Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ (стр. 17 из 23)

При побудові регресійної економіко-математичної моделі аналізу рентабельності роботи банку для того, щоб можна було порівнювати банки з різними статутними капіталами на протязі певного інтервалу часу (чи один банк зі статутним капіталом, що змінюється кожен місяць) переходимо до відносних агрегатних (зведених) величин, тобто величин віднесених до статутного капіталу. Регресійна лінійна модель має наступний вигляд:

Y = F(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11) (3.29)

де Y – рентабельність статутного фонду, тобто чистий прибуток, віднесений до статутного фонду банку;

Х1 –Х5 – відносні агрегати активів балансу банку

Х6 -Х11 – відносні агрегати пасивів балансу банку

(3.30)

(3.31)

(3.32)

(3.33)

(3.35)

(3.36)

(3.37)

(3.38)

(3.39)

(3.40)

(3.41)

В табл.3.1 –3.2 наведена розшифровка агрегатів Х1-Х11.

Таблиця 3.1

АКТИВИ БАНКА (факторні агрегати)

Технологічні (основні засоби, дебіторська заборгованість, нараховані відсотки) та малоприбуткові (каса, коррахунок в НБУ) активи Низько прибуткові міжбанківські кредити Високо прибуткові кредити юридичним особам Високо-прибуткові кредити фізичним особам Цінні папери
1 2 3 4 5
Готівкові кошти Кошти на вимогу в інших банках Кредити, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України
Банківськи метали Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках Кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання Кредити в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку
Кошти в Національному банку Кредити, що надані іншим банкам Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання Кредити, що надані за врахованими векселями фізичним особам Боргові цінні папери в торговому портфелі банку
Дебіторська заборгованість за операціями з банками Сумнівна заборгованість інших банків Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Іпотечні кредити, що надані фізичним особам Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж
Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку Резерви під заборгованість інших банків Кредити в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам Боргові цінні папери в портфелі банку на продаж
Запаси матеріальних цінностей Іпотечні кредити, що надані суб'єктам господарювання Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам Інвестиції в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу
Інші активи банку Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані суб'єктам господарювання Інвестиції в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
Інвестиції в асоційовані компанії Кредити, що надані органам державної влади Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Інвестиції в дочірні компанії Кредити, що надані органам місцевого самоврядування Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення
Нематеріальні активи Іпотечні кредити, що надані органам державної влади Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Основні засоби Іпотечні кредити, що надані органам місцевого самоврядування
Інші необоротні матеріальні активи Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані органам державної влади
Нараховані доходи банку до отримання Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам

Таблиця 3.2

ПАСИВИ БАНКА (факторні агрегати)

Безплатний власний капіталу (статутний капітал +фонди + прибуток) Низькооплатні залучені кошти до запитання фізичних осіб Платні залучені строкові депозити фізичних осіб Низькооплатні залучені кошти до запитання юридичних осіб Платні залучені строкові депозити юридичних осіб Платні технологічні пасиви (кредиторська заборгованість, власні ЦП, відсотки за депозити)
1 2 3 4 5 6
Статутний капітал банку Кошти на вимогу фізичних осіб Строкові кошти фізичних осіб Кошти на вимогу інших банків Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України Кредиторська заборгованість за операціями з банками
Емісійні різниці Кошти виборчих фондів Короткострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Кошти місцевих бюджетів та бюджетні кошти клієнтів, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів Довгострокові кредити, що отримані від Національного банку України Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку
Загальні резерви та фонди банку Ощадні (депозитні) сертифікати на вимогу, емітовані банком Довгострокові ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком Кошти бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя Строкові вклади (депозити) Національного банку України Цінні папери власного боргу, крім субординованого боргу
Результати минулих років Кошти позабюджетних фондів Строкові вклади (депозити) інших банків Інші пасиви банку
Результати звітного року, що очікують затвердження Кошти на вимогу суб'єктів господарювання Короткострокові кредити, що отримані від інших банків Банківські резерви на покриття ризиків і витрат
Результати переоцінки Кошти небанківських фінансових установ Довгострокові кредити, що отримані від інших банків Субординований борг банку
Результат поточного року Строкові кошти суб'єктів господарювання
Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій

В табл.3.3 представлені розраховані за формулами 3.24 –3.35 вихідні дані за 2003 –2009 рік по ЗАТ КБ “Приватбанк” – відносні агрегати балансу та фактична рентабельність статутного капіталу для регресійного аналізу.

На рис. 3.8 -3.13 представлені результати попереднього етапу побудови багатомірної регресійної моделі, на якому побудовані в «електронних таблицях» EXCEL-2007 одномірні моделі регресійних залежностей результативного фактора Y(ROA) – рентабельності активів банку окремо від кожного з аналізуємих факторів відносного рівня агрегатів пасивів (Х6 – X11).

Рис.3.8 – Одномірна регресійна залежність рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» від фактору X6 – коефіцієнта відношення власного капіталу до статутного капіталу банка (щомісячна інформація за 2005 – 2009 роки)

Рис.3.9. – Одномірна регресійна залежність рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» від фактору X7 – коефіцієнта відношення залучених поточних коштів фізичних осіб до статутного капіталу банка (2005 – 2009 роки)

Рис.3.10. – Одномірна регресійна залежність рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» від фактору X8 – коефіцієнта відношення залучених строкових депозитів фізичних осіб до статутного капіталу банка (2005 – 2009 роки)

Рис.3.11. – Одномірна регресійна залежність рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» від фактору X9 – коефіцієнта відношення залучених поточних коштів юридичних осіб до статутного капіталу банка (2005 – 2009 роки)

Рис.3.12. – Одномірна регресійна залежність рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» від фактору X10 – коефіцієнта відношення залучених строкових депозитів юридичних осіб до статутного капіталу банка (2005 – 2009 роки )