Смекни!
smekni.com

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована) (стр. 1 из 3)

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

РЕФЕРАТ

з дисципліни: «Організація обліку»

ТЕМА

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

Підвищення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціональної організації облікового апарату.

До засад раціональної організації бухгалтерського обліку відносяться: чітка структура бухгалтерського апарату; розподіл обов'язків між співробітниками; схема документообігу; вибір форми ведення бухгалтерського обліку; організація робочого місця тощо.

Структура бухгалтерії залежить від виду діяльності підприємства та його об'ємних характеристик; виробничі структури підприємства; умов організації і технології виробництва, кількості філій, підрозділів; від обсягу та рівня автоматизації облікових робіт; чисельності персоналу тощо.

Чисельність персоналу в апараті бухгалтерії і закріплення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу залежать від обсягу і характеру господарської діяльності підприємства, його організаційної структури, оснащення технічними засобами обліку та ряду інших умов.

Одним з найпоширеніших показників, який характеризує відносну чисельність облікового персоналу, є коефіцієнт, що розраховується шляхом ділення загального числа працівників підприємства на число співробітників бухгалтерії. Наприклад, в ХІХ-ХХ ст. в Німеччині на 1500 працюючих передбачалося від 3 до 5 облікових працівників.

Головні ознаки правильної структури бухгалтерії — відсутність зайвих надбудов і інстанцій, дублювання, розпилення сил і складного зв'язку між окремими частинами.

При побудові облікового апарату слід всіма способами уникати дрібних підрозділів, так як їх надмірне дублювання тягне за собою розпилення кваліфікованих бухгалтерських сил.

Організацію облікового апарату визначають також регістри обліку. Застосування книг для обліку господарських операцій передбачає обробку кожної книги одним обліковим працівником, тоді як використання карток замість книг дає змогу ту ж саму облікову роботу розподілити між декількома працівниками бухгалтерії. Отже, регістри обліку впливають на метод обробки облікової інформації та організацію облікового апарату.

Розподіл облікової-роботи між окремими виконавцями вимагає від головного бухгалтера уважного підходу, врахування індивідуальних особливостей та рівня знань виконавців.

Правильна структура апарату передбачає встановлення на визначений період твердої взаємної залежності окремих частин та працівників апарату, вираженої у відповідній лінії підпорядкування та управління. Найбільші шанси на вдале вирішення організаційних завдань має така структура, яка проектується тільки після того, коли вивчено діяльність даного підприємства, виявлені та визначені поставлені перед апаратом цілі, а для забезпечення досягнення цих цілей своєчасно розроблено чіткі робочі процеси. Зрозумілість мети, знання завдань та конкретизація роботи, яку потрібно виконати, - основні передумови структури будь-якого адміністративного органу.

Основні вимоги, яким повинна відповідати побудова бухгалтерського апарату, наступні:

Þ узгодженість між відділами та виконавцями;

Þ зв'язок між бухгалтерією та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми організаціями;

Þ оперативність керівництва та швидкість виконання;

Þ високоякісне обслуговування підприємства, його кореспондентів та відвідувачів;

Þ доведення кількості операцій до необхідного мінімуму та ліквідація паралелізму;

Þ економія на штатах.

Важливим питанням організації роботи облікового апарату є правильне розміщення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу і найбільш ефективне використання технічних засобів обліку, що забезпечують економічне, високоякісне ведення бухгалтерського обліку і здійснення контролю.

Внаслідок великої кількості роботи облікового апарату на підприємствах, різних за масштабами і характером господарської діяльності, його структура не може бути єдиною.

На великих та середніх підприємствах, які мають складну організаційну і виробничу структуру, ведення бухгалтерського обліку може бути централізованим і децентралізованим.

На співвідношення централізації і децентралізації в управлінні підприємством в цілому безпосередній вплив здійснюють такі фактори, як розміри підприємства; технологія виробництва і послуг, навколишнє середовище.

При централізованому обліку на підприємстві у виробничих підрозділах реалізуються функції збору бухгалтерських даних (можлива попередня обробка), а формування звітних даних за ними і розробку звітності здійснює головна (центральна) бухгалтерія підприємства. Схема централізованої структури бухгалтерії наведена на рис. 1.

При централізації обліку обліковий апарат підприємства зосереджений в головній бухгалтерії, і в ній здійснюється ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних та зведених документів, що надходять з окремих підрозділів підприємства. В самих підрозділах здійснюють лише первинну реєстрацію господарських операцій.

