Мир Знаний

Аналіз доходів та витрат банку (стр. 3 из 3)

У довірчій діяльності комерційні банки також приділяють значну увагу обслуговуванню фізичних осіб, а саме: розпо­ряджаються спадщиною на підставі заповіту; управляють майном клієнтів за дорученням; надають агентські послуги (збереження цінностей; надання в оренду сейфів клієнтам, управління активами за вказівкою клієнтів); забезпечують збереження майна недієздатних осіб, у тому числі неповно­літніх спадкоємців, здійснюють опікунство.

Крім довірчих послуг, пріоритетним напрямом банківської діяльності слід вважати і консультаційно-інформаційні по­слуги, тобто надання клієнтам кваліфікованих консультацій та інформації з різних аспектів управління фінансами та господарських, фінансових, правових, банківських питань, проблем ведення бізнесу тощо.

Серед перспективних консультаційних послуг зазначу такі:

- консультації з питань застосування законодавчих і нор­мативних актів, що регламентують господарчу діяль­ність;

- підготовка та правова експертиза господарчих договорів, зовнішньоторговельних контрактів, установ­чих документів підприємств, документації на отриман­ня ліцензій тощо;

- консультації з організації та ведення бухобліку, скла­дання фінансової та податкової звітності, кошторису, планування та контролю, калькуляції собівартості про­дукції, питань ціноутворення, організації розрахунків із партнерами по ринку;

- консультації з питань діяльності на фондовому та валютному ринках, прогнозування динаміки валютних курсів та стан обмінних курсів валют і котирування цінних паперів, інвестування коштів, маркетингу, управління активами фірм;

В сучасних умовах у банківській практиці почали впровад­жуватися нові технології в банківському обслуговуванні клієнтів - система дистанційного банківського обслу­говування. Комерційні банки надають клієнтам такі послуги, як проведення банківських операцій «на дому» (вдома), в офісі та ін., - повсюди, де це зручно клієнту. В перспективі таке обслуговування клієнтів банками стане основною формою банківських
послуг. Надання банками нових фінансових послуг розширяє клієнтську базу і пропозиції своїх продуктів, диктує нові методи і правила дистанційного обслугову­вання клієнтів.


Список використаної літератури:

1. Конституція України. К. Право, 2002 - 68 с.

2. Закон України „Про банки та банківську діяльність” від 7.12.2000 р.

3. Банковское право. Л.Г. Ефимова, издательство “Бек”, Москва, 1994 г. – 285 с.

4. Боринець С.Я. „Міжнародні фінанси”: Підручник. К.: Знання-Прес, 2002 – 311 с.

5. Васюренко О.В. Банківські операції. Навчальний посібник – 4-те вид. – К.: Знання. – 2004 – 324 с.

6. Качан О.О. „Банківське право”: Навчальний посібник. К. „Юрінком Інтер”, 2000. – 288 с.

7. Комаров П.І. „Банківське право”. Підручник. „Юрінком Інтер ” 2002 р. - 357 с.

8. Костюченко О.А. Правовые аспекты банковской деятельности: Пособие по проблемам банковского права. – К. Криниця, 2003 – 320 с.

9. Купер Дж. Управление и регулирование банков. М.: Финансы и статистика. 1993 г.

10. Операції комерційних банків / кол. авторів - 4-те вид. змін і доп. К.: Алерта, 2004 – 500 с.

11. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. К.Юрінком Інтер, 2003. – 460 с.