Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційного банку на прикладі діяльності АКБ "Приватбанк", м. Дніпропетровськ (стр. 20 из 23)

Х9 - Частка низьковартісних залучених коштів до запитання юридосіб (+банків), віднесених до поточного рівня статутного капіталу банку, % ;

Х10 - Частка високовартісних залучених строкових депозитів юридосіб (+банків), віднесених до поточного рівня статутного капіталу банку, % ;

Х11 - Частка поточних технологічно-комерційних пасивів(дебіторська заборгованість, власні ЦП, відсотки за депозити), віднесених до поточного рівня статутного капіталу банку, % ;

В якості вихідної функції досліджєний параметр Y - приведена до річної норми прибутковість (дивідендна доходність) статутного капіталу ROE та рентабельність активів ROA, % на рік.

В розробленій моделі, для того, щоб можна було порівнювати банки з різними статутними капіталами на протязі певного інтервалу часу (чи один банк зі статутним капіталом, що змінюється кожен місяць) здійснений перехід до відносних (зведених) величин, тобто величин віднесених до статутного капіталу. Результати попереднього етапу побудови багатомірної регресійної моделі, на якому проаналізовані отримані в «електронних таблицях» EXCEL-2007 одномірні моделі регресійних залежностей результативного фактора Y(ROA) – рентабельності активів банку окремо від кожного з аналізуємих факторів відносного рівня агрегатів пасивів (Х6 – X11) показали, що:

отримані одномірні кореляційні зв’язки є дуже низького рівня щільності, оскільки коефіцієнт детермінації R2 є значно нижчим рівня значущості 0,2;

за факторами Х6(власний капітал), Х9(поточні кошти юридичних осіб), Х10(строкові кошти юридичних осіб) – отриманий позитивний (прямий) напрямок кореляційного зв’язку, тобто зафіксована тенденція зростання ROA при зростанні рівня фактору;

за факторами Х7(поточні кошти фізосіб), Х8(строкові кошти фізосіб), Х11(міжбанківські та технологічно-комерційні запозичені кредити) отримана тенденція негативного (зворотній) напрямку кореляційного зв’язку, тобто падіння ROA при зростанні рівня фактору.

З використанням математичного апарату “електронних таблицях” Excel 2007 в дипломному проекті побудована багатомірна лінійна регресія на базі фактичного ряду спостережень щомісячних показників рентабельності ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» у 2003 -2009 роках (73 інтервали спостереження) :

Y(ROA) =0,03512*X6(П1) - 0, 01034*Х7(П2) - 0,01015*Х8(П3) +

+ 0,00618*Х9(П4) + 0,00092*Х10(П5) + 0,00260*Х11(П6)

Згідно з отриманим рішенням регресійного аналізу:

1. За показником коефіцієнта детермінації R2 =0,817 – кореляційний зв’язок має високий рівень щільності, оскільки його значення є вищим 0,75;

2. Критерій Фішера дорівнює - F = 49,97 (n=73) та є більшим > 2,01 (табличне значення критерію Фішера), тобто отримане рівняння багатомірної регресії є значущим.

Як показують результати багатомірного регресійного аналізу , найбільший вплив на показник рентабельності активів балансу ROA ЗАТ КБ «Приватбанк» мають наступні агрегати фінансових джерел (пасивів) балансу, зростання відносного рівня яких веде до підвищення рентабельності роботи банку:

Х6 (власний капітал) – коефіцієнт +0,03512 на кожний % росту агрегату;

Х9( поточні кошти юридичних осіб) – коефіцієнт +0,00618 на кожний % росту агрегату;

Х10 (строкові кошти юридичних осіб) – коефіцієнт +0,00092 на кожний процент росту агрегату;

Х11 (технологічно-комерційні пасиви) - коефіцієнт +0,00260 на кожний процент росту агрегату;

Звертає увагу негативне значення коефіцієнтів впливу росту поточних та строкових коштів фізичних осіб на рентабельність роботи банку, оскільки такий рост суттєво потребує витрат банку на розвиток інфраструктури відділень та рост чисельності персоналу для обслуговування мільйонних категорій клієнтів –фізичних осіб.

