Смекни!
smekni.com

Облік реалізації послуг та розрахунків з покупцями на підприємствах газопостачання (стр. 3 из 7)

· При визначенні в річній звітності тимчасових різниць з податку на прибуток може мати місце така ситуація: за податковим обліком визначено збиток, але є відстрочені податкові активи, які треба відобразити за рахунком 17 (за наявності залишків за рахунками 681, 38, 39, 47). У цьому випадку слід зробити бухгалтерське проведення Д-т 17 К-т 98.

· 8. Згідно із п. 1.9 Закону про прибуток і Постановою комунальні підприємства сплачують до бюджету щоквартально дивіденди, які в 2003 р. становили 15 % чистого прибутку у строки, встановлені для сплати податку на прибуток. Розмір дивідендів визначається множенням значення рядка 220 Звіту при фінансові результати на 0,15 і відображається в рядку 21 декларації про прибуток підприємства. Цей платіж здійснюється у зв'язку з розподілом частини прибутку державних підприємств і по ньому здійснюються авансові платежі до бюджету згідно із підпунктом 7.8.2 Закону про прибуток.

· 9. Комунальні підприємства складають фінансовий план на рік згідно з Порядком , в частині І якого відображаються очікувані доходи за їх видами, витрати за статтями, фінансові результати і розподіл чистого прибутку, а в частині II - джерела формування та надходження коштів і напрями їх використання.

Враховуючи проблеми комунальних підприємств, держава надає їм тимчасові пільги зі сплати ПДВ: ці підприємства сплачують ПДВ в бюджет за датою надходження коштів, а не за першою датою/

Витрати обліковуються на рахунках 23 (виробничі), 92 (адміністративні) й 91 (на підприємствах, де є загальновиробничі витрати). Інші доходи й витрати - операційні, фінансові та інші - обліковуються так, як в інших галузях.

Нині більшість ЖКП ведуть облік розрахунків з квартиронаймачами на окремому субрахунку рахунка 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» (що доцільно з погляду можливості і необхідності нарахування резерву сумнівних боргів на цю заборгованість), а деякі - на субрахунку рахунка 37 «Розрахунки з різними дебіторами» (за аналогією до прийнятої методології обліку до введення нового плану рахунків).

Дотації, субсидії і відшкодування пільг з бюджету є цільовим фінансуванням і обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження». При цьому дотації зараховуються в кредит рахунка 718 «Одержані гранти та субсидії»,далі в проведеннях використовуватимуться такі субрахунки рахунків 36 і 37:

361 - «Розрахунки з квартиронаймачами»;

362 - «Розрахунки з підприємствами (споживачами комунальних послуг)»;

377.1 - «Розрахунки з бюджетом із субсидій»;

377.2 - «Розрахунки з бюджетом із відшкодування пільг»;

379 - «Розрахунки з орендарями нежилих приміщень в ЖО».

Цільове фінансування, згідно з пунктом 16 П(С)БО 15 «Дохід», «не визнається доходом доти, доки нема підтвердження того, що воно буде отримане й підприємство виконає умови стосовно такого фінансування». Для виконання цієї умови пропонувалися різні шляхи - під час нарахування субсидій і пільг зараховувати їх у доходи майбутніх періодів або не робити бухгалтерського проведення взагалі, відображаючи заборгованість бюджету тільки в аналітичному обліку. Нині Методологічна рада при Мінфіні пропонує робити під час нарахування субсидій і пільг проведення:

Д-т 377 К-т 48.

Але наразі така кореспонденція рахунків не передбачена Інструкцією №291, крім того, можуть виникнути проблеми під час заповнення форми 3 «Звіт про рух грошових коштів».

Тому далі в бухгалтерських проведеннях субсидії і пільги зараховуються в дохід у момент нарахування. Проведення з нарахування дотацій не робляться, вони відображаються в обліку за датою отримання.

Дохід від оренди житлові організації обліковують на рахунку 703, а не 713, як інші підприємства, бо надання в оренду нежилих приміщень є основною діяльністю житлових організацій.

