Смекни!
smekni.com

Нетрадиційні банківські операції та послуги (стр. 6 из 7)

У грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі становив 1,91 млрд. грн. Порівняно з даними за грудень 2005 року, у грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі зменшився на 1,04 млрд. грн. (грудень 2005 року - 2,95 млрд. грн.) таблиця 2 (додаток 2).

Протягом 2006 року обсяг торгів на ПФТС становив 28,02 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС збільшився у 1,9 раз (2005 рік - 14,49 млрд. грн.). Обсяг торгів на ПФТС за 2006 року становив 96,36% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі за цей період.

У грудні 2006 року обсяг торгів на ПФТС становив 1,66 млрд. грн. (86,72% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі у грудні 2006 року). Порівняно з відповідним періодом 2005 року, обсяг торгів на ПФТС зменшився на 1,01 млрд. грн. (грудень 2005 року - 2,67 млрд. грн.).

Спостерігається значна перевага обсягу торгів на організаторах торгівлі на вторинному ринку порівняно з первинним.

У грудні 2006 року обсяг торгів на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 96,58% від загального обсягу торгів зафіксованому протягом грудня 2006 року на організаторах торгівлі

Протягом січня-вересня 2007 року обсяг торгів з цінними паперами на організаторах торгівлі становив 21,18 млрд. грн. Таблиця 3 (додаток 3).

Обсяги виконаних договорів на ринку цінних паперів за кварталами, млрд. грн.

Розподіл торговців цінними паперами за регіональною ознакою порівняно з попередніми періодами майже не змінився. Процентне співвідношення кількості торговців цінними паперами за областями залишилось без значних змін.

У ІІІ кварталі 2006 року, як і у попередні квартали, області, в яких знаходиться більша кількість зареєстрованих торговців, мають більші обсяги. Це спостерігається у Київській області та м. Києві, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Львівській та Запорізькій областях. Аналіз обсягів виконаних договорів свідчить, що у ІІІ кварталі 2006 року 82,4% торговців цінними паперами, що здійснювали діяльність, зосереджено у шести областях України. Обсяги виконаних договорів цими торговцями становили 96,97% від загального обсягу виконаних договорів за період.

У ІІІ кварталі 2006 року торговці цінними паперами (крім банків та інвестиційних компаній) виконали договорів на суму 75,17 млрд. грн., що становило 64,17% від загального обсягу виконаних договорів за ІІІ квартал 2006 року, дані наведено у таблиці 4 (додаток 3).

Інвестиційні компанії у ІІІ кварталі 2006 року збільшили обсяги виконаних договорів порівняно з ІІІ кварталом 2005 року. За ІІІ квартал 2006 року обсяги виконаних договорів становили 7,29 млрд. грн. (або 6,48% від загального обсягу виконаних договорів), що на 4,05 млрд. грн. більше порівняно з ІІІ кварталом 2005 року.

Переважну більшість операцій на ринку цінних паперів України за видами діяльності у ІІІ кварталі 2006 року становила комерційна та комісійна діяльність, частка яких становила 58,65% та 39,86% відповідно, як показано у таблиці 5 (додаток 4).

Інші види діяльності торговців цінними паперами (розміщення цінних паперів та управління активами, торговців цінними паперами) у ІІІ кварталі 2006 року становили 1,49% від загального обсягу виконаних договорів. Протягом 9 місяців 2006 року найбільші обсяги виконаних договорів зафіксовано з акціями (138,09 млрд. грн.) та векселями (101,41 млрд. грн.).

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів

Комісією прийнято адміністративні дані за ІІІ квартал 2006 року від 355 суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та від 381 емітента, які самостійно вели власні реєстри власників іменних цінних паперів.

Регіональне представництво реєстраторів власників іменних цінних паперів сформувалося у попередні роки. Більшість з них знаходиться у промислово розвинутих регіонах, де сконцентрована переважна більшість емітентів.

У ІІІ кварталі 2006 року найбільша кількість професійних учасників, що здійснюють діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, зафіксовано у Київській області та м. Києві (35,21% від загальної кількості реєстраторів). У цьому регіоні також здійснюють діяльність найбільша кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (33,15 % від загальної кількості емітентів).

