Смекни!
smekni.com

Дослідження питань обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (стр. 7 из 8)

Формування звіту відбувається після натискання екранної кнопки ОК або Сформировать / Сформувати. Друкована форма звіту «Аналіз рахунка за субконто» зображена на рис. 5.

АТЗТ «Херсонська кондитерська фабрика» Аналіз рахунка по субконто: 631 Контрагенти: Лівівмолоко, ВАТ, Замовлення: За 01.09.08 – 26.09.08
Субконто Рахунок З кред. рахунків У дебет рахунків З кред. рахунків У дебет рахунків
У валюті У валюті
Львівмолоко, ВАТ Поч. сальдо 1 836, 00
Остатки взаим. ОВ – 0000001 (31.08.08) Поч. сальдо 1 836, 00
31 311 1 836, 00 1 836, 00
Обороти 1 836, 00
Кін. сальдо
Обороти 1 836, 00
Кін. сальдо

Рис. 5. Друкована форма стандартного звіту «Аналіз рахунка по субконто» за 01.09.08 – 26.09.08

Як видно із звіту кінцеве сальдо за рахунком 631 (субконто Лівівмолоко, ВАТ) на 26.09.08 р. рівне нулю, що свідчить про відсутність заборгованості нашого підприємства перед цим контрагентом на звітну дату.


Висновки

Отже, постачальники – юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно – матеріальних цінностей, надають послуги та виконують роботи, а підрядники – спеціалізовані підприємства або фізичні особи, які виконують будівельно монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво.

Процес постачання полягає в тому, що підприємство укладає договори з постачальниками на необхідні йому фактори виробництва, організовує доставку та складування виробничих запасів, перераховує гроші постачальникам за отримані матеріали. Під час цього процесу відбувається зміна активу з форми грошей на форму майна, призначеного для виробництва продукції. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку № 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», який має 3 субрахунки:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками»

633 «Розрахунки з учасниками промислово – фінансової групи».

На субрахунку № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ведеться облік розрахунків за одержані ТМЦ, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

На субрахунку № 632 «Розрахунки з іноземними постачальниками» ведеться облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками за одержані ТМЦ, виконані роботи та надані послуги.

На субрахунку № 633 «Розрахунки з учасниками ПФГ» ведеться облік розрахунків за одержані ТМЦ, виконані роботи та надані послуги з учасниками промислово – фінансової групи.

Рахунок № 63 – балансовий, пасивний, за кредитом цього рахунка відображається заборгованість за одержані від постачальників і підрядників ТМЦ, прийняті роботи, надані послуги, а за дебетом – її погашення, списання тощо.

При складанні балансу підприємства дебетове сальдо рахунка № 63 відображається в його активі, а кредитове – в пасиві, тобто заборгованість наводиться розгорнуто.

Аналітичний облік розрахунків ведуть у розрізі постачальників і підрядників за кожним документом про отримання матеріалів, робіт, послуг та оплату за них у Відомості 3.3 аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63).

Облік процесу придбання виробничих запасів можна вести:

– за фактичною собівартістю;

– за купівельними цінами з виділенням транспортно-заготівельних витрат;

– за обліковими цінами з виділенням відхилень.

У податковому обліку витрати, пов’язані з придбанням ТМЦ у постачальників, відносяться до валових витрат за подією, яка мала місце першою:

- сплата авансу постачальникові за товар

- отримання товару.

За встановленим порядком під час оприбуткування ТМЦ суми ПДВ відображають проводкою: Дт 641 Кт 631. За наявності оплати і надходження податкової накладної на оприбутковані ТМЦ підприємство отримує право на податковий кредит, що в обліку відображається записом: Дт 641 Кт 644.

Витрати на створення запасів та їх зберігання (транспортно-заготівельні) на практиці організовуються трьома методами:

– на окремому субрахунку, який відкривають на балансовому рахунку 20 «Виробничі запаси» окремо до кожного субрахунку;

– на резервному рахунку 29 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей» з виділенням субрахунків за окремими видами матеріальних цінностей;

– збираються загальною сумою на рахунку 20 «Виробничі запаси» чи 29 «Заготівля та придбання матеріальних цінностей».

Під час отримання і використання ТМЦ можуть бути виявлені нестачі, а саме нестача з вини постачальника та нестача в межах норм природних втрат в дорозі.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18.

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1999. – № 40.

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями.

4. Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, які були затверджені в СРСР і введені в дію з 1 липня 1981 p.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

6. Блейк Джон, Орион Амат. Европейский бухгалтерский учет. Справочник Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997. – 400 с.

7. Бутинець Ф.Ф. Історія бухгалтерського обліку: В 2-х частинах. Ч. 1: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"/ 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 512 с.

8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир: ЖГП, 2000. – 640 с.

9. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 Облік і аудит / За ред. Ф.Ф. Бутинця; 3-є вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП Рута, 2001. – 512 с.

10. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально – практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс клуб», 2000. – 485 с.

11. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

12. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. 840 с.

13. Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (С использованием нац. стандартов): Учеб. Пособие для студентов вузов. – К.: А.С.К., 2001. – 516 с.

14. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. К.: КНЕУ, 2001. – 324 с.

15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Вид – во «Центр учбової літератури», 2003. – 524 с.

16. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання розв’язання / Пер з нім. С. Лобачової. – К.: КНЕУ, 2000. – 368 с.

17. Посібник з бухгалтерського обліку / С.Я. Зубілевич, І.Ю. Кравченко. – К.: Укрпапір, 2002. – 472 с.

18. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

19. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 500 с.

20. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 3-те вид., допов. і перероб. - К.: Алерта, 2008. – 926с.

21. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

22. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і технології в обліку: Практикум. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

23. Івахненков С.В. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. - № 4. – с. 52 – 58.

24. Івахненков С.В. Упровадження програмного забезпечення обліку і контролю: потенційні переваги і реальні проблеми // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 2. – с. 56 – 62.

25. Павлюк І. Проблеми бухгалтерського обліку надходження цінностей і податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. - № 5. – с. 11 – 21.

26. Хомин П. Особливості обліку розрахунків з постачальниками (підрядниками) за новими регістрами журнальної форми // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 1. – С. 59-62.


ДОДАТОК А

Договір поставки продукції

ДОГОВІР

поставки продукції

м. _____________ "____"________________200__ р.

_________________________________________, надалі ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі (назва підприємства)

_____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)