Смекни!
smekni.com

Роль банківської системи у боротьбі з відмиванням коштів незаконного походження (стр. 15 из 15)

11. Про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей (2005/60/ЄЕС): Директива Парламенту та Ради ЄС від 26.10.2005

12. Про заходи щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: Указ Президента України від 10.12.2001 №1199/2001 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

13. Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Указ Президента України від 22.07.2003 №740/2003 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

14. Деякі питання фінансового моніторингу: Постанова КМУ від 25.08.2010 №747 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

15. Про Сорок рекомендацій з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF): Постанова Кабінету Міністрів України і Правління НБУ від 28.08.2001 р. №1124 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

16. Про перелік офшорних зон: Розпорядження КМУ 24 лютого 2003 року №77-р // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

17. Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу: Постанова Правління НБУ від 14 травня 2003 року №189 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

18. Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці: Постанова Правління НБУ від 14 липня 2006 року №267 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

19. Про затвердження Положення про порядок накладення адміністративних штрафів: Постанова Правління НБУ від 29 грудня 2001 року №563 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

20. Дев’ять спеціальних рекомендацій FATF по боротьбі з фінансування тероризму // http://www.sdfm.gov.ua/

21. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Міжнародний документ від 25.09.2003 http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

22. Андрєєв П.П. Роль і місце фінансового контролю в системі боротьби за легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом // Безпека підприємництва та фінансового моніторингу: Зб. наук. праць – К. 2008. – С. 69–72

23. Барановський О.І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. – Х.: Форт, 2003. – 471 с.

24. Дмитров С.О. Аналіз діяльності банківської системи із запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. – Львів. – 2004. – Вип. 6 (50). – С. 411–418

25. Зайцев О. Война продожается. Новый этап борьбы с отмыванием денег // Банковская практика за рубежом. – 2009. – №9. – С. 80–86

26. Колдовський М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом: Автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.00.08. / Держ. вищ. навч. закл. «Укр. акад. банк. справи Нац. банку України» – Суми, 2009. – 21 с.

27. Лисенков Ю.М., Синянський С.О. Оцінка рівня національної системи відмивання грошей в Україні відповідно вимогам міжнародних організацій // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2005. – С. 73–77

28. Марчук Р.П. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: довідник. / Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А.; Укр. акад. бізнесу та підприємництва. Т.1 – К.: Бізон, 2008. – 879 с

29. Марчук Р.П., Попов О.І., Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Держ. ком. України з питань регулятор. політики та підприємництва, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – К.: Бізон, 2008

30. Мазур І.І. «Втеча капіталу» з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів // Банківська справа. – 2005. – №2. – С. 5663

31. Мацко А.С. Виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо боротьби за відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом // Безпека підприємництва та фінансового моніторингу: Зб. наук. праць.-К. 2008.–С. 54–61

32. Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку / [авт.: С.О. Дмитров, О.В. Меренкова, Т.А. Медвідь, О.М. Ващенко]; за заг. ред. О.М. Бережного. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 114 с.

33. Про запобігання злочинному використанню банківської систем з метою відмивання коштів: Декларація Базельського комітету (грудень 1998 р.)

34. Синянський С.О. Удосконалення національної системи протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в умовах посилення інтеграційних процесів: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.05.01 / Укр. акад. зовніш. торгівлі. – К., 2005. – 20 с.

35. Степаненко А.І. Банківський нагляд в Україні: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.04.01. / Київ. нац. екон. ун-т. – К., 2004. – 20 с.

36. Степаненко А.І. Боротьба з відмиванням грошей у банківському секторі економіки // Банківська справа. – 2003. – №5. – С. 3–10

37. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004–2005 роках / Янушевич Я.В., Фещенко О.Ю., Попов О.І., Сапунова Г.А. / [За ред. С.Г. Гуржія] – К.: Міжнар. агенція «Бізон», 2006. – 62 с.

38. Тлумачення Сорока рекомендацій FATF:// http://www.sdfm.gov.ua/

39. Чернявський С.С., Користін О. Є. Протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом: навч. посіб. [для студ. ВНЗ] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К.: Хай-Тек Прес, 2010. – 271 с.