Значна кількість реєстраторів здійснювали діяльність у Дніпропетровській та Харківській областях - 10,14% та 6,48% від загальної кількості реєстраторів відповідно. В цих областях також здійснюють діяльність значна кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (12,98% та 6,79% від загальної кількості емітентів відповідно).

банківська операція фондова біржа

За станом на 30.09.2006р. самостійно здійснювали ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 381 емітент (таблиця 6, додаток 4).

Дані отриманої інформації свідчать про те, що здійснення діяльності шляхом створення підпорядкованих підрозділів, найбільш характерно для банківських установ, що мають ліцензію на право здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. Загальна кількість підпорядкованих підрозділів у реєстраторів, за станом на 30.06.2006р., становить 90 установ. [20.]

Незважаючи на те, що за станом на 30.06.2006р. порівняно з даними, наданими за станом на 31.03.2006р., кількість випусків іменних цінних паперів, які обслуговують реєстратори зменшилась, емітенти продовжують активно користуватися послугами реєстраторів.

Український фондовий ринок зараз знаходиться на стадії формування і становлення. Не дивлячись на об’єктивні труднощі, які виникають при цьому, зроблені кроки дають надію на те, що Україна поступово приближується до цілі - створення ефективного і справедливого ринку цінний паперів, регульованого державою та інтегрованого в світові фондові ринки.

Висновок

У розвиненому суспільстві фінансові послуги так само мають велике значення, як і виробництво. Найдинамічніше розвивається складова сфери послуг, пов'язана із задоволенням потреб суспільного виробництва: фінансово-кредитне обслуговування, страхові, послуги, інформаційне і бухгалтерське обслуговування.

Поняття "послуга" охоплює широку гаму різних видів діяльності, інакше кажучи комплекс різноманітних видів економічної діяльності людини.

У ринковій економіці послуги купуються на основі вільного вибору. Вони становлять об'єкт купівлі-продажу і є товаром, хоча і доволі специфічним: їх виробництво і споживання часто збігаються за місцем і часом; як елемент сфери нематеріального виробництва нарівні з продукцією матеріальної сфери беруть участь у сукупному процесі суспільного виробництва

Нетрадиційні банківські операції та послуги включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

В умовах розвиненої ринкової економіки, де гроші протягом століть формувались і розвивались як товар, подібний до будь-якого іншого, ринок фінансових послуг має розвинену, розгалужену інфраструктуру. Ця інфраструктура включає ефективну банківську систему, фондову біржу та позабіржову систему, небанківські кредитні інститути, підтримуючі і стимулюючі інформаційні системи, законодавчу базу, що забезпечує врегулювання економічних взаємовідносин між суб'єктами економіки, що діють на фінансовому ринку, державний бюджет та інші елементи.

Одним із видів послуг на ринку фінансових послуг є нетрадиційні банківські операції та послуги, які включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

Нетрадиційні банківські операції та послуги включають: лізингові операції банків, факторинг та форфейтинг, гарантійні операції банків, трастові послуги банків та інші нетрадиційні банківські операції.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 3480 ІV від 7.11.2000 р

2. Закон України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 року

3. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" № 3480 ІV від 23.02.2006р.

4. Васильєва В.В., Васильченко О.Р. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 368с.

5. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Кондор, 2006. - 436с.

6. Іваницька О.М. Фінансові ринки: Навчальний посібник: Навчальне видання. - Київ: УАДУ, 1999. - 96 c.

7. Карпінський Б.А. , Герасименко О.В. Фінансова система: Навчальний посібник: Навчальне видання. - К.: ЦНЛ, 2003. - 184 c.

8. Колісник М.К., Маслак О.О., Романів Є.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 192с.

9. Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: "Каравела", 2003. - 344с.

10. Мойсеєнко І.П. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. - Київ.: МАУП, 2006. - 360с.

11. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 384с.

12. Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги" Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - Київ: МАУП, 2006. - 456с.

13. Сутормiна В.М. , Радзієвська В.М. , Стеценко Б.С. Фінансовий ринок: Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2001. - 100 c.

14. Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: Навчальний посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 616с.

15. Шелудько В.М. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 536 c.

16. Стоян В.І. Фінансовий ринок України: проблеми і перспективи розвитку // Фінанси України (укр.). - 2000. - № 12.

17. інтернет джерело www.djerelo.com

18. інтернет джерело http://charts. finance.ua