Смекни!
smekni.com

Звільнення від покарання (стр. 8 из 8)

У місцях позбавлення волі склалася практика, відповідно до якої, перш ніж передати матеріали в суд про дострокове звільнення через хворобу, хворих поміщають на стаціонарне лікування, що проводиться в спеціальних медичних установах, які перебувають у веденні Мін’юсту РФ, а в деяких випадках і в медичних установах органів охорони здоров’я. У тому випадку, якщо це лікування не має позитивних результатів, засуджений піддається огляду спеціальною відомчою лікарською комісією для виявлення в нього важкої хвороби, що перешкоджає відбуванню покарання. У висновку комісії повинні бути зазначені: діагноз, значимість захворювання, результати проведеного лікування й передбачуваний кінець хвороби. Крім того, лікарі повинні вказати, чи перешкоджає тяжке захворювання можливості відбування засудженим покарання. Для суду цей висновок має характер рекомендації. Якщо в результаті огляду комісія прийде до висновку про те, що захворювання не передбачене в Переліку хвороб, що дають підставу для постановки питання про звільнення від подальшого відбування покарання, про це повідомляється засудженому під розписку.

У статті 81 КК РФ є серйозний пробіл: у ній не вирішена проблема звільнення від додаткового покарання у зв’язку із хворобою. Цей недолік повинен бути ліквідованим шляхом розширювального тлумачення даної статті.

Зовсім очевидно, що особи, що занедужали хронічною душевною хворобою, повинні звільнятися не тільки від основного, але й від додаткового покарання. Цілі додаткового покарання в подібних ситуаціях недосяжні.

Питання про звільнення засудженого, хворого іншою важкою хворобою, від додаткового покарання повинно вирішуватися з урахуванням конкретних обставин справи. У ряді випадків звільнення таких осіб від додаткових покарань, наприклад, від штрафу, позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, необґрунтовано.


ВИСНОВКИ

Відомо, що неосудні особи не підлягають кримінальній відповідальності за вчинені ними суспільно небезпечні діяння (частина 2 статті 19 ККУ). Не підлягають покаранню і особи, які вчинили злочин у стані осудності, але до винесення судом Вироку захворіли на психічну хворобу, що позбавляє їх можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (частина 3 статті 19 ККУ).

Разом з тим психічна хвороба може виникнути і під час відбування покарання. Це питання регулюється статтею 84 КК України.

Стаття 84 КК України передбачає три види звільнення від покарання за хворобою:

а) у зв’язку з захворюванням особи під час відбування покарання на психічну хворобу (частина 1 статті 84 ККУ);

б) у зв’язку з захворюванням на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання (частина 2 статті 84 ККУ);

в) у зв’язку з визнанням військовослужбовців, засуджених до службових обмежень, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, непридатними до військової служби за станом здоров’я (частина 3 статті 84 ККУ).

При звільненні від покарання особи, яка захворіла на психічну хворобу під час відбування покарання, вирішальне значення має характер психічного захворювання. Вичерпний перелік захворювань, які є підставою для направлення в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затверджуються Міністерством охорони здоров’я України.

Обов’язковою умовою цього виду звільнення є тяжкість психічного захворювання: воно позбавляє особу можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До таких осіб можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру відповідно до статей 92-95 КК України.

Особа, яка захворіла на іншу тяжку хворобу, на відміну від психічно хворої, усвідомлює небезпечність вчиненого і адекватно сприймає виправно-трудовий вплив. Тому в основу звільнення таких хворих покладена впевненість суду в тому, що тяжко хворий значною мірою втратив свою суспільну небезпечність, а тому є впевненість в тому, що він не вчинить нового злочину. Причому Закон має на увазі такі види тяжких хвороб, які об’єктивно перешкоджають відбуванню покарання. Якщо осуджений захворів на тяжку хворобу, але вона не перешкоджає відбуванню покарання, то немає підстав для його дострокового звільнення. Крім того, такий вид звільнення від покарання застосовується лише в тих випадках, коли тяжке захворювання виникло під час відбування покарання і подальше відбування покарання може призвести до серйозного погіршення здоров’я або до інших тяжких наслідків. При вирішенні питання про застосування частини 2 статті 84 КК України суд ураховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.

Відповідно до частини 4 статті 84 КК України у разі одужання психічно хворих (частина 1 статті 84 ККУ), а також осіб, які захворіли на іншу тяжку хворобу, вони повинні бути направлені для подальшого відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами частини 5 статті 72 КК України, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.

