Смекни!
smekni.com

Теоретические и практические аспекты аудиторской деятельности (стр. 2 из 4)

- подлинность и правильность оформления платежных документов (наличие всех обязательных реквизитов, выделение сумм НДС отдельной строкой, штампы банка, заверенный перевод документов на иностранных языках и т. п.);

- соответствие данных платежных документов данным учетных регистров по счету 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";

- соответствие данных регистров по счету 60 регистрам по счетам 50, 51, 52, 60, 62, 71, 76. Проверяя погашение задолженности в порядке взаимных расчетов, аудитор устанавливает наличие оснований для взаимных расчетов (договор, письмо одной из сторон с просьбой произвести оплату в порядке взаимных расчетов), сумму и дату погашения задолженности, а также правильность отражения в учетных регистрах.

В ходе аудиторской проверки своевременности и полноты расчетов с поставщиками и подрядчиками установлено, что учет расчетов с поставщиками и подрядчиками осуществляется на счете 60. Также установлено, сто бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с действующими нормативными документами. Данные учетных регистров бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками правильно перенесены в главную книгу, а бухгалтерские балансы составлены на основе остатков на счетах Главной книги. Расчеты предприятия подтверждены соответствующими документами. Данные отчетов о прибылях убытках соответствуют данным Главной книги и журналов - ордеров.

Завершая проверку расчетов с поставщиками и подрядчиками, аудитор обобщает выявленные отклонения и несоответствия и уточняет предварительную оценку реальности сальдо.

3. Расчетная часть.

Завдання №1

Баланс підприємства на «01» січня 2009 року

Таблиця № 1

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 20,0 26,0
первісна вартість 011 35,0 45,5
знос 012 15,0 19,5
Незавершене будівництво 020 235,0 305,5
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1672,5 703,1
первісна вартість 031 1913,3 3502,4
знос 032 240,8 2799,3
Довгострокові фінансові інвестиції:
Котрі враховуються по методу участі в капіталі інших підприємств 040 156,0 202,8
інші фінансові інвестиції 045
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 38,0 49,4
Відстрочені податкові активи 060 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Всього по розділу I. 080 2121,5 1286,8
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 856,0 1112,8
Тварини на відгодівлі 110 0,0 10,0
незавершене виробництво 120 15,0 19,5
готова продукція 130 ,325,0 422,5
Товари 140 126,0 163,8
Векселя отримані 150 89,0 115,7
Дебіторська заборгованість, за товари, роботи, услуги:
чиста реалізована вартість 160 625,0 802,5
первісна вартість 161 625,0 812,5
резерв сумнівних боргів 162 0,0 10,0
Дебіторська заборгованість по розрахункам:
з бюджетом 170 48,0 62,4
по виданим авансам 180 152,0 197,6
по нарахованим доходам 190 0,0 10,0
по внутрішнім розрахункам 200 0,0 0,0
Інша поточна дебіторська заборгованість по розрахункам 210 68,0 88,4
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 10,0
Грошові засоби та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 1256,9 1458,8
в іноземній валюті 240 0,0 0,0
Інші оборотні активи 250 112,0 0,0
Всього по розділу II. 260 3672,9 4474,4
III. Витрати майбутніх періодів 270 0,0 0,0
БАЛАНС 280 5794,5 5760,8
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. власний капітал
Уставний капітал 300 1500,0 1500,0
Пайовий капітал 310 0,0 0,0
Додатково вкладений капітал 320 0,0 0,0
Інший додатковий капітал 330 39,0 39,0
Резервний капітал 340 0,0 0,0
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) 350 858,6 899,2
Неоплачений капітал 360 0,0 0,0
Вилучений капітал 370 0,0 0,0
Всього по розділу I 380 2397,6 2438,2
II. забезпечення наступних витрат та платежів 0,0
забезпечення виплат персоналу 400 0,0 0,0
інші забезпечення 410 0,0 0,0
Цільове фінансування 420 0,0 0,0
Всього по розділу II 430 0,0 0,0
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 154,0 146,3
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0,0 0,0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0,0 0,0
Інші довгострокові зобов’язання 470 17,0 16,2
Всього по розділу III 480 171,0 162,5
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 210,0 221,1
Поточна заборгованість по довгостроковим зобов’язанням 510 0,0 0,0
Векселя видані 520 526,0 553,7
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, услуги 530 612,0 581,4
поточні зобов’язання по розрахункам :
По отриманим авансам 540 1111,3 1055,8
з бюджетом 550 138,5 131,5
позабюджетним платежам 560 0,0 10,0
по страхуванню 570 187,6 178,2
по оплаті праці 580 418,7 397,7
з учасниками 590 0,0 10,0
по внутрішнім розрахункам 600 0,0 0,0
Інші поточні зобов’язання 610 21,8 20,7
Всього по розділу IV 620 3225,8 3160,1
V. Прибутки майбутніх періодів 630 0,0 0,0
БАЛАНС 640 5794,5 5760,8

Звіт про фінансові результати за січень-грудень 2009 року

Стаття Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 3450,1 3609,75
Податок на додану вартість 015 575,01 601,62
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 2875,09 3008,13
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) 040 1609,31 1680,4
Валовий дохід 050 1265,78 1327,73
Збиток 055
Інші операційни доходи 060
Адміністративні витрати 070 28,68 31,43
Витрати на збут 080 10,53 11,73
Інші операційни витрати 090

Фінансові результати від операційної діяльності

Прибуток

100 1226,57 1284,57
Збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170 1226,57 1284,57
Збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 367,97 385,37

Фінансові результати від звичайної діяльності

Прибуток

190 858,6 899,2
Збиток 195

Надзвичайні:

Доходи

200
Витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210

Чистий:

Прибуток

220 858,6 899,2
Збиток 225

Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства проводиться на підставі даних балансу и звіту фінансових результатів згідно з вимогами «Положення про порядок проведення фінансового стану підприємства , яке підлягає приватизації», затверджене Міністерством Фінансів України Фонду Державного майна України № 49/121 від 26.01.2001 р.

Аналіз ліквідності підприємства проводиться на підставі даних балансу та дозволяє визначати можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання.

Аналіз ліквідності підприємства виконується шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів):

- коефіцієнт покриття розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язанням підприємства і показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

На початок звітного періоду:

На кінець звітного періоду:

- коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових засобів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язанням підприємства. Він відображає платіжоспроможність підприємства відносно сплати поточних зобов’язань, при умові

своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.