Смекни!
smekni.com

Безготівкові розрахунки (стр. 4 из 7)

Без згоди юридичних та фізичних осіб – суб`єктів підприємницької діяльності – списання (стягнення) коштів, що перебувають на їхніх рахунках у банках, не допускається, за винятком випадків, установлених законами України, а також за рішеннями судів, арбітражних судів та за виконавчими написами нотаріусів.

Розрахунковий документ на безспірне списання (стягнення) коштів оформлюється на бланку платіжної вимоги і подається стягувачем, державним виконавцем до установи банку, що його обслуговує, у трьох примірниках.

Платіжні вимоги приймає банк стягувача протягом десяти календарних днів з дня виписки. День заповнення платіжної вимоги не враховується.

Документом, за допомогою якого банк здійснює списання з поточного рахунка підприємства плату за розрахунково-касове обслуговування, є меморіальний ордер.

Чек – документ, що містить розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку-емітента (банку, що видає чекову книжку), яка веде його рахунок, сплатити чекодержателеві (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку суму коштів. Чеки часто використовуються для розрахунків з юридичними і фізичними особами за отримані товари, виконані роботи, надійні послуги з метою скорочення розрахунків готівкою. Розрахунки чеками можуть здійснюватись за допомогою:

а) чекових книжок, зброшурованих по 10, 20, 25 аркушів, що є бланками суворої звітності;

б) розрахункових чеків, які використовуються фізичними особами при здійсненні разових операцій.

Строк дії чекової книжки – один рік, а розрахункового чека 3 місяці.

Невикористані розрахункові чеки після закінчення строку дії чекової книжки або використання коштів чекового рахунка підлягають поверненню до банка-емітента, який їх погашає. За бажанням клієнта банк може продовжити строк дії чекової книжки або поповнити її ліміт.

При акредитивній формі розрахунків банк, за дорученням свого клієнта (заявника акредитива), зобов`язаний:

- виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставленні товари, виконанні роботи, чи надані послуги;

- надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.

Загалом при використанні акредитивної форми розрахунків в операціях беруть участь:

а) заявник акредитива – платник, який звернувся до банку, що його обслуговує, для відкриття акредитива;

б) банк-емітент – банк платника, що відкриває акредитив своєму клієнту;

в) бенефіціару – юридична особа, на користь якої виставлений акредитив (продавець матеріальних цінностей, виконавець робіт);

г) виконуючий банк, що здійснює платіж за акредитивом.

Інкасо – вид банківської операції, який полягає в отриманні банком грошей за різними документами (векселями, чеками) від імені своїх клієнтів і зарахуванні їх в установленому порядку на рахунок отримувача коштів (цей вид розрахунків переважно використовується при розрахунках з іноземними контрагентами).

Поширення набувають розрахунки за допомогою банківських платіжних карток. Вони можуть застосовуватись:

- для здійснення безготівкових розрахунків;

- для отримання готівки;

- для видачі заробітної плати працівникам.

У перших двох випадках використовуються корпоративні банківські платіжні картки, які передбачають перерахування коштів на окремий банківський рахунок юридичної особи – картрахунок.

2.2 Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках банків

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291, для обліку операцій на рахунках у банках використовується рахунок 31 «Рахунки в банках», який призначено для обліку наявності та руху грошових коштів, що перебувають на рахунках у банках і можуть бути використані для поточних операцій.

Рахунок 31 «Рахунки в банках» має такі субрахунки:

— 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

— 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»;

— 313 «Інші рахунки в національній валюті»;

— 314 «Інші рахунки в банку в іноземної валюті».

За дебетом рахунка 31 «Рахунки в банках» відображається находження грошових коштів, за кредитом — їх використання.

Основою для запису господарських операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» є виписка з відповідного рахунка. Договорами між банками та клієнтами передбачається, що власникам рахунків банки видають виписки з відповідних рахунків та копії розрахункових документів. Виписки повинні перевірятися власниками рахунків на предмет відповідності проведених сум доданим до них документам. Виписка є основою для записів господарських операцій у журналі № 2 та відомості 2.

Аналітичний облік операцій на рахунку 31 «Рахунки в банках» здійснюються згідно з виписками банків. Банківська виписка — це документ, який замінює реєстр аналітичного обліку, тому обов’язково повинен містити такі реквізити: дату, номер, короткий зміст операції і суми за дебетом і кредитом, а також залишки коштів на початок і кінець звітного періоду.

