Смекни!
smekni.com

Теоретические и практические аспекты аудиторской деятельности (стр. 3 из 4)

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду :

- коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення грошових засобів та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язанням. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

На початок звітного періоду:

На кінець звітного періоду:

- чистий оборотний капітал розраховується, як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов’язаннями . Його наявність та величина показує можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання та розширити подальшу діяльність .

На початок звітного періоду : 3672,9 – 3225,8= 447,1тыс. грн.

На кінець звітного періоду : 4474,0-3160,1=1313,9тыс. грн.

Показники ділової активності підприємства (коефіцієнт оборотності)

- коефіцієнт оборотності активів розраховується, як виручка від реалізації на підсумок активу балансу. Характеризує ефективність використання фірмою усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їх залучення, або скільки разів на рік (за звітній період) здійснюється повний цикл виробництва і обороту, який приноси відповідний ефект в вигляді прибутку, або скільки грошових одиниць реалізованої продукції принесла кожна одиниця активів.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства проводиться на основі даних балансу та характеризує структуру потоків фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування.

Аналіз платоспроможності ( фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку наступних показників:

- коефіцієнт платоспроможності (автономії) розраховується, як відношення власного капіталу підприємства до підсумкового балансу підприємства та показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів авансованих в його діяльність.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

- коефіцієнт фінансування розраховується, як відношення залучених та власних коштів та характеризує залежність підприємства від залучених коштів.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

- коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами розраховується, як відношення чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів підприємства та показує забезпеченість підприємства власними оборотними засобами.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

- коефіцієнт маневрування власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. Коефіцієнт власного капіталу розраховується, як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Важно значення в процесі аналізу джерел власних засобів має показник фінансового левериджу ( DFL), котрий характеризує залежність підприємства від довгострокових обов’язків і визначається , як відношення довгострокових обов’язків к джерелу власних засобів. Збільшення значення Фл засвідчує о рості фінансового ріска

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Одним із найбільш значних для характеристиці дохідності підприємства є показник дохідності активів ROA. Розраховується даний показник, як відношення чистого прибутку к середньорічної сумі активів. Показник дохідності активів показує скільки грошевих засобів потребувалось підприємству для отримання одній грошевої одиниці прибутку.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Дохідність власного капіталу ROE характеризує ефективність використовування тільки власних джерел фінансування підприємства. Розраховується даний показник, як відношення чистого прибутку к середньорічної сумі власного капіталу. Показник дохідності власного капіталу показує скільки грошевих одиниць чистого прибутку заробила кожна грошева одиниця, вкладена власником компанії.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Показник дохідності продаж (коефіцієнт чистого прибутку)ROS розраховується слідуючи : чистий прибуток на виручку від реалізації.

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Другим важним показником є оцінка взаємозалежності рентабельності активів, рентабельності реалізації і оборотності активів.

1.Рентабельность продаж – ЧП/В

2.Оборачиваємость активів – В/А

На початок звітного періоду :

На кінець звітного періоду :

Таблиця №2 - Аналіз фінансового стану підприємства

Найменування показників Нормативне значення Значення відхилення
на початок на кінець абсолютне (%)
Аналіз ліквідності
Коефіцієнт покриття > 1 1,138 1,4157 + 0,277 +24
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0.6 – 0.8 0,728 0,8687 + 0,14 +19
Коефіцієнт абсолютної ліквідності > 0 збільшення 0,389 0,4647 + 0,075 +19
Чистий оборотний капітал, тис. грн. > 0 збільшення 447,1 1313,9 + 866,8 +193
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
Коефіцієнт платіжоспроможності 0,413 0,4232 + 0,009 +2
Коефіцієнт фінансування 1,416 1,3627 - 0,054 -3,7
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами 0,121 0,2936 + 0,172 +141
Коефіцієнт маневрування власного капіталу 0,186 0,5388 + 0,3524 +189

Висновки відносного фінансового стану підприємства на кінець періоду

Аналіз ліквідності:

Розрахував коефіцієнт покриття, ми можемо зробити висновки, що оборотні кошти, які знаходяться у підприємства дозволяють погасити борги за своїми короткочасними зобов’язаннями, та до кінця звітного періоду ця можливість збільшилась на 24%.

Для погашення поточних зобов’язань найбільш ліквідних оборотних засобів достатньо . К кінцю звітного періоду показник збільшився на 19%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показав, що підприємство має достатньо грошових засобів для проплати боргів, тобто більша частина боргів може бути проплачена негайно, та до кінця звітного періоду ця можливість збільшиться на 19%.

Наявність та величина чистого оборотного капіталу свідчить про можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання та розширити свою подальшу діяльність. На початок звітного періоду ця можливість була, але невелика, в порівнянні з кінцем звітного періоду, в якому при збільшенні оборотних активів та зменшенні поточних зобов’язань, можливість підприємства погасити свої поточні зобов’язання збільшилась на 193% , та чистий оборотний капітал зріс до 1313,3 тис. грн., що дає можливість не тільки погасити свої поточні зобов’язання але й розширити свою подальшу діяльність .

Показники ділової активності підприємства

Розрахувавши коефіцієнт оборотності активів підприємства ми можемо зробити висновки, що ефективність використання підприємством усіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення низка, тому що за звітний період не було здійснено повного циклу виробництва та оборотності , а саме на початку 0,595, а на кінець 0,626, що складає різницю 0,031, або кожна одиниця активі принесла всього за рік 0,031грошових одиниць реалізованої продукції.