Мир Знаний

Аналіз доходів та витрат банку (стр. 1 из 3)

Зміст:

1. Аналіз доходів та витрат банку ......................................................................3

2. Види та форми кредиту.....................................................................................6

3. Характеристика діяльності комерційних банків.......................................10

Список використаної літератури......................................................................15

1. Аналіз доходів та витрат банку.

Для підвищення фінансової стійкості банку важливе значен­ня має зростання його доходів, а як наслідок - і прибутковос­ті банку, що є одним із основних, джерел поповнення власного капіталу банку.

У світовій практиці спостерігається як постійне зростання ба­нківських активів, так і рівня дохідності за ними. І хоча збільшується частка доходів, отриманих у вигляді комісійної винагороди від надання банківських послуг, проценти, тримані під кредит­них операцій банку, становлять значну частку банківських до­ходів. Ця тенденція спостерігається і в Україні. При цьому вна­слідок слабкого розвитку ринку банківських послуг основна маса банківських доходів одержується у вигляді процентів за користу­вання кредитними коштами, що були надані банком платоспро­можним клієнтам.

Структура банківських доходів має такий вигляд: 1) доходи від проведення активних операцій: доходи від кредитування; доходи від інвестиційних операцій; 2) доходи від комісійних операцій: доходи від розрахунково-касового обслуговування; доходи від трастових операцій; доходи від факторингових операцій; доходи від лізингових операцій; інші доходи від комісійних операцій; 3) інші доходи.

Доходи від кредитування складаються з процентів за банків­ськими позиками, а також з облікових процентів, що одержуються при обліку векселів. Близько 70% доходів банки отримують саме від надання позик.

Основну масу доходу від комісійних операцій банки отриму­ють у вигляді комісійної винагороди за розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів. Інші види комісійних доходів становлять незначну частку в загальному обсязі доходів через нерозвинутість ринку таких послуг, як трастові, факторингові, лі­зингові та ін.

До інших видів доходу від комісійних операцій належать: комісія за надання гарантій та порук; плата за акцептні операції банку; плата за фінансування капітальних вкладень та інші інвести­ційні послуги; комісійні за здійснення валютних операцій; комісійна винагорода за консалтинговими послугами.

Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від проведення активних операцій. Валові доходи банку підрозділяються на процентні і непроцентні.

До процентних доходів банку відносяться:

- відсотки по міжбанківських кредитах;

- відсотки по кредитах підприємств;

- відсотки по кредитах населення;

- доходи по залишках на кореспондентських рахунках;

- доходи по цінних паперах (процентні).

До непроцентних доходів банку відносяться:

- доходи від інвестиційної діяльності (участі в спільній діяльності підприємств), дивіденди по цінних паперах;

- доходи по валютних операціях;

- доходи від отриманих комісій і штрафів;

- інші.

Аналіз банківських доходів припускає визначення питомої ваги окремого виду доходів у їхній загальній сумі або групі доходів. Потім необхідно проаналізувати зміну дохідних статей за визначений період, вивчити структуру доходів банку. Для оцінки середнього рівня прибутковості кредитних операцій застосовуються відносні показники:

- співвідношення отриманих відсотків і середніх залишків по короткостроковим позикам;

- співвідношення отриманих відсотків і середніх залишків по довгостроковим позикам;

- співвідношення валових процентних доходів і середніх залишків
по всіх позикових рахунках;

- співвідношення отриманих відсотків по окремих групах позичок
і середніх залишків по аналізованій групі.

Аналіз приведених показників у динаміку дозволяє визначити, за рахунок яких кредитних операцій зросли процентні доходи.

До інших доходів відносяться комісійні, котрі можуть нараховуватися у відсотках від суми кожної операції, здійсненої по рахунку клієнта, або у твердій сумі, що сплачується періодично.

Оскільки прибуток банку - це різниця між валовими доходами та валовими витратами банку, розглянемо структуру його витрат.

Витрати банку включають: 1) Операційні витрати: сплачені проценти за залученими банком коштами; сплачена комісія; витрати на операції з цінними паперами; витрати на валютні операції; витрати на розрахунково-касове обслуговування; витрати на страхування майна, цінностей ризику; інші операційні витрати; 2) Неопераційні витрати: витрати на утримання персоналу; витрати, пов'язані з експлуатацією основних фондів банку; інші витрати.

Найбільшу частку в загальній сумі витрат банку становлять витрати на виплату процентів за залученими банком ресурсами (виплати за депозитами, за рахунками до запитання, за депозит­ними сертифікатами тощо). Ці виплати набагато перевищують виплати за іншими статтями і становлять більш як половину опе­раційних витрат.

Комісійні виплати - це виплати, які здійснює банк у процесі проведення своїх активних операцій і надання послуг клієнтам, а також витрати з ведення кореспондентських рахунків.

Витрати па валютні операції - це витрати на розрахункове обслуговування зовнішньоекономічної діяльності.

Неопераційні витрати включають: заробітну плату працівників банку, витрати на утримання приміщень, витрати на устаткування й інше.

До складу інших витрат належать витрати, які непередбачені іншими статтями. Це: судові витрати; сплачені банком штрафи; пеня, неустойки тощо.


2. Види та форми кредиту.

Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит. Кредит - важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним їх використанням. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання економікою.

Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі 1 України «Про оподаткування прибутку підприємств», де зазначається, що кредит - це кошти матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичні особам на визначений строк під відсоток.

Кредит - це позичковий капітал банку у грошовій формі, що передається в тим­часове користування на умовах забезпеченості, повер­нення, строковості, платності та цільового характеру використання, а кредитна операція - це договір щодо надання кредиту, який супроводжується записами за банківськими рахунками з відповідним відображенням у балансах кредитора та позичальника.

Кредит як інститут, що включається у фінансову систему держави, виконує емісійну, розподільчу і контрольну функції. Ці функції взаємозалежні і мають при кредитуванні спе­цифічні особливості.

Емісійна функція здійснюється шляхом випуску і розміщення цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредитування і взаємодіє з нею. Нестача платіжних засобів в економіці може також покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту.

Розподільча функція проявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і децентралізованих фондів кош­тів, у розподілі та перерозподілі національного доходу між суб'єктами господарської діяльності. Отже, в умовах ринко­вої економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кре­дитної політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного впливу на економічні процеси в державі.

Контрольна функція забезпечує нагляд за правильним і ефективним використанням коштів, що надаються клієнтурі панками, та їх поверненням в певні строки.

Таким чином, кредит в Україні становить один із видів еко­номічних відносин, за допомогою яких здійснюються акумуляція державою кредитних ресурсів та їх використання на умовах повернення, забезпеченості, строковості та відплатності підприємствами, організаціями усіх форм власності та населення для задоволення потреб господарювання.

У банківській практиці існує різна класифікація кредитів, багатогранність їх критеріїв. Так, кредит розподіляється на фінансовий, товарний та кредит під цінні папери, що засвід­чують відносини позики.

У господарській діяльності використовуються такі форми кредиту: лізинговий, іпотечний, споживчий, бланковий, консорціумний, інвестиційний, податковий.

При характеристиці кредиту найбільш поширеною є кла­сифікація кредитних операцій залежно від кредитора, у зв'язку з цим розрізняють державний, банківський і комер­ційний кредити.

Державний кредит надається державою іншій державі, а також юридичним чи фізичним особам. При державному кредиті позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади. Формами державного кредиту є на­туральні позики (наприклад, хлібні, цукрові), державні пози­ки (облігації, казначейські зобов'язання) та інші кредитні документи. Кошти, які збирає держава за реалізовані цінні папери, становлять її борг. Після закінчення строку позики держава повинна розрахуватися з кредиторами. Призначен­ням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків та покриття частки державного боргу.

Банківський кредит надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Банківський кредит - це економічні відносини з акумуляції кредитних ресурсів за рахунок статутних та інших фондів банків, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів. Банківський кредит є основною формою кредиту, при якій грошові кошти на­даються банками у тимчасове користування. Банківський кредит — це надання банками грошей (готівкою, безготів­ково) в позику юридичним та фізичним особам, державі.