Мир Знаний

Валютні ф'ючерси (стр. 2 из 4)

- краща ціна (заявки на продаж класифікуються за зростанням ціни, а на купівлю – за зниженням);

- час подання заявки;

- кількість лотів.

Підбір угоди здійснюється за принципом «вимоги купівлі проти вимог продажу» – тип контракту, термін виконання, обсяг у лотах, ціна – за встановленим порядком пріоритетів:

- пріоритету ціни – якщо ціна заявки на продаж не перевищує ціни заявки на купівлю (ціна угоди розраховується як середнє значення) за меншої кількості лотів;

- пріоритету часу – за рівності заявлених цін виконуються заявки, що були подані раніше;

- пріоритету обсягу – за рівності вище названих умов у першу чергу виконуються заявки з найбільшим обсягом.

Невиконані заявки не переносяться на наступну торгову сесію, а вилучаються з реєстру заявок (анулюються).

Залежно від співвідношення попиту і пропозиції на ф'ючерсні контракти, заявки можуть бути виконані у будь-якому обсязі. Після того, як певна угода підібрана й підтверджена її учасниками (контрагентами), вона реєструється маклером і є обов'язковою для виконання. Трейдер може відмовитися від підтвердження угоди тільки в разі некоректної реєстрації заявки.

Після реєстрації укладеної угоди залежно від її обсягу кожен учасник біржових торгів сплачує біржовий збір, розмір якого встановлюється Біржою і вказується у Специфікації відповідного контракту. Одержані кошти використовуються для фінансування поточних витрат Біржі на організацію та обслуговування торгів терміновими контрактами в Секції термінового ринку.

Безпосередньо за проведення торгів відповідають маклер, біржовий наглядач і біржовий реєстратор. В обов'язки маклера входить: безпосереднє проведення торгів, формування інформаційних повідомлень за підібраними угодами, підтримка порядку на торговельному майданчику, призупинка торгів у разі перевищення ліміту максимальної зміни ціни, оперативне вирішення конфліктних ситуацій, що пов'язані з укладенням угод, оголошення закінчення торгової сесії.

Біржовий наглядач здійснює контроль за суворим дотриманням учасниками торгів Правил проведення торгів, фіксує всі факти порушення Правил і може призупиняти торги або подає пропозиції до Арбітражного комітету щодо накладення на порушників Правил відповідних санкцій.

Біржовий реєстратор здійснює реєстрацію поданих заявок і може повідомляти біржового наглядача про виникнення порушень під час їх подачі та реєстрації.

До кожного з учасників торгів висуваються відповідні вимоги, в разі порушення яких на нього можуть бути накладені дисциплінарні або штрафні санкції. Учасникам біржових торгів суворо заборонено:

- розголошувати розпорядження клієнтів;

- торгувати проти або на боці контрагента;

- здійснювати торгівлю з самим собою;

- приховувати або притримувати від відкритого ринку наказ клієнта на догоду іншому клієнтові чи контрагентові;

- здійснювати торгівлю на свій рахунок (за ціною ринку чи запрошеною клієнтом ціною) до виконання розпорядження клієнта;

- відмовляти у вимогах щодо перевірки у біржового реєстратора чи маклера ціни укладеної угоди.

Біржа не відповідає за збиток, завданий клієнтові членом Секції (або його трейдером) в разі помилки чи невірного виконання клієнтського розпорядження.

За серйозні порушення Управління моніторингу та регулювання може висунути документоване звинувачення проти члена Секції чи його представника і передати справу для розгляду до Арбітражного комітету.

Згідно з регламентом торги терміновими контрактами в Секції термінового ринку УМВБ відбуваються щоденно, за винятком вихідних, з 13.30 до 16.30. Тривалість однієї торгової сесії становить 10 хвилин.

13.30 – відкриття торгів.

13.30 – 14.30 – торги на контракти 1000 USD на найближчі 12 місяців, починаючи з поточного місяця.

14.30 – 15.30 – торги на контракт 1000 EUR на найближчі 12 місяців, починаючи з поточного місяця.

15.30 – 16.30 – торги на контракт 1000 RUR на найближчі 12 місяців, починаючи з поточного місяця.

16.30 – закриття торгів.

16.30 – 17.30 – отримання інформації за результатами торгів.

До наступного дня Кліринговий дім має провести взаєморозрахунки між учасниками біржового ринку, а учасники біржового ринку повинні виконати вимоги Клірингового дому щодо виконання їх перехресних зобов'язань за результатами торгів і маржею.

До початку торгів у Секції ТР учасник біржового ринку повинен забезпечити наявність на його кліринговому рахунку необхідної суми грошових коштів згідно з вимогами Клірингового дому. У разі, якщо цього співвідношення не дотримано, учасник біржового ринку до торгів не допускається.

Торгова сесія відкривається маклером згідно з регламентом торгів. Маклер оголошує тип ф'ючерсного контракту, серію, котирувальну ціну попередньої торгової сесії, ціну відкриття поточної торгової сесії, тривалість торгової сесії, а також мінімальне (крок ціни) та максимальне відхилення ціни ф'ючерсного контракту для цієї сесії, тобто ліміт зміни ціни.

Учасник торгів подає заявку біржовому реєстраторові, який реєструє її з позначенням часу подання, а маклер оголошує подану заявку. В разі фіксації угоди маклер оголошує також і про фіксацію заявки. При підтвердженні угоди контрагентами (підняттям беджів) маклерреєструє укладену угоду. У противному разі угода не реєструється, і заявка сторони, яка відмовилась, вилучається з реєстру заявок.

У разі зняття пропозиції учасник торгів має подати біржовому реєстраторові заявку з відзнакою «анулювати». Дійсні заявки та остання зареєстрована угода відображаються на табло. Для інформування учасників торгів щодо поточного попиту й пропозиції та тенденції руху ціни заявки відображаються за пріоритетом ціни, часом подання та обсягом. За наявності вигідніших пропозицій, продавці й покупці мають право повідомити про це. Якщо покупці підвищують ціну, то кожний з продавців може прийняти найвигіднішу пропозицію на продаж.

Після закінчення торгової сесії учасник торгів повинен ознайомитися та підписати виписку з протоколу торгової сесії за укладеними ним угодами. Виписка оформляється у двох примірниках, один із яких передається до Клірингового дому, а інший зберігається в Управлінні термінового ринку протягом трьох днів.

Після реєстрації угоди і внесення її до Протоколу торгової сесії принципалом за угодою виступає Кліринговий дім. Контракт між учасником-покупцем і учасником-продавцем замінюється на два контракти: між покупцем і Кліринговим домом та між продавцем і Кліринговим домом. Підписуючи протоколи торгових сесій, Кліринговий дім у такий спосіб акцептує зареєстровані угоди.

За результатами кожної торгової сесії формується інформація про:

- найкращі ціни попиту і пропозицій;

- ціновий «коридор» і тенденцію руху ціни;

- обсяги укладення угод;

- ціни відкриття й закриття та котирувальну ціну;

- обсяги відкритого інтересу.

Ця інформація подається у формі звітів і використовується членами Секції, клієнтами та Кліринговим домом у своїй роботі.

Ціною відкриття торгової сесії вважається ціна першої укладеної угоди чи котирувальна ціна попередньої торгової сесії (якщо не було укладено угод), чи ціна, встановлена Управлінням моніторингу і регулювання, якщо від часу закінчення останніх торгів у Секції термінового ринку на ринку базового активу (валютного, фондового) відбувалося сильне коливання цін. Рішення з цього питання виносить дирекція Біржі.

Протягом торгової сесії неперервно розраховується поточна котирувальна ціна. При розрахунку вона округляється до значення, кратного крокові ціни. Котирувальна ціна на кінець торгової сесії за даним типом і серією ф'ючерсного контракту є ціною закриття, відносно якої і здійснюються розрахунки варіаційної маржі за відкритими позиціями. Якщо протягом торгової сесії не було укладено жодної угоди, котирувальною ціною даної торгової сесії вважається ціна відкриття цієї сесії. Якщо котирувальна ціна торгової сесії не може бути визначена в порядку, викладеному вище, торги на цей день оголошуються такими, що не відбулися, і котирувальною ціною даної торгової сесії вважається котирувальна ціна попередньої торгової сесії.

Ціна закриття, що склалася в останній торговий день обігу відповідного типу й серії ф'ючерсних контрактів, є розрахунковою ціною, за якою ліквідуються контрольні позиції учасників біржового ринку, згідно з Специфікацією контракту. Ціни протягом однієї торгової сесії не можуть відрізнятися від котирувальної ціни попередньої сесії більше, ніж на встановлений ліміт зміни ціни.

У разі, якщо зміна ринкової ситуації унеможливлює проведення торгів, за рішенням дирекції Біржі змінюються ліміти зміни ціни або ж Кліринговий дім установлює спеціальний маржовий внесок дня. Далі проводиться кліринг із видачею його результатів учасникам біржового ринку. Час торгів переноситься на встановлений дирекцією Біржі за згодою Клірингового дому час для ознайомлення учасників біржового ринку з новими умовами і довнесенням додаткової маржі в розмірі, необхідному для підтримки відкритих позицій.

У разі різкого коливання курсу на відповідному ринку базового активу, через що на терміновому ринку не можуть виконуватися угоди протягом двох торгових днів і реєструватися спотові угоди, попри коригування розрахункових цін, дирекція Біржі має право винести рішення про перерву в проведенні торгів на строк, не більший трьох днів. У разі необхідності строк перерви може бути продовженим з урахуванням ситуації на ринку.

З оголошенням перерви:

- встановлюється ціна закриття;

- виконується кліринг;

- вимагається від учасників біржового ринку, в яких виникла заборгованість, довнесення протягом двох днів відповідних коштів;

- призупиняється видавання учасникам вільних коштів.

Завдяки укладенню угод купівлі-продажу контрактів в учасника біржового ринку відкриваються відповідні (відкрита або закрита) позиції. Кліринговий дім веде облік угод, позицій та фінансових зобов'язань члена Секції–трейдера-ІТ згідно з його категорією членства у Кліринговому домі та відстежує контракти, за якими наближається строк виконання з висуванням відповідних додаткових фінансових вимог. Окрім того, член Секції повинен самостійно вести облік руху коштів, позицій та угод своїх клієнтів.