Смекни!
smekni.com

Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс" (стр. 2 из 3)

- санітарна очистка житлового фонду та об"єктів комунального господарства, вивіз відходів ;

- ремонт та обслуговування внутріквартальних доріг ;

- оренда та здача в оренду відповідно до чинного законодавства і цього Статуту житлових та інших приміщень та об'єктів ;

- будівництво та ремонт об’єктів комунікацій ,промислового, громадського, культового, оздоровчого, туристичного, навчального, побутового та іншого призначення :

- виконання покрівельних робіт на дахах з м’якою та шиферною покрівлею, малярно-штукатурних робіт, сажотрусних робіт . (періодична перевірка димових та вентиляційних каналів на щільність, відокремленість відсутність засмічень, справність і правильність розташування оголовка відносно даху, наявність нормальної тяги), молярних робіт, ведення вантажопідйомних робіт автокраном, ремонтних робіт телескопічною автовишкою ;

- проведення ремонтно-будівельних, висотних, монтажних, електромонтажних, наладочних, санітарно-технічних, зварювальних та інших робіт по капітальному будівництву, ремонту, реставрації і художньому оформленню об’єктів ;

- виготовлення і реалізація будівельних матеріалів, інших товарів народного споживання ;

- виготовлення виробів з деревини побутового та виробничого призначення, інших столярних виробів ;

- надання ритуальних послуг ;

- виконання вантажно-розвантажувальних робіт та надання транспортних послуг ;

- ремонт та технічне обслуговування автомобілів, іншої техніки та механізмів ;

- збір і переробка відходів і вторинної сировини ;

- проведення будь-яких інших видів господарської діяльності, якщо вона не суперечить чинному законодавству України

2.2.Юридичний статус Підприємства

Підприємство є юридичною особою.

Права і обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та Статуту, який затверджується органом управління майном в особі Сокальської міської ради .

Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях здійснюється на добровільних засадах, по погодженню з Органом управління майном, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України.

Створення будь-яких спільних підприємств за участю підприємства здійснюється за згодою власника .

Підприємство веде самостійний баланс , має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штамп, фірмові бланки та інші атрибути юридичної особи

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством .

Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Органу управління майном.

Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, в господарському суді.

2.3.Майно Підприємства

Майно Підприємства становлять основні фонди та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.

Майно Підприємства є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

Джерелами формування майна Підприємства є:

- майно передане йому власником ;

-доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт та

- надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

- кредити банків та інших кредиторів ;

- капітальні вкладення ;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій підприємств і громадян ;

- кошти з бюджету у вигляді компенсацій , дотацій, субсидійдля населення та інше ;

- придбання майна іншого підприємства, організації ;

- інше майно, набуте на підставах, не заборонених законодавством.

Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у порядку, що встановлений чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на інвестиції Підприємства.

Підприємство має право здавати в оренду, відповідно до чинного законодавства, підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які належать йому на правах повногогосподарського відання, а також списувати їх з балансу за погодженням з Органом управління майном.

Збитки завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням суду або господарського суду .

2.4.Права Підприємства

1. Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, робіт, послуг та економічної ситуації.

2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, за фіксованими державними цінами.

3. Підприємство має право створювати, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджувати положення про них .

2.5.Обов'язки підприємства

1.При визначенні стратегії діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні та галузеві замовлення та інші договірні зобов'язання .

2.Підприємство :

- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством ;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва ;

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій і установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб ;

- відповідно до державного контракту і державного замовлення, укладених договорів забезпечує виробництво і поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, , забезпечує до держання законодавства про працю, правил та норм праці, техніки безпеки, соціального страхування ;

- здійснює заходи по вдосконаленню організації забортної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства ;

- несе в установленому порядку відповідальність за шкоду, що завдала здоров’ю працівників .

У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до чинного законодавства.

Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде звітність згідно з чинним законодавством, яку подає в строк в статистичні органи .

Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та звітності.

2.6.Управління Підприємством і самоврядування трудового колективу

Управління Підприємством здійснює його директор.

Наймання директора здійснює власник і доручає Органу управління майном укласти з ним контракт .

Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції власника, Органу управління майном та інших органів управління Підприємства.

Директор Підприємства :

- несе персональну відповідальність за стан та діяльністьПідприємства;

- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його вусіх установах і організаціях ;

- розпоряджається коштами та майном до чинногозаконодавства ;

- укладає договори , видає доручення , відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки ;

- вибирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів і доплат на умовах, передбачених колективним договором, керуючись галузевою тарифною угодою .

Власник, Орган управління майном не має права втручатися в оперативну та господарську діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України та Статутом Підприємства.

Заступники директора Підприємства , спеціалісти підрозділів апарату управління і структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділів, дільниць та інших аналогічних підрозділів Підприємства), а також старші майстри призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства, згідно діючого законодавства.

Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) через їх виборні органи. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати органи колективного самоврядування, до складу яких не може обиратись директор Підприємства .Вибори здійснюються таємним голосуванням строком на 2-3 роки не менше як на 2/3 голосів .

Члени виборного органу не можуть звільнятися з роботи або переводитись на інші посади з ініціативи Підприємства без згоди відповідного виборного органу Підприємства . Трудовий колектив приймає рішення про оренду Підприємства, створення на своїй основі органу для переходу на оренду і викупу Підприємства.