Смекни!
smekni.com

Дослідження питань обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками (стр. 8 из 8)

що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ________________________

(назва підприємства)

надалі ПОКУПЕЦЬ, в особі __________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей договір про нижченаведене.

1. Найменування та кількість продукції, що поставляється

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується виробити та поставити, а ПОКУПЕЦЬ прийняти і оплатити _________________________________

(назва продукції)

в кількості і строки згідно з графіком, що додається до цього договору і є його невід'ємною частиною.

1.2. ПОСТАЧАЛЬНИК за погодженням із ПОКУПЦЕМ має право достроково відвантажити продукцію.

Продукція, відвантажена достроково, зараховується в рахунок тієї, що підлягає поставці в наступному періоді.

2. Якість та комплектність

Продукція, що поставляється, за своєю якістю повинна відповідати ___

_____________________________________________________________

(назва стандартів, технічних умов, технічних зразків, описів)

затвердженим_________________________________________________

(назва органу, що затвердив технічні умови, технічні зразки, дата затвердження) мати сертифікати якості та відповідності.

3. Ціни і сума договору

3.1. Продукція, що поставляється за цим договором, оплачується ПОКУПЦЕМ за погодженою з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ціною _____________

(розмір ціни)

згідно з протоколом погодження ціни, який є невід'ємною частиною цього договору.

3.2. Вартість тари і пакування в ціну продукції не входить і сплачується ПОКУПЦЕМ окремо.

3.3. Сума поставки за цим договором складає _____________ гривень ______ коп.,

_________________________________________________________

(сума літерами)

4. Порядок відвантаження

4.1.Відвантаження___________________________________________

(назва продукції) здійснюється ____________

(залізничним, водним, авіа, автотранспортом)____________ вантажною швидкістю. (в вагонах, контейнерах)

4.2. Мінімальною нормою відвантаження є _____________________

5. Тара і пакування

Продукція повинна пакуватися в ____________________ тару, що відповідає вимогам державних стандартів або технічних умов і забезпечує збереження продукції при перевезенні та зберіганні.

6. Порядок розрахунків

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються шляхом акцепту платіжних вимог (рахунків) ПОСТАЧАЛЬНИКА.

7. Строк дії договору

Цей договір вступає в силу з ___________2000__ р. і діє по ____________2000__ р.

8. Додаткові умови

8.1. ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний для забезпечення виготовлення продукції відвантажити

ПОСТАЧАЛЬНИКУ _________________________________

(назва матеріалу, сировини)

в строки, асортименті і кількості, що зазначені в специфікації, яка додається до цього договору і є його невід'ємною частиною.

У випадку затримки відвантаження ___________________________

(назва матеріалу, сировини)

строки поставки продукції за договором переносяться на період затримки.

8.2. В усьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Закінчення додатку А

8.3. Всі виправлення по тексту договору мають юридичну силу тільки за умови, що вони

засвідчені підписами сторін у кожному окремому випадку виправлення.

8.4. Після підписання договору всі попередні переговори по ньому, листування, попередні угоди і протоколи про наміри втрачають силу.

8.5. Договір складений у двох примірниках, кожен з них має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

9. Юридичні адреси та реквізити сторін

________________________________

________________________________

________________________________


Примітки

1. В розділ договору "Додаткові умови" можуть включатись пункти, які містять специфічні умови поставки і приймання для даного виду продукції, підвищену відповідальність сторін та інші умови, що не суперечать законодавству.

2. Підписи керівника або заступника керівника підприємства на договорі скріплюються печаткою підприємства.

2. При наявності протоколу розбіжностей в договорі робиться відмітка «з протоколом розбіжностей».


ДОДАТОК Б

Накладна

НАКЛАДНА № ___

від ___________ 200 _ р.

Відпущено:_________________________________________________

Одержано:__________________________________________________

Через:_______________________________________________________

Довіреність: Серія __________ № ___________________ від «______» 200___р.

№№ з/п Найменування Одиниця виміру Кількість Ціна без ПДВ Сума без ПДВ
1 2 3 4 5 6

Всього без ПД

В ПДВ ( 20 %)

Загальна сума з ПДВ

Всього відпущено ________________________найменувань

На..суму_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________грн. _______________ коп.

Керівник ___________________________

Головний бухгалтер __________________

Відпустив ___________________________

Одержав ____________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Назва розділу Дати