2.3 Відображення господарських операцій в системі рахунків

Основні бухгалтерські записи з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті та інших рахунках у банках наведено в таблиці

безготівковий розрахунок іноземний валюта


Кореспонденція рахунків обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

№ з/п Зміст господарської операції Кореспондуючий рахунок
За дебетом рахунка 311«Поточні рахунки в національній валюті»
1 Зараховано на поточний рахунок виручку, яку здано в банк через інкасатора 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»
2 Внесено на поточний рахунок з каси готівку 301 «Каса в національній валюті»
3 Одержано підприємством дивіденди від інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі 141 «Інвестиції пов’язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі»
4 Погашено довгострокову дебіторську заборгованість 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи»
5 Зараховано на поточний рахунок невикористану суму акредитива або залишок коштів на чековому рахунку 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
6 Погашено заборгованість за короткостроковим векселем 341 «Короткострокові векселі одержані в національній валюті»
7 Надійшли кошти від покупців та замовників 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
8 Повернено постачальником раніше виданий йому аванс 371 «Розрахунки за виданими авансами»
9 Отримано нараховані дивіденди, відсотки 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»
10 Погашено суму пред’явленої претензії 374 «Розрахунки за претензіями»
11 Надійшли кошти на рахунок по відшкодуванню завданих збитків матеріально відповідальними особами 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»
12 Повернено поворотну фінансову допомогу 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
13 Отримано на поточний рахунок пайові внески членів господарського товариства 41 «Пайовий капітал»
14 Надішли кошти в частині вартості проданих акцій підприємства на суму перевищення вартості продажу над номінальною вартістю 421 «Емісійний дохід»
15 Надішли кошти на рахунок підприємства, одержані від продажу вилучених акцій (часток, паїв) 45 «Вилучений капітал»
16 Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу учасників (власників) підприємства шляхом перерахування коштів на рахунок банку 46 «Неоплачений капітал»
17 Надішли кошти цільового призначення 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»
18 Отримано кошти на суму номінальної вартості проданих облігацій 521 «Зобов’язання за облігаціями»
19 Отримано премію від проданих облігацій 522 «Премія за випущеними облігаціями»
20 Отримано довгострокову фінансову допомогу 55 «Інші довгострокові зобов’язання»
21 Зараховано короткострокові, довгострокові кредити банку на поточний рахунок 501 «Довгострокові кредити банків у національній валюті»601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»
22 Повернено грошові кошти постачальниками 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
23 Повернено з бюджету зайво сплачені суми податків та обов’язкових платежів 64 «Розрахунки за податками й платежами»
24 Одержано страхове відшкодування за втрачене внаслідок стихійного лиха майно 655 «Розрахунки за страхуванням майна»
25 Надійшов від покупців аванс 681 «Розрахунки за авансами одержаними»
26 Отримано кошти від дочірнього підприємства 682 «Внутрішні розрахунки»
27 Надійшли кошти від відокремленого підрозділу, виділеного на окремий баланс 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
28 Одержано сплачену наперед орендарем орендну плату 69 «Доходи майбутніх періодів»
29 Одержано виручку від реалізації товарів 702 «Доходи від реалізації товарів»
30 Одержано кошти від реалізації іноземної валюти 711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»
31 Одержано кошти від реалізації виробничих запасів, інших оборотних активів 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
32 Одержано пені, штрафи, неустойки за порушення умов договорів, які визнанні боржниками або за рішеннями судів 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки»
33 Одержано підприємством безповоротну фінансову допомогу 718 «Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів»
34 Нараховано відсотки за зберігання грошей у банку 719 «Інші доходи від операційної діяльності»
35 Отримано дивіденди від інших підприємств, що не є дочірніми чи спільними 731 «Дивіденди одержані»
36 Одержано підприємством кошти від реалізації фінансових інвестицій 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
37 Одержано виручку від реалізації необоротних активів або майнового комплексу 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
38 Одержано кошти в рахунок погашення збитків від надзвичайних подій 751 «Відшкодування збитків від надзвичайних подій»
За кредитом рахунка 311 «Поточні рахунки в національній валюті»
39 Придбано фінансові інвестиції 14 «Довгострокові фінансові інвестиції», 35 «Поточні фінансові інвестиції»
40 Оприбутковано готівкові кошти з поточного рахунка в касу 301 «Каса в національній валюті»
41 Перераховано кошти на чековий рахунок, відкритий акредитив 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
42 Повернуто покупцям кошти за недопоставлені товари або невиконані роботи 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»
43 Сплачено аванс постачальникові, підрядникові 371 «Розрахунки за виданими авансами»
44 Перераховано поворотну фінансову допомогу 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»
45 Здійснено передплату періодичних видань, придбано торговий патент, сплачено наперед орендну плату 39 «Витрати майбутніх періодів»
46 Повернуто пайові внески пайовикам 41 «Пайовий капітал»
47 Перераховано кошти на оплату власних акцій, що викуповуються в акціонерів 45 «Вилучений капітал»
48 Використано кошти на оплату гарантійних ремонтів 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань»
49 Повернуто невикористані кошти цільового фінансування 48 «Цільове фінансування і цільові надходження»
50 Погашено довгострокову, короткострокову позику 50 «Довгострокові позики»,60 «Короткострокові позики»
51 Погашено довгостроковий, короткостроковий вексель 511 «Довгострокові векселі, видані в національній валюті»621 «Короткострокові векселі, видані в національній валюті»
52 Погашено заборгованість власникам облігацій 521 «Зобов’язання за облігаціями»
53 Перераховано кошти в погашення заборгованості з фінансової оренди 531 «Зобов’язання з фінансової оренди»
54 Повернуто поворотну довгострокову фінансову допомогу 55 «Інші довгострокові зобов’язання»
55 Погашено прострочену позику 605 «Прострочені позики в національній валюