських стандартів, добровільність застосування яких встановлена новим законом.

Відповідно до вимог СОТ Держстандартом створено Національний Фонд нормативних документів. Станом на 1 січня 2002 року у фонді зібрано понад 100 тисяч нормативних документів міжнародних, європейських організацій, розвинутих країн світу. На часі забезпечення ефективної роботи Фонду через його автоматизацію і створення баз даних на електронних носіях.

Подальший розвиток національної стандартизації гальмує зменшення рівня участі України у міжнародній стандартизації. За минулий рік на 45,3 відсотки знизилась кількість голосувань від України за проектами міжнародних стандартів. Основною причиною цього є недостатнє розуміння з боку промисловості, органів виконавчої влади важливості участі у цій діяльності. На сьогодні Україна не веде жодного з секретаріатів міжнародних ТК, українські фахівці не приймають участі у засіданнях ТК, не просувають свої стандарти до рівня міжнародних. При цьому слід розуміти, що прийняття країною міжнародних і європейських стандартів без участі у процесі розроблення автоматично закладає певне науково-технічне відставання і відповідно знижує конкурентоспроможність порівняльно з товарами тих країн та компаній, які вже досягли рівня, встановленого у стандарті, і добиваються внесення цих вимог у міжнародний стандарт.

Досягнуто певних позитивних зрушень у галузі стандартизації. За 2001 рік Держстандартом було прийнято більше стандартів, ідентичних міжнародним і європейським, ніж за усі роки незалежності разом взяті. Серед них стандарти ISO серії 9000 версії 2000 року, міжнародні і європейські стандарти з акредитації, ряд основоположних стандартів державної системи стандартизації, тощо.

Відповідно до положень Закону метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.

Згідно статті 1 Закону України "Про стандартизацію":

стандартизація – діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеню відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар’єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву

нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як “стандарт”, “кодекс усталеної практики” та “технічні умови”

технічний регламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст

стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу.

Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:

забезпечення участі фізичних і юридичних осіб в розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством;

відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;

доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;

відповідності стандартів законодавству;

адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;

пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;

участі у міжнародній (регіональній) стандартизації.

Пріоритетний напрямок розвитку національної стандартизації - впровадження в Україні міжнародних і європейських стандартів та активізація участі у міжнародній і європейській стандартизації.


4. Сертифікація продукції

Наступною темою є сиспідтвердження відповідності продукції, робіт послуг вимогам чинного законодавства. Метою викладання цієї теми є формування у студентів знань стосовно законодавства України в сфері підтвердження відповідності, основних принципів, структури та правил державної системи сертифікації, порядку проведення сертифікації продукції та систем якості, схем (моделей) сертифікації, сертифікаційних випробувань.

Для підтвердження відповідності продукції, робіт, послуг встановленим законодавством вимогам призначена системи сертифікації. Сертифiкацiя - процедура, за допомогою якої орган, визнаний в установленому порядку, документально засвiдчує вiдповiднiсть продукцiї, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.Правові та організаційні засади підтвердження відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу визначає Закон України “Про підтвердження відповідності”. Закон спрямований на забезпечення єдиної державної технічної політики у сфері підтвердження відповідності. Він передбачає модульний підхід підтвердження відповідності продукції встановленим вимогам щодо її безпеки, втановлює вимоги щодо підтвердження відповідності в законодавчо регульованій і нерегульованій сфері.Акредитацiя - процедура, у ході якої національний орган з акредитацiї документально засвідчує компетентнiсть юридичної особи чи відповідного органу з оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калiбрування, сертифiкацiю, контроль).

Правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності визначає Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”. Закон має привести українську систему акредитації у відповідність до міжнародних і європейських правил і процедур у сфері оцінки відповідності. Він інституційно розмежовує функції сертифікації та акредитації.