Смекни!
smekni.com

Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" (стр. 2 из 7)

Найбільш динамічно серед секторів економіки у 2007 році зростали будівельна галузь, роздрібна торгівля та переробна промисловість, чому сприяли зростаючі потреби населення та сприятлива зовнішня кон’юнктура.

Найшвидшими темпами в промисловості зростав випуск продукції машинобудування. Обсяг її виробництва зріс на рекордну величину – 28,6%, значною мірою за рахунок збільшення експорту обладнання до Росії.

У сільському господарстві спостерігалося скорочення випуску продукції через погану врожайність основних видів сільськогосподарської продукції, зумовлену несприятливими погодними умовами, однак в наступному році передбачається відновлення темпів росту цієї галузі.

Сприятливі макроекономічні тенденції та прогнози в Україні погіршуються з підвищенням інфляційного тиску. З часу здобуття Україною незалежності у 1991 році та після 1993-1994 років, позначених гіперінфляцією, уряд і Національний банк України поступово та узгоджено привели рівень інфляції до допустимих значень, виражених однозначними цифрами у 2001, 2003 роках, і навіть досягли дефляції у 2002 році. Проте починаючи з 2004 року, інфляція в Україні вийшла на рівень двозначних чисел і продовжує залишатися такою до сьогодні. На кінець 2007 року індекс споживчих цін (ІСЦ) зріс на 16,6%. Ріст споживчих цін став відлунням зростання індексу цін виробників промислової продукції (ІЦВ). До кінця року ІЦВ зріс на 23,2%, у той же час ціни на продукцію у будівельній галузі зросли на 22%.

Зростання ІСЦ можна частково пояснити підвищенням ІЦВ, спричиненим зростанням цін на імпортований газ та нафтопродукти у 2006-2007 рр. Зважаючи на значну частку вартості продуктів харчування у формуванні ІСЦ, щонайменше 50% його зростання можна віднести на чотири головних категорії продуктів харчування, а саме: молокопродукти, олія та жири, м'ясопродукти, фрукти та овочі. Про це також свідчать міжнародні тенденції зростання цін на продукти харчування.

Експансивна фіскальна політика змушувала уряд доводити дефіцит бюджету до рівня 1-3%, що також стало одним із чинників зростання інфляції. У 2007 році дефіцит консолідованого бюджету досяг 1,1% ВВП і був спричинений здебільшого зростанням соціальних виплат, не забезпечених відповідним підвищенням продуктивності праці.

У 2007 році валовий зовнішній борг України зріс на 55% до 60% ВВП, значною мірою за рахунок швидкого накопичення приватного боргу (внаслідок запозичень корпорацій та банків на міжнародних ринках). Частка державного боргу в ВВП постійно зменшується і на кінець 2007 року становила 10,5% ВВП порівняно з 12% на кінець 2006 року. Чисті зовнішні суверенні позики держави у звітному році досягали лише 0,5 млрд. дол. США. Приватні боргові зобов’язання складали 78% валового зовнішнього боргу України. Обсяг середньо- та довгострокових позик збільшився із 5,6 млрд. дол. США на кінець 2006 року до 13,1 млрд. дол. США у 2007 році. Обсяг міжнародних фінансових зобов’язань комерційних банків майже подвоївся і становив близько 31 млрд. дол. США, внаслідок чого частка боргу банківського сектора у валовому зовнішньому боргу України збільшилася з 15% у 2005-му, 26% у 2006 році до 37% на кінець 2007 року.

Другий рік поспіль в Україні зафіксовано негативне сальдо торгового балансу продуктів та послуг. Дефіцит торгівлі товарами збільшився з 4,8% ВВП у 2006 році до 7,5% у 2007 році.

У 2007 році обсяг експорту зріс на 28,4% проти 36,9% зростання імпорту. Головними джерелами нарощування експорту були металургійна галузь, машинобудування (включаючи виробництво транспортного обладнання).

Зростання імпорту було спричинене, в першу чергу, збільшенням цін на енергоносії та значним внутрішнім попитом на імпортні товари (як із метою споживання, так і на інвестиційні цілі). Дефіцит поточного рахунку досяг 4,2% ВВП станом на кінець 2007 року.

Негативне сальдо торгового балансу було нейтралізоване зростанням потоку прямих іноземних інвестицій. Незважаючи на кризові явища на міжнародних фінансових ринках, для України 2007 рік став найсприятливішим роком із часу здобуття незалежності, який приніс рекордну суму прямих іноземних інвестицій. Обсяг чистих іноземних інвестицій в 2007 році досяг 7,9 млрд. дол. США, що становить 5,6% ВВП і на 67% перевищує показник попереднього року. Станом на 1 січня 2008 року загальні інвестиції, накопичені за період 19912007 рр., склали 29,5 млрд. дол. США, або 636,5 дол. США на душу населення. Фінансовий сектор (у першу чергу, випадки злиття/поглинання українських банків та страхових компаній), а також ринок нерухомості та приватизація кількох найбільших українських підприємств (таких як Криворіжсталь у 2005 році) привертають найбільшу увагу інвесторів. Інвестиції у промисловість та фінансовий сектор становили відповідно 27,6% і 16,3% обсягу загальних прямих іноземних інвестицій. Обсяг інвестицій із Кіпру, Німеччини, Нідерландів склав більш ніж половину загальних іноземних інвестицій, у той час як Австрія та Великобританія довершили п’ятірку найбільших інвесторів в Україні.

