Смекни!
smekni.com

Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль" (стр. 7 из 7)

Райффайзен Банк Аваль є визнаним лідером за обсягами продажу готівкової валюти на українському ринку.

Ринкова частка банку в цьому сегменті складає 25-30% залежно від виду валюти.

2007 рік для банку став також роком успішної роботи на ринках капіталів. Протягом 2007 року банк отримав 700 млн. дол. США у формі синдикованих кредитів та активно залучав ресурси шляхом підписання двосторонніх кредитних угод.

Банк провадить активну політику у сфері кореспондентських відносин із українськими та іноземними банками. Ця політика ґрунтується на принципі взаємовигідного співробітництва з банками – резидентами та нерезидентами. Однією з основних послуг банкам-кореспондентам є відкриття та ведення мультивалютних кореспондентських рахунків.

Станом на 31 грудня 2007 року Райффайзен Банк Аваль обслуговував кореспондентські рахунки 155 банків України, країн далекого та ближнього зарубіжжя.

Банк має широку мережу кореспондентських рахунків НОСТРО, відкритих у 12 банках країн СНД та Балтії, а також у 24 найбільших банках Європи, Америки. Райффайзен Банком Аваль укладено генеральні угоди з 257 банками-контрагентами.

Завдяки розгалуженості кореспондентської мережі, активній діяльності на міжбанківському ринку та зваженій лімітній політиці, Райффайзен Банк Аваль протягом тривалого часу утримує лідерські позиції на ринку України.

Ми виконали аудит консолідованої фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» та його дочірніх підприємств (далі разом «Банк»), що включає консолідований баланс станом на 31 грудня 2007 р., консолідований звіт про прибутки та збитки, консолідований звіт про зміни у капіталі та консолідований звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, основні положення облікової політики та інші примітки.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

Керівництво Банку несе відповідальність за складання та належне представлення цієї консолідованої фінансової звітності згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Ця відповідальність включає розробку, запровадження та підтримання системи внутрішнього контролю, необхідної для складання та належного представлення консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилкових дій, вибір та застосування належної облікової політики, а також здійснення обґрунтованих бухгалтерських оцінок, що відповідають конкретним обставинам.

Відповідальність аудиторів

Наша відповідальність полягає у формуванні висновку стосовно зазначеної консолідованої фінансової звітності на підставі проведеної нами аудиторської перевірки. Ми провели нашу аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались етичних норм та спланували і провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати достатню впевненість у тому, що консолідована фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит включає виконання процедур з метою отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, що наведені у фінансовій звітності. Вибір процедур здійснюється на розсуд аудиторів, що включає оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилкових дій. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю, що застосовується для складання та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, що є найбільш відповідними в конкретних обставинах, а не з метою формування висновку щодо ефективності системи внутрішнього контролю Банку. Аудит також включає аналіз застосованої облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, здійснених керівництвом, а також аналіз загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належним для надання нашого аудиторського висновку.

Висновок

На нашу думку, консолідована фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно відображає фінансовий стан Банку на 31 грудня 2007 р., а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.