На первісну вартість дебіторської заьоргованості за реалізовані послуги впливають такі події як:

- надання знижок споживачам з обсягу реалізації послуг за рішенням органів місцевого самоврядування при проведення окремих акцій з метою прискорення оплати комунальних послуг. Знижки після реалізації послуг відображаються так:

Д-т 704 К-т 361

-торгівельні знижки, що надаються до моменту реалізації послуг, тобто до виписки рахунка абонемента. У цьому випадку сумазнижки відома і вона зменшує первісну вартість дебіторської заборгованості.

2.3 Облік доходів і фінансових результатів від реалізації послуг

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Для обліку доходів від реалізації робіт, послуг використовується субрахунок 703 «Дохід від реалізації робвт, послуг».

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається в разі наявності всіх наведених нижче умов:

1. покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);

2. підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);

3. сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;

4. є впевненість щ в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

Відповідно до ПСБО-15 «Дохід», пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Результат операції з надання послуг може бути достовірнооцінений за наявності всіх наведених нижче умов:

- можливості достовірної оцінки доходу;

- імовірності надходження економічних вигод від надання послуг;

- можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу;

- можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення.

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться:

1. вивченням виконаної роботи;

2. визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані; ( % виконання = (обсяг послуг наданих на певну дату : загальний обсяг послуг,які мають бути надані) * 100%))

3. визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємств у зв'язку із наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю саму дату. ( % виконання = витрати, понесені на певну дату : загальна сума попередньо оцінених витрат)* 100%).

Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості ді (операцій) за визначений період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно визначений, то він відображається в бухгалтерському обліку в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо дохід (виручка) від надання послуг не може бути достовірно оцінений і не існує імовірності відшкодування зазнаних витрат, то дохід не визнається, а зазнані витрати визнаються витратами звітного періоду. Якщо надалі сума доходу буде достовірно оцінена, то дохід визнається за такою оцінкою.

Склад доходів комунальних підприємств:

1) надходження від населення в оплату комунальних послуг;

2) надходження від підприємств, установ, організацій за надані послуги;

3) субсидії малозабезпеченим категоріям громадян;

4) відшкодування пільг окремим категоріям громадян (ветеранам війн, особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, суддям, військовослужбовцям, працівникам прокуратури тощо);

5) бюджетні дотації на покриття збитків, інколи — субвенції.

Субсидія — вид допомоги, звичайно грошової, що надається будь-кому державою або установою.

Дотація — це грошові кошти, що надаються без повернення з державного бюджету для компенсації перевищення витрат над доходами підприємств, організацій.

Статті доходів житлових організацій:

1. квартирна плата (без цільових зборів та платежів), за приватизованими квартирами — відшкодування експлуатаційних витрат у розмірі квартирної плати;

2. орендна плата;

3. збори з орендарів нежитлових приміщень на покриття експлуатаційних витрат;

4. надходження від підприємств і організацій (з тепло-, газо-, енерго-, водопостачання та водовідведення) за обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання;

5. надходження від ЖБК, прийнятих на обслуговування;

6. інші доходи (відсоток від плати за утримання собак, плата за гаражі, гуртожитки, охорону під'їздів тощо).

7. дотації, субсидії, відшкодування пільг, субвенції.

Розрахунки з квартиронаймачами здійснюються здебільшого через банківські установи. Первинним документом є квитанція-повідомлення (рахунок), яка може бути аркушем квитанційної книжки, а може щомісяця виписуватись на обчислювальному центрі та надсилатись квартиронаймачу. В деяких регіонах України комунальні підприємства з газопостачання безпосередньо отримують плату від населення (кожне — за окремою квитанцією), а в деяких ці платежі сплачуються за єдиною квитанцією на рахунок житлової організації; в цьому випадку житлові організації отримують ці платежі як транзитні і відразу перераховують їх відповідним комунальним підприємствам

Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.