Смекни!
smekni.com

Звіт про проходження практики у комунальному підприємстві "Сокальжитлокомунсервіс" (стр. 3 из 3)

Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, виробляються і приймаються директором Підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі . Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства .

Право укладення колективного договору від імені власника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органом .

2.7.Господарська та соціальна діяльність Підприємства

Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банку, внесків, передбачених законодавством України ,податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві інвестиційні фонди, Фонд охорони праці, залишається у повному йього розпорядженні.

Узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід), а також кошти, передбачені на централізоване фінансування витрат.

Підприємство утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних зі своєю діяльністю :

- фонд розвитку виробництва;

- фонд матеріального заохочення ;

- фонд охорони праці;

- фонд соціального розвитку ;

- резервний фонд ;

- та інші фонди .

1.Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку та амортизаційних відрахувань і інших джерел у порядку, передбаченому чинним законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом .

2.Фонд матеріального заохочення створюється за рахунок відрахувань від чистого прибутку, у порядку, передбаченому чинним законодавством .Кошти фонду визначаються кошторисом і використовуються для матеріального заохочення працівників .

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижче встановленої законодавством України .

Умови праці та матеріальне забезпечення директора Підприємства встановлюються згідно контракту, укладеного з Сокольською міською радою

Підприємство зобов'язується виконувати визначені йому мобілізаційні завдання, в тому числі створення та збереження мобілізаційних потужностей, а також спеціальних формувань та мобілізаційних резервів, матеріальних та продовольчих резервів, страхового фонду документації.

3.Фонд охорони праці утворюється згідно з "Положенням про державний , галузеві, регіональні фонди охорони праці підприємств" та інших законодавчих актів України.

4. Фонд соціального розвитку утворюється в межах частини прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства і використовується на підставі кошторисів для виконання умов, передбачених колективними договорами по наданню соціальних пільг членам трудового колективу .

5. Резервний фонд утворюється з прибутку і призначається для покриття витрат, які пов’язані з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування , безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити .

Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюється на основі угод, контрактів.

Питання соціального розвитку , включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров’я гарантії обов'язкового страхування членів трудового колективу та їх сімей вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства, якщо інше не передбачене законодавством.

Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України .

2.8. Ліквідація і реорганізація Підприємства

Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням власника, а в випадках , передбачених законодавством, за участю трудового колективу або господарського суду згідно чинного законодавства.

Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, яка утворюється власником . До складу ліквідаційної комісії входять власник та Підприємства в особі його органу управління . Порядок і строк проведення ліквідації , а також строки для заяви претензій кредиторам визначається власником .

В разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно з законом України "Про банкрутство", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З моментом призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства його органу , який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Підприємством, яке ліквідується. повідомляються про його ліквідацію в письмовій формі.

При реорганізації і ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

3.Основні права та обов’язки юрисконсульта

Відповідно до посадової інструкції, призначення на посаду юрисконсульта та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням заяви. Юрисконсульт підпорядковується безпосередньо директору підприємства.

У своїй діяльності юрисконсульт :

- Бере участь у розроблені документів правового характеру. Перевіряє відповідність вимогам законодавства проектів, наказів, інструкцій, положень і інших документів правового характеру, які подаються на підпис директору, завізовуючи їх.

- Готує за участю інших підрозділів підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі та про інші правопорушення для подання їх до правоохоронних та судових органів, здійснює облік і зберігання судових цивільних та господарських справ, які перебувають у виконанні або закінченні судочинством.

- Бере участь у роботі з складання господарських договорів, підготовки висновків про їх юридичну обґрунтованість, а також у розгляді питань про дебіторську і кредиторську заборгованість.

- Готує разом з іншими розділами пропозиції про зміну діючих або відміну тих наказів, що втратили чинність, та інших нормативних актів, яки були видані на підприємстві.

- 3абезпечує облік і зберігання текстів законодавчих інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, виданих управлінням, підтримує їх у контрольному стані.

- Організовує претензійну і веде позовну роботу, npедставляє у встановленому законодавством порядку інтереси управління в cyдax, інших органах під час розгляду правових питань та спорів, дає правову оцінку претензіям, що пред'явлені управлінню у зв'язку з порушенням його прав і законних інтересів.

- Аналізує наслідки розгляду претензій, позовів, цивільних і господарських справ, практику укладання та виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків у поліпшенні господарсько-фінансової діяльності підприємства.

- Дає висновки стосовно правомірності списання матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, розглядає матеріали про відшкодування за рахунок винних осіб матеріальної шкоди, що готуються з відповідними підрозділами на підставі економіко-правового аналізу даних бухгалтерського обліку і статистичної звітності, інших документів фінансово-господарської діяльності управління та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними та контролюючими органами.

- Сприяє додержанню законності у реалізації прав трудового колективу під час вирішення ним питань виробничого характеру і соціального розвитку, бере участь у підготовці та укладанні колективного договору, консультує виборні органи трудового колективу з питань законодавства, що стосується їхніх повноважень.

- Разом з відповідними підрозділами управління бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпечення охорони праці на виробництві, надає правому допомогу працівникам підприємства, які потребують соціального захисту.

- Забезпечує правильне застосування норм трудового, житлового, пенсійного і іншого законодавства, що зачіпають права і законні інтереси працівників, вносить пропозиції керівнику підприємства про поновлення порушених прав, у разі невиконання вимог законодавства при звільненні працівника з роботи, переведенні на іншу роботу, притягнення до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності, дає письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення порушень.

- Бере участь у забезпеченні додержання законодавства про охорону навколишнього середовища та вжиття заходів, спрямованих на запобігання його порушенням.

- Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативними актами, які стосуються їх діяльності а також із змінами в чинному законодавстві.

- Дає довідки і консультації працівникам підприємства про сучасне чинне законодавство, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, ,надає допомогу в оформленні документів і актів майново-правового характеру

- Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника.

Під час вчинення трудових відносин юрисконсульт має право ознайомлюватись з проектами рішень керівництва підприємства, що стосується його діяльності, вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції по вдосконаленню роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією. В межах своєї компетенції юрисконсульт має право повідомляти безпосередньому керівнику про всі виявлені недоліки та вносити пропозиції щодо їх усунення, вимагати та утримувати інструкцію та документи, необхідні для виконання його посадових обов’язків, залучати фахівців усіх підрозділів для виконання покладених на нього завдань.

Юрисконсульт несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, за правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, за завдання матеріальної шкоди підприємству.

На посаду юрисконсульта призначається особа, яка має повну або базову юридичну освіту.