Смекни!
smekni.com

Аудит финансовго состояния предприятия (стр. 9 из 9)

_______________________________ (11)

Средняя величина собственного капитала

Коэффициент характеризует отдачу для акционеров после расходов по обслуживанию долга. Показывает степень полезности использования собственного капитала. В нашем случае он равен 21,1% и 12,8% на начало и конец периода соответственно. Уровень коэффициента указывает на нехватку капитала, которая связана с привлечением значительных заемных средств.

Оценка деловой и рыночной активности

Оценка производится с помощью исчисления следующих коэффициентов

Коэффициент оборачиваемости активов


Чистый доход от реализации продукции

________________________________________ (12)

средняя стоимость активов

Показывает, сколько раз за отчетный период совершается полный цикл производства обращения, принося соответствующий эффект виде прибыли. Характеризует эффективность использования предприятием своих активов, показывая, какой объем продаж обеспечивается каждый гривной активов. Данный коэффициент по предприятию равен 0,01. Эта величина показывает, что на каждую гривну активов предприятия приходится 0,01 грн продаж.

Коэффициент оборачиваемости запасов

Себестоимость реализованной продукции

___________________________________________ (13)

Средняя стоимость запасов

Длительность оборачиваемости запасов: 365/ коэф. Оборачиваемости запасов

Данные коэффициенты показывают как часто оборачиваются или продаются при обеспечении текущих продажа. Оборачиваемость запасов характеризует эффективность закупок, реализации и производства. Себестоимость реализованной продукции показывает, во что обошлось предприятию запасы в течении года. Коэффициент составляет 0,01 грн и 0,02 грн на начало и конец периода соответственно.

3 Коэффициент дебиторской задолженности

Выручка от реализации

______________________________________________ (15)

среднегодовая стоимость дебиторской задолженности

Длительность оборачиваемости дебиторской задолженности равна:

365

_____________________________________ (16)

Коэффициент дебиторской задолженности


Определяет, сколько раз в среднем в течение отчетного периода дебиторская задолженность превращается в денежные средства. Для предприятия составляет 0,04 и 0,05 раз.

4 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности

Характеризует, на сколько быстро предприятие оплачивает свои коммерческие счета

Себестоимость реализуемой продукции

____________________________________________ (17)

среднегодовая стоимость кредиторской задолженности

Для завода коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 0,004 и 0,006.

5 Коэффициент оборачиваемости основных средств

Чистый доход от реализации

_______________________________________ (18)

Среднегодовая стоимость основных средств

Показывает, сколько чистого дохода принесла каждая гривна основных средств. Увеличение фондоотдачи может быть достаточно за счет высокого технологического уровня. Коэффициент по предприятию составил 007 грн. И 0,08 грн на конец и начало отчетного периода соответственно. Коэффициент имеет тенденцию к увеличению. Это означает, что основные средства работают на получение чистого дохода от реализации.

В целом результат анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия находится на среднем уровне, что достигается за счет резкого разграничения значений коэффициентов, несущих в себе либо крайне положительные, либо крайне отрицательные изменения


4.3Висновок незалежного аудитора

Аудиторський висновок для ТОВ «Мотор-сервис»

Ми здійснили аудиторську перевірку балансу ТОВ «Мотор-сервис» станом на 1 січня 2007 р. За підготовку цієї фінансової звітності відповідальність несе керівництво підприємства. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Ми здійснили аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість щодо того, чи фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. До аудиторської перевірки відноситься отримання, на основі тестів, доказів, що підтверджують суми та розкриття, що містяться у фінансовій звітності. Також, аудиторська перевірка включає оцінювання облікових принципів, що застосовуються, і суттєвих оцінок керівництвом, а також оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що наша аудиторська перевірка забезпечує достатню основу для надання нашої думки.

Компанія виключила з основних активів та боргу, відображених в балансі, що надається, деякі орендні зобов'язання, які, на нашу думку, повинні бути капіталізовані для відповідності до МСБО. Якщо ці орендні обов’язки були б капіталізовані, основні засоби відповідно збільшились б.

На нашу думку, за винятком впливу деяких орендованих зобов’язань, що не були капіталізовані, фінансова звітність підприємства дає правдиве і неупереджене відображення (або «представлена об’єктивно в усіх відношеннях») фінансового стану Підприємства в році, який закінчується 31 грудня 2007 р., результатів її діяльності та руху грошових коштів за той самий період».