Смекни!
smekni.com

Стан та напрями удосконалення первинного обліку оплати праці (стр. 5 из 8)

Для заповнення форми використовують дані таких документів: Табеля обліку робочого часу (додаток 1), Акта на оприбуткування приплоду тварин, Розрахунку визначення приросту живої маси тварин, Акта на переведення тварин із групи в групу, Журналу обліку надою молока, Акта настригу вовни, Щоденника надходження і відправки вовни на заготівельний пункт, Звіту про процес інкубації та ін.

В тваринництві оплата праці нараховується за акордне преміальною системами. На підприємстві розробляються розцінки за одиницю продукції тваринництва, тобто за 1 ц молока, 1 голову приплоду, 1 ц приросту, догляд за 1 головою 1 ц вовни і т. п.

Принцип розробки акордних розцінок такий, як в рослинництві оскільки продукція тваринництва надходить регулярно, та починаючи з січня оплата праці - розцінка х на вихід продукції, вихід продукції знаходять по первинних документах ( в журналі обліку надоїв молока, актах та оприбуткування приплоду і т. п.)

Визначена сума оплати праці записується "В розрахунок нарахування оплати праці працівникам". Цей документ складає обліковець, або завідуючий фермою в кінці місяця по підсумках за місяць. В документі вказується прізвища працюючих, за що нарахована оплата праці, розцінки за одиницю продукції, об'єм продукції чи робіт, сума нарахованої оплати праці. Підмінним працівникам нараховується надбавка в розмірі 10% нарахованої зарплати. Цей документ здають в бухгалтерію, його обробляють і на підставі даних цього розрахунку роблять записи в розрахункове платіжну відомість.

2.5 Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці працівникам ремонтної майстерні

Для обліку праці та її оплати використовують різні первинні документи як типової форми, так і спеціалізовані.

Облік відпрацьованого часу відображають у Табелі обліку робочого часу (ф. № 64). Табельний облік у відділках, на фермах, у бригадах, ремонтних майстернях та інших виробничих підрозділах ведуть спеціально призначені працівники (обліковці, бухгалтери) або керівники підрозділів (бригадири, завідуючі фермами, ремонтними майстернями тощо). Для кожного працівника в табелі відводять окремий рядок, у якому записують кількість відпрацьованих годин, умовними літерами зазначають причини невиходу на роботу (наприклад, вихідні або святкові дні — "вс", дні хвороби — "х", службове відрядження — "св", чергові відпустки — "чв" тощо). У табелі також зазначають посаду працівника, його оклад, вид оплати, суму заробітку, табельний номер (код синтетичного та аналітичного обліку). По закінченні місяця табель передають у бухгалтерію, де його використовують для нарахування оплати праці.

Табельний номер присвоюють кожному працівникові, включаючи прийнятих на постійну, сезонну або тимчасову роботу. Одночасно він є номером особового рахунка працівника. Його зазначають в усіх документах з обліку праці та її оплати.

Відповідно до чинного законодавства про використання робочого часу в сільськогосподарських підприємствах у період напружених польових робіт (сівба, догляд за посівами, збирання врожаю і т. ін.) у разі виробничої необхідності може бути збільшена тривалість робочого дня працівників, зайнятих у рослинництві, а також у ремонтних майстернях, на автотранспорті та в інших підрозділах, що обслуговують рослинництво. Для таких працівників ведуть підсумковий облік робочого часу: в рослинництві — за календарний рік, в інших підрозділах — за періодами (сезон, місяць тощо). Для підсумкового обліку робочого часу в табелі наводять дані про кількість невикористаних вихідних днів на початок і кінець місяця, які обчислюють з урахуванням перепрацювання понад робочий час та кількості використаних додаткових днів відпочинку за цей період.

Для контролю за трудовою дисципліною та аналізу використання робочого часу ведуть табель обліку використання робочого часу (ф. № П-13). Є два методи його ведення: 1) суцільної реєстрації — щодня за кожним працівником визначається відпрацьований і невідпрацьований час; 2) метод відхилень — визначаються відхилення від нормальної тривалості робочого дня (простої, наявки тощо), а в кінці місяця підраховують фактично відпрацьований час. Передають табель у бухгалтерію двічі на місяць:

• для коригування суми виплат за першу половину місяця (авансу);

• для розрахунку заробітної плати за місяць.

Табелі усіх форм є єдиною підставою для нарахування оплати праці працівникам з погодинною оплатою.

2.6 Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці працівникам інших виробничих підрозділів

Первинним документом для обліку праці та нарахованої оплати на транспортних роботах, виконаних вантажними автомобілями, є "Подорожній лист вантажного автомобіля" (ф. № 2). На лицьовому боці листа записують завдання водію, характеристику автомобіля й реєструють видачу палива, на зворотному — виконання завдання, що засвідчується підписом відправника й одержувача вантажу, визначають обсяг виконаних робіт та нараховують оплату праці.

Подорожній лист легкового автомобіля (ф. № 3) є підставою для нарахування оплати праці водіям легкових автомобілів, "Подорожній лист автобуса" (ф. № 6) — для нарахування оплати праці водіям автобусів.

У разі простою заповнюють "Обліковий листок обліку простоїв" (ф. № П-16). У ньому вказують час і причини простоїв, а також вжиті заходи з їх усунення.

На будівництві, у промислових та різних допоміжних виробництвах, а також на ремонтних роботах первинним документом обліку праці та нарахування її оплати є "Наряд на відрядну роботу". Він має два варіанта: перший (ф. № 70) призначений для бригади, а другий (індивідуальний) (ф. № 70а) — для обліку робіт, виконаних кожним працівником за 15 днів або місяць. На лицьовому боці Наряду вказують завдання, розряд роботи та норми часу і розцінки за одиницю робіт. У другому варіанті документа зазначають кількість виготовлених виробів або обсяг виконаних робіт, відпрацьований час і суму нарахованої заробітної плати. На зворотному боці першого варіанта документа заповнюють табель, у якому відмічають час, відпрацьований кожним працівником. Заробіток між членами бригади розподіляють у табелі пропорційно обсягу виконаних робіт чи відпрацьованого часу та кваліфікації працівників (їхнього розряду).

ІІІ. Автоматизація первинного обліку з оплати праці

Облік розрахунків з оплати праці - досить складне завдання, що включає нарахування сум заробітної плати, розрахунок утримань і відрахувань до соціальних фондів, визначення заборгованості підприємства перед співробітниками. Крім того, необхідно розподілити суму нарахованої зарплати на витрати підприємства за статтями та елементами витрат, а також оформляти ряд друкованих форм установленого зразка.

Облік заробітної плати можна вести у програмі" 1С: Бухгалтерія". Однак для великих підприємств із різними формами оплати праці (погодинна, відрядна, акордна, за договорами цивільно-правового характеру тощо), із широким списком доплат і утримань та, навіть, просто з великою кількістю працівників (понад 100 осіб) краще вести облік зарплати у спеціалізованій програмі" 1 С: Зарплата" і кадри, котра дозволяє вести кадровий облік персоналу з великим набором кадрових звітів. При цьому до програми " 1 С: Бухгалтерія" переносяться зведені проводки без аналітики щодо співробітників.

Облік розрахунків щодо заробітної плати ведеться в " 1 С: Бухгалтерії" на пасивному субрахунку 661. Аналітика по ньому ведеться в розрізі двох субконто:Сотрудник та Месяц начисления зарплаты. Перше субконто містить значення з однойменного довідника, а друге субконто є значенням типу Дата.

До довідника Сотрудники варто ввести дані про всіх працівників, причому їх можна згрупувати (адміністрація, відділ збуту, виробничий відділ тощо). Розглянемо заповнення елемента довідника Сотрудники.

Усю інформацію про співробітника розподілено за чотирма закладками.

На закладці Общие вводяться основні відомості про співробітника. Поле Табельный номер автоматично заповнюється програмою при введенні нового співробітника. Поле Ф.И.О. є комбінацією полів Фамилия, Имя й Отчество і автоматично заповнюється в міру їх заповнення. Значення поля Должность використовується для формування різних друкованих форм. Значення поля Пол використовується в деяких регламентованих звітах. У полі Основной не ставиться прапорець для сумісників і ставиться для штатних працівників. Поле Фирма, в которой работает сотрудник заповнюється автоматично, з відповідної константи. Поля Дата приема і Дата увольнения використовуються для формування регламентованого звіту Форма 8-ДР при розрахунку середньоспискової чисельності для нарахування комунального податку і формування регламентованих звітів до соціальних фондів. Ці поля впливають також на порядок розрахунку прибуткового податку, якщо в місяці приймання (або звільнення) співробітник відпрацював менше 15 календарних днів.

На другій закладці Данные по зароботной плате вводиться величина окладу працівника та авансу, якщо такий є. Ці поля заповнювати не обов'язково, але тоді доведеться щоразу при заповненні документа Начисление ЗП вводити відповідні суми вручну. Поля Колличество льгот і Колличество детей заповнюються, якщо співробітник має додаткові пільги щодо прибуткового податку. До поля Колличество детей вноситься кількість неповнолітніх дітей, на яких надається пільга. До поля Колличество льгот вноситься кількість додаткових неоподатковуваних мінімумів (крім одного неоподатковуваного мінімуму), на які співробітник може мати право з різних підстав. Якщо встановлено прапорець Член профсоюза, із зарплати працівника будуть автоматично утримуватися профспілкові внески.