Військовослужбовці, засуджені до покарання у виді службових обмежень, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, звільняються від покарання у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров’я.


ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Н.В. Чернишова. – К.: Атіка, 2003. – С. 178.

2. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. – С. 233.

3. Стаття 1 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року.

4. Кримінальне право України: Підручник / М.І. Мельник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С. 484.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов. – К.: Кондор, 2005. – С. 389.

6. Стаття 364 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року.

7. Стаття 58 Конституції України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року.

8. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. – К.: Кондор, 2004. – С. 410.

9. Пункт 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 року № 8 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу».

10. Стаття 89 Кримінального кодексу України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року.

11. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / С.В. Дьяков. - М.: Просвещение, 1993. – С. 356.

12. Коновец А. Необходима полнокровная медицинская служба // Преступление и наказание. - 1999. - № 7. - С. 10.

13. Михлин А.С. Досрочное освобождение от отбывания наказания // Преступление и наказание. - 1999. - № 8. - С. 38.

14. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие / Н.И. Ветров. - М.: Юнити, 1997. - С. 354.

15. Уголовное право Российской Федерации: Учебник для вузов / В.П.Кашепов. - М.: Инфра, 1999. – С. 411.

16. Уголовное право Российской Федерации: Учебник для вузов / В.П.Кашепов. - М.: Инфра, 1999. – С. 412.

17. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецова. - Т. 1: Учение о преступлении. - М.: Зерцало, 1999. –С. 320.

18. Уголовное право Российской Федерации: Учебник для вузов / В.П.Кашепов. - М.: Инфра, 1999. – С. 414.

19. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецова. - Т. 1: Учение о преступлении. - М.: Зерцало, 1999. –С. 522.

20. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / С.В. Дьяков. - М.: Просвещение, 1993. – С. 360.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 червня 1996 року // http://zakon.rada.gov.ua.

2. Кримінальний кодекс України № 2001-Vвід 28 грудня 1960 року // http://nau.com.ua.

3. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05 квітня 2001 року // http://zakon.rada.gov.ua.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1973 року № 8 «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу»// http://nau.com.ua.

5. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2000 року № 3/6«Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань» //http://nau.com.ua.

6. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05 квітня 2001 року / За реакцією М.І. Мельника та М.І. Хавронюка. – К.: Каннон, 2001. – 1104 с.

7. Уголовное право зарубежных стран: Учебник / Ф.М. Решетников. - М.: Наука, 1989. – 493 c.

8. Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / С.В. Дьяков. - М.: Просвещение, 1993. – 540 с.

9. Уголовное право. Общая часть: Учебное пособие / Н.И. Ветров. - М.: Юнити, 1997. - с. 444.

10. Уголовное право Российской Федерации: Учебник для вузов / В.П.Кашепов. - М.: Инфра, 1999. – 521 с.

11. Курс уголовного права. Общая часть: Учебник для вузов / Н.Ф. Кузнецова. - Т. 1: Учение о преступлении. - М.: Зерцало, 1999. –570 с.

12. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Н.В. Чернишова. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

13. Уголовное право зарубежных государств: Учебное пособие / Под редакцией И.Д. Козочкина. - М.: Омега, 2003. – 576 c.

14. Кримінальне право України: Навчальний посібник / О.М. Омельчук. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 297c.

15. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.В. Александров, В.А. Клименко. - К.: МАУП, 2004. – 328c.

16. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. – К.: Кондор, 2004. – 512c.

17. Кримінальне право України: Підручник / М.І. Мельник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 680c.

18. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М.І. Бажанов. – К.: Кондор, 2005. – 480c.

19. Санников А. Медико-социальные проблемы в уголовно-исполнительных системах различных стран // Преступление и наказание. - 1999. - № 3. - С. 66.

20. Коновец А. Необходима полнокровная медицинская служба // Преступление и наказание. - 1999. - № 7. - С. 10.

21. Михлин А.С. Досрочное освобождение от отбывания наказания // Преступление и наказание. - 1999. - № 8. - С. 38.

22. Наумов А.В. Общая характеристика осужденных // Преступление и наказание. - 2002. - № 1. - С. 71.

23. Михлин А.С. Досрочное освобождение от отбывания наказания // Преступление и наказание. - 2002. - № 1. - С.76.

24. Петрухин И. Освобождение от отбывания наказания по болезни // Преступление и наказание. - 2002. - № 2. - С. 35.

25. Івашкович І. Вдосконалюваємо кримінальне законодавство // Право України. – 2003. - № 9. – С. 40.