Таким чином, отримані результати багатомірного регресійного аналізу співпадають якісно з результатми одномірного регресійного аналізу по кожному з факторів, логічно описують доцільність декларування в макростратегії управління фінансовими джерелами діяльності банку - необхідність пріоритетного залучення банком поточних та строкових коштів юридичних осіб, а також інвестування коштів в власний капітал банку – як шлях підвищення рентабельності роботи банку.

В той же час фінансовий менеджмент дослідженого ЗАТ КБ «Приватбанк» в останні 3 роки зосередився на пріоритетному напрямку зайняття перших позицій серед ощадних банків України. Це, згідно отриманих результатв моделювання, привело у 2007 -2008 роках банк в стан, коли при перших рей-тингових місцях по обсягам валюти балансу та обсягів балансового прибутку, за рівнем рентабельності активів та статутного капіталу, ЗАТ КБ «Приватбанк» суттєво програє банкам, які використовують світовий досвід фінансового менджменту та спеціалізуються на роботі з юридичними особами («Сіті-банк», «Каліон-банк»).

Практична цінність отриманих результатів дипломного дослідження полягає в отриманні об’єктивних показників ефективності фінансової діяльності по мобілізації джерел ресурсів банківських операцій в ЗАТ КБ «Приватбанк» та отримання при економетричному моделюванні статистично вагомих характе-ристик рівня впливу структури джерел ресурсів на рентабельність діяльності банку, що є принципово важливим при розробці стратегії фінансової діяльності банку в умовах наслідків світової фінансової кризи на Україні.

Впровадження пропозицій і рекомендацій щодо шляхів оптимізації структури залучених та запозичених коштів в комерційному банку, наданих в дипломній роботі, дозволить:

зосередити увагу банківських установ на доцільності оптимальних структурних обсягів залучення коштів відносно рівня статутного капіталу з точки погляду на максимальний рівень досягнення дивідендної рентабельності роботи комерційного банку;

звернути увагу акціонерів комерційних банків на необхідність опти-мального нарощення власного капіталу, оскільки результати дипломного дослідження доводять, що максимум частки ринку залучених коштів не є основою для максимуму дивідендної доходності акціонерного капіталу банку, та навпаки, існує нелінійна функція рентабельності від структурної частки власного капіталу з можливим максимумом в районі 19-20%, яка потребує додаткового дослідження, так:

а) при частці власного капіталу в пасивах – 12,19% для банку “Фінанси та кредит”(10 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу становить 19,59%;

б) при частці власного капіталу в пасивах – 12,39% для дослідженого банку «Приватбанк»(1 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу становить 22,66%;

в) при рості частки власного капіталу в пасивах – 19,26 % для банку «Державний Укрексімбанк»( 7 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу зростає до 40,09%;

г) при подальшому рості частки статутного капіталу в пасивах – 24,35 % для банку “Перший український міжнародний банк”( 15 місце на ринку залучених коштів по обсягу), рівень рентабельності статутного капіталу знижується до 25,1%;

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (ЛІТЕРАТУРИ)

1. ЗАКОН УКРАЇНИ „Про банки і банківську діяльність” // від 7 грудня 2000 року N 2121-III (Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від від 16 листопада 2006 року N 358-V)

2. Закон України “Про Національний банк України” // від 20 травня 1999 року N 679-XIV (станом на 10.01. 2002 року N 2922-III)

3. Закон України “Про господарські товариства”//від 19 вересня 1991 року N 1576-XII ( від 17 травня 2001 року N 2409-III)

4. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про цінні папери та фондовий ринок” // від 23 лю-того 2006 року N 3480-IV

5. ЗАКОН УКРАЇНИ “Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб” від 20 вересня 2001 року 2740-III

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435

7. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

8. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик- менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

9. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

10. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 26 вересня 2006 року N 378

11. Про затвердження Положення про порядок формування та викорис-тання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків // Постанова Правління Національного банку України від 6 липня 2000 року N 279 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2008 року N 406) - Комп’ю-терна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

12. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмо-вих дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій //Постанова Правління Національного банку України від 17 липня 2001 року N 275 (Із змінами і до-повненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 12 жовтня 2005 року N 373)

13. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 березня 2006 року N 76)

14. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України // Постанова Правління Національного банку України від 16 березня 2006 року N 91

15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правлін-ня Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 грудня 2005 року N 485)