Головний бухгалтер підприємства
ß
Центральна бухгалтерія
ß
Обліковий персонал

Рис. 7. Централізована структура бухгалтерії


У тих випадках, коли доцільно збір, обробку і формування бухгалтерських даних здійснювати в окремих виробничих підрозділах, а головна бухгалтерія здійснює зведення балансів філій, складає зведений баланс і звіти підприємства, а також здійснює контроль за постановкою обліку в окремих частинах підприємства, - це децентралізована організація обліку. Схема децентралізованої організації обліку наведена на рис. 2.

При децентралізації обліку обліковий апарат зосереджений по окремих виробничих підрозділах підприємства, де здійснюється синтетичний і аналітичний облік, складаються окремі баланси і звітності цехів, філій, структурних підрозділів. Головна бухгалтерія в цьому випадку здійснює зведення балансів філій, складає зведений баланс і звіти підприємства, а також здійснює контроль за постановкою обліку в окремих частинах підприємства.

Рис. 2. Децентралізована структура бухгалтерії

З історії обліку. В цілому для німецьких бухгалтерів було характерне позитивне ставлення до централізованого обліку. Однак Иозеф Нертинг наполягав на обов'язковому децентралізованому обліку відділень і філій, кожен з яких повинен був, на його думку, обов'язково виділятися на окремий баланс. Останній потрібен для виявлення прибутку, а це необхідно для ухилення від оподаткування (одні філії штучно перетворювалися на збиткові, а інші, в тих землях Німеччини, де особливо низькі ставки прибуткового (промислового) податку, в прибуткові). Нертинг вважав недоцільним обов'язкове складання місячних оборотних відомостей (перевірка правильності розноски), місячних балансів (виявлення фінансового результату), які називаються проміжними. В той же час почався пошук удосконалення облікової процедури Так, Ф. Фреге писав і про використання механічних апаратів, про те, що внаслідок зростання обсягів господарської діяльності вже не можна записувати в Головну книгу всі господарські операції (це не так, бо можна було користуватися і користувалися матеріальними ордерами), а слід було використовувати принцип накопичення підсумків. Він же вважав, що бухгалтерія повинна вести записи в а'жур (день у день, тобто кожен факт господарського життя повинен бути зареєстрований в той день, коли він виник) і "без труднощів давати кінцеві і загальні висновки". Йому вторив австрієць Т. Драпала, який проголошував бухгалтерський лозунг: "Наочність, ясність і точність записів!".

З технічних засобів отримують розповсюдження вільні листи, приблизно в той же час завойовують визнання і картки.

Розрізняють три типи організаційної структури апарату бухгалтерського обліку (рис. 3):

Типи організаційної структур і апарату бухгалтерського обліку
лінійна (ієрархічна) Þ безпосереднє підпорядкування виконавців головному бухгалтеру
лінійно-штабна Þ делегування деяких прав головного бухгалтера керівникам секторів, відділів
комбінована (функціональна) Þ поєднання лінійної і лінійно-штабної структур апарату

Рис.3. Типи організаційної структури бухгалтерського апарату

Вибір конкретного типу організаційної структури визначається різноманітними факторами.

В основу лінійного типу організації бухгалтерії покладений принцип розпорядження, яке передається тільки через старшого бухгалтера на правах головного по всіх рівнях виконавців. Така організація бухгалтерії найбільш типова для невеликих підприємств. Організація за лінійним або ієрархічним принципом застосовується для бухгалтерії цих підприємств, тому що вона передбачає універсальність у виконанні облікових операцій в кожній лінійній ланці.

Лінійна організація бухгалтерського апарату може застосовуватися при централізованому та децентралізованому обліку. При децентралізованому обліку лінійна організація бухгалтерської служби передбачає створення структури підрозділів бухгалтерії для обробки даних окремих виробничих та управлінських підрозділів (рис. 4).

Головний бухгалтер підприємства
ß
Центральна бухгалтерія
ß
Відділи обробки даних і формування звітності
ß
по підрозділу № 1 по підрозділу № 2 по підрозділу № 3 ... по підрозділу №...
ßßßßß
Обліковий персонал підрозділу № 1 Обліковий персонал підрозділу № 2 Обліковий персонал підрозділу № 3 ... Обліковий персонал підрозділу №...

Рис. 4. Лінійна організація бухгалтерського апарату