Смекни!
smekni.com

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована) (стр. 2 из 3)

Принцип організації бухгалтерії за лінійно-штабною системою передбачає створення спеціальних консультативних підрозділів на різних рівнях управління. При цій системі розповсюдження штабу (керівництва підприємства, головного бухгалтера) передаються не самому виконавцю, а через відповідного керівника, який очолює підрозділ бухгалтерії (старші групи). Лінійно-штабна організація бухгалтерії застосовується на середніх і великих підприємствах (рис. 5).

Рис. 5. Лінійно-штабна організація бухгалтерського апарату

Організація бухгалтерії за комбінованим (функціональним) типом будується .на розподілі функцій управління, виділенні спеціальних структурних підрозділів, які виконують комплекс облікових операцій. Розподіл праці за цією системою передбачає усунення дублювання операцій. При цьому приділяється більше уваги системі організації робіт, а не підпорядкованості виконавців. Функціональна структура бухгалтерії передбачає передачу частини прав головного бухгалтера керівникам спеціалізованих підрозділів (заступникам головного бухгалтера), які самостійно розпоряджаються в межах своєї компетенції. Принцип функціональної організації бухгалтерії застосовується на великих підприємствах (об'єднаннях).

На рис. 6 зображений один з найпоширеніших варіантів побудови обліково-аналітичної служби за кордоном.


Рис. 6. Побудова обліково-аналітичної служби за кордоном

Сучасна форма організації бухгалтерської служби представлена на рис.7.

Структура облікового апарату також залежить від структури управління підприємством, від характеру самого підприємства, і від організаційних принципів побудови обліку (централізація або децентралізація).

Поділ праці між співробітниками апарату бухгалтерії здійснюється за одним з наступних принципів (рис. 8).

Рис. 7. Сучасна форма організації бухгалтерської служби


Принципи розподілу праці між співробітниками апарату бухгалтерії
Þ Функціональний Þ за технічною однорідністю виконаних робіт
Þ Операційний Þ за відокремленістю робіт
Þ Змішаний Þ за обсягом робіт

Рис. 8. Принципи розподілу праці між співробітниками бухгалтерії

В бухгалтерії здійснюється розподіл облікової роботи за функціональними відділами (групами, секторами) і за конкретними виконавцями.

При функціональній організації структурні підрозділи бухгалтерії створюються за ділянками облікової роботи, наприклад, обліковий відділ з оплати праці, матеріальний відділ, розрахунково-касовий центр тощо (див. рис.9) або за функціями персоналу в процесі обробки даних і формування звітності, наприклад, група приймання і реєстрації первинних документів, відділ зведеного обліку тощо (див. рис. 10).

Рис. 9. Схема організації бухгалтерії за ділянками облікової роботи


Рис. 10. Організація бухгалтерії за функціями персоналу в процесі обробки даних і формування звітності

Функціональний поділ застосовується при централізованій побудові облікового апарату і передбачає виконання кожним працівником технічно однорідних робіт. Як правило, за цією ознакою будується робота бухгалтерського апарату центральної бухгалтерії.

Операційний поділ — побудова облікового апарату відповідно до структури підприємства. В цьому випадку вся обробка операцій даної групи виконується одним працівником або частиною облікового апарату. Позитивною стороною такого поділу праці є наближення облікового персоналу до об'єктів обліку, що дозволяє співробітникам бухгалтерії глибше вникнути в сутність операцій, що обліковуються, а також нести персональну відповідальність за виконання всього облікового циклу робіт.

Функціональний розподіл робіт на противагу від операційного дозволяє мати повне уявлення про хід облікових робіт, наближує до об'єктів, що обліковуються, створює умови для повного та рівномірного завантаження кожного облікового працівника. Однак за такого розподілу робіт потрібно більше кваліфікованих працівників.

Вибір тієї чи іншої ознаки поділу облікової праці визначається обсягом облікових робіт. Великий обсяг облікових і контрольних функцій на окремій ділянці викликає необхідність застосування першого принципу поділу праці, малий обсяг - другого.

При функціональному розподілі праці подрібнюється обліковий прогрес, в результаті чого звужується сфера діяльності виконавців та розподіляється відповідальність за достовірність даних по обліковому комплексу між багатьма виконавцями. При оперативному - необхідна висока кваліфікація бухгалтерів. Тому побудова бухгалтерії за однією ознакою в чистому вигляді майже не зустрічається.

Змішаний поділ - передбачає використання і функціональних, і операційних принципів. Необхідність в змішаному поділі робіт виникає у випадку неможливості забезпечити повне навантаження працівників при застосуванні тільки функціонального або оперативного поділу.

В основі цього принципу лежить поділ роботи за однорідністю технічних прийомів. Поряд із відомими перевагами поопераційний розподіл праці між бухгалтерами може призвести до знеособлення та зменшення відповідальності при виконанні облікових робіт.

Нижче наведено порядок розподілу праці за функціональним та операційним принципами при централізованій і децентралізованій видах побудови бухгалтерії (див. табл. 1).

Таблиця 1 Порядок розподілу праці за функціональним та операційним принципами при централізованій і децентралізованій видах побудови бухгалтерії

Вид побудови бухгалтери Принципи розподілу праці
Функціональний Операційний
Централізація За функціями (ведення документів, перенесення даних в облікові регістри тощо) За комплексами однорідних об'єктів обліку (облік праці та заробітної плати; облік витрат на виробництво тощо)
Децентраліза-ція Не використовується За економічно однорідними об'єктами або групами об'єктів (цех, магазин, управління заводу, відділ капітального будівництва тощо)

Виділяють два основні підходи до побудови облікового апарату: функціональний і операційний (табл. 2).


Таблиця 2 Переваги і недоліки підходів до побудови апарату бухгалтерії

Переваги Недоліки
Функціональний поділ
1. Скорочує затрати робочого часу на перехід від виконання одних робіт до інших -
2. Дозволяє раціонально використовувати засоби автоматизації, сприяє посиленню контролю за діяльністю облікового персоналу -
Операційний поділ
1. Наближення облікового персоналу до об'єктів обліку, що дозволяє співробітникам бухгалтерії краще зрозуміти сутність операцій, що обліковуються 1. Збільшується потреба в висококваліфікованих працівниках, причому задіювати їх доводиться найчастіше на суто технічних роботах
2. Працівники несуть персональну відповідальність за виконання всього облікового циклу робіт 2. Скорочуються можливості спеціалізації облікових працівників з виконання окремих видів робіт
3. Виникають труднощі із застосуванням засобів автоматизації

В бухгалтерії підприємства, як правило, є декілька підрозділів, які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації:

Þ розрахункова група, працівники якої на підставі первинної облікової праці робітників та службовців виконують всі розрахунки оплати праці та утриманнях з неї, здійснюють контроль за використанням фонду оплати праці та фонду споживання, ведуть облік розрахунків з працівниками і службовцями по відрахуваннях на соціальне страхування робітників та службовців і відрахуваннях до Пенсійного фонду;

Þ матеріальна група, працівники якої ведуть облік придбання виробничих запасів, розрахунків з постачальниками, надходжень та витрат виробничих запасів в розрізі місць їх зберігання, використання тощо (в невеликих підприємствах в матеріальній групі ведеться облік основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів і готової продукції, у великих - для обробки даних цієї ділянки обліку створюються окремі групи);

Þ виробничо-калькуляційна група, працівники якої ведуть облік витрат на всі види виробництв, калькулюють фактичну собівартість продукції (робіт, послуг), яку випускають, складають звітність; визначають склад витрат на незавершене виробництво;

Þ загальна частина. До кола робіт в цій частині входить реєстрація всіх інших операцій підприємства, зведення даних поточного обліку, складання Головної книги, балансів та звітності.

Þ фінансова група (виділяється на великих підприємствах), працівники якої ведуть облік грошових коштів та розрахунків з дебіторами та кредиторами, юридичними та фізичними особами.

Нижче наведено структуру бухгалтерії через формування облікової і звітної інформації кругообігу засобів підприємства (див. рис. 11).