Позитивні економічні очікування та збільшення інтересу іноземних інвесторів до України сприяють активізації українського фондового ринку. У 2007 році індекс ПФТС зріс на 135% і є другим за величиною показником у світі після Китаю.

Монетарна політика Національного банку України залишалася експансивною з огляду на рекордні надходження капіталу та на фоні збереження фіксованого обмінного курсу долара США до гривні. У 2007 році міжнародні резерви Національного банку України збільшилися на 10,1 млрд. дол. США і на кінець року досягли 32,4 млрд. дол. США. Монетарна база та грошова маса зросли відповідно на 46% та 52,2%, значною мірою реагуючи на фіскальну політику уряду. З метою приборкання інфляції під кінець 2007 року Національний банк України вжив низку регуляторних заходів, спрямованих на зв’язування зайвої ліквідності та збільшення резервування по активних операціях банків з метою зменшення ризиків розриву в термінах і валюті, а також посилив вимоги до розрахунку капіталу.

Ефективна фіскальна та монетарна політика, впровадження ключових структурних реформ (у тому числі земельної реформи, завершення пенсійної реформи, реструктуризації енергетичного сектору) і досягнення консенсусу політичних сил буде головним завданням влади в поточному році, спрямованим на збереження макроекономічної стабільності та покращення стандартів життя українських громадян. Очікуваний вступ України до ВТО в середині 2008 року принесе довготривалі торгові переваги для країни та дозволить розпочати переговори щодо приєднання до зони вільної торгівлі країн ЄС.

Розвиток банківського сектора України в 2007 році

У 2007 році банківський сектор України продовжував динамічне зростання. Активи банківської системи досягли рекордного росту – 76%, а чистий прибуток зріс на 60% порівняно з попереднім роком. Це найбільший приріст банківських активів в Україні з 2000 року і один із найвищих показників росту серед країн Східної Європи та СНД.

Після багаторічного сповільненого розвитку в 90-х роках, банківський сектор України зробив стрімкий ривок, розвиваючись рекордними темпами з початку сторіччя.

Так, протягом 2001-2007 років 175 працюючих банків України щорічно збільшували свої активи і кредитний портфель в середньому на 50% і 55% відповідно. Загальний середньозважений темп зростання активів за цей період становив 49%. На кінець 2007 року чисті активи українських банків досягли 119 млрд. дол. США (599,4 млрд. грн.) або 84,0% від ВВП. Швидкий розвиток фінансового посередництва, подальше стрімке зростання банківського сектора зумовлені низкою факторів, включаючи сприятливе макроекономічне середовище, зростаючий споживчий попит, спричинений ростом реальних доходів населення, рекордні надходження прямих іноземних інвестицій в 2006-2007 рр.

Незважаючи на зростаючу конкуренцію, концентрація в банківському секторі України залишається відносно низькою порівняно з сусідніми країнами. Десять банківлідерів контролюють 56% кредитного ринку та 54% ринку депозитів. Процес консолідації також стримується через значний «апетит» місцевих інвесторів до створення нових банків з метою їх подальшого перепродажу іноземним власникам. У результаті цього, щорічно реєструється 2-3 нових банки.

Минулий рік був рекордним за кількістю іноземних банків, що вийшли на український ринок. У 2007 році було зареєстровано дванадцять нових банків з іноземним капіталом, що збільшило загальну чисельність іноземних банків до 47, з яких 17 банків знаходяться у 100-відсотковій іноземній власності. Частка капіталу іноземних банків у капіталі банківського сектору України поступово збільшується і на кінець 2007 року досягла 35%*. Багато банків із іноземними власниками, які з’явилися на українському ринку у попередні роки і пасивно спостерігали за розвитком ринку до 2006 року, також переглянули свої стратегії і продемонстрували швидкий розвиток, випередивши багатьох своїх місцевих конкурентів. У 2008 році очікується прихід на український ринок щонайменше 5-8 нових іноземних банків, що дозволить збільшити частку іноземного капіталу в загальному капіталі банківської системи України до 50%.

Показники 2007

Кількість діючих банків 175

Кількість банків із іноземним капіталом 47

Кількість банків зі 100-відсотковим іноземним капіталом 17

Частка іноземного капіталу в капіталі банків, % 35,0

Активи, млрд. грн. 599,4

Активи, % ВВП 84,5

Активи, річний приріст, % 76,2

Фінансова глибина (депозити до ВВП) 44,9

Кредити, % ВВП 60,6

Кредити/Депозити, % 135

Капітал, млрд. грн. 69,6

Адекватність регулятивного капіталу (Н2) 13,9

Рентабельність активів, % 1,50

Рентабельність капіталу, % 12,67

Чиста процентна маржа, % 5,0

Витрати/Доходи (CIR), % 58,4

Структура кредитного портфеля українських банків 400 млрд.грн.

Полегшений доступ до фінансування та сплеск роздрібного та іпотечного кредитування, зростання довіри населення до банківської системи та підтримка системи гарантування вкладів, зростаючий вплив іноземного капіталу – все це сприяє трансформації банківського сектора та збільшенню його фінансової глибини.