Смекни!
smekni.com

Фінансова діяльність комерційних банків (стр. 9 из 9)

Систематичне виконання банком своїх функцій і створює той фундамент, на якому тримається стабільність економіки країни в цілому. І хоча виконання кожного виду операцій зосереджене в спеціальних відділах банку і здійснюється особливою командою співробітників, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною здатністю створювати засоби платежу, які використовуються в господарстві для організації товарного звернення і розрахунків. Мова йде про відкриття і ведення чекових і інших рахунків, службовців основою безготівкового обороту. Господарство не може існувати і розвиватися без добре відлагодженої системи грошових розрахунків. Звідси велике значення банків, як організаторів цих розрахунків.


Список використаної літератури

1. Закону України “Про банки і банківську діяльність”

2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М, Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни. - К.: Знання-прес, 2008. – 287 с.

3 Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.;Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХI століття)

4 ВАТ “Державний ощадний банк України”: Річний звіт. – 2009. – 35 с.

5 . Волошин И.В. Оценка банковских рисков: новые подходы. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004, 216 с.

6 Васюренко О.В. Банківські операції. Київ: Знання, 2004, 324 с

7 Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5.

8 Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-прес, 2008. – 424 с.

9 Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. – Л.: Львівська політехніка, 2007. – 714 с.

10 Коблянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 473с.

11 Польова О. Банківська система України в умовах глобалізації світової економіки // Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 3.-C.166-168.

12 Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 379 с.

13 Роуз Питер С. Банковский менеджмент. – М.: “Дело ЛТД”, 1999. – 571с.

14 Снігурська Л.П. Банківські операції і послуги: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2009. – 456с.

15 Смовженко Т., Другов О. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи в умовах євроінтеграції України. Організаційний аспект // Вісник Національного банку України.- 2005.- № 11.-C. 34-37.

16 Сорока А.А. Специфіка розвитку банківського сектору в перехідних економіках // Економіка. Фінанси. Право.- 2005.- № 1.- C. 17-22.

17 Старинський М.В. Становлення Національного банку України як центрального банку держави // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т.15.- Суми: УАБС НБУ,2006.- C.143-149.

18 Финансы предприятий: Ученик / Под ред. проф. А.Н. Поддерегина. – К: КНЭУ, 2008. – 256с.

19 Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник Національного банку України.- 2006.- № 10.-C. 60-64.

20 Шелудько Н.М. Сучасні тенденції фінансової глобалізації та їх вплив на розвиток банківського сектору України //Актуальні проблеми економіки.- 2006.- № 2.-C.85-93.


Додаток 1

Звіт про фінансові результати діяльності Державного ощадного банку України станом на 31 грудня 2006р. (тис. грн.)

Рядок Найменування статті Звітний рік Попередній рік
1.1. Процентний дохід 394 354 331 342
1.2. Процентні витрати (184 121) (136 834)
1 Чистий процентний дохід 210 233 194 508
2.1. Комісійний дохід 219 447 213 161
2.2. Комісійні витрати (17 370) (10 522)
2 Чистий комісійний дохід 202 077 202 639
3 Дивідендний дохід 0 0
4 Чистий торговельний дохід 25 547 22 306
5 Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 1 19
6 Прибуток від довгострокових інвестицій в асоційовані компанії й дочірні установи та інших інвестицій 865 4
7 Інший операційний дохід 6 982 6 689
8 Операційний дохід 445 705 426 165
9 Загально адміністративні витрати (186 252) (171 289)
10 Витрати на персонал (214 119) (172 198)
11 Прибуток від операцій 45 334 82 678
12 Витрати на безнадійні борги (43 513) (76 428)
13 Прибуток до оподаткування 1 821 6 250
14 Податок на прибуток 0 (4 607)
15 Прибуток після оподаткування 1 821 1 643
16 Непередбачені доходи/витрати (17) 0
17 Чистий прибуток/збиток банку 1 804 1 643
18 Чистий прибуток на одну просту акцію 18 16
19 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 18 16

Додаток 2

Баланс Державного ощадного банку України станом на 31 грудня 2006р. (тис. грн.)

Найменування статті Звітний рік Попередній рік
АКТИВИ
Грошові кошти та залишки в НБУ 777 198 378 982
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, та цінні папери, емітовані НБУ 1 279 900 394 067
Кошти в інших банках 122 564 201 947
Цінні папери на продаж 66 930 72 721
Кредити та заборгованість клієнтів 1 521 000 1 308 874
Інвестиційні цінні папери 8 600 42 196
Довгострокові інвестиції в асоційовані компанії і дочірні установи 10 816 23 816
Основні засоби та нематеріальні активи 430 453 365 789
Нараховані доходи до отримання 43 853 38 986
Інші активи 131 314 174 170
Усього активів 4 392 628 3 001 548
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Кошти банків 9 044 77 142
Кошти клієнтів 4 070 547 2 629 241
Інші депозити 4 850 3 935
Боргові цінні папери, емітовані банком - 6 519
Нараховані витрати до сплати 65 045 41 809
Інші зобов’язання 2 980 4 544
Усього зобов’язань 4 152 466 2 763 190
ВЛАСНИЙ КАПІТИАЛ
Статутний капітал 100 000 100 000
Капіталізовані дивіденди - -
Акції, що викуплені в акціонерів - -
Емісійні різниці - -
Результати переоцінки 31 945 33 285
Нерозділений прибуток, у т.ч. сума переоцінки у разі вибуття необоротних коштів 11 724 8 744
Резерви 96 493 96 329
Усього власного капіталу 240 162 238 358
Усього пасивів 4 392 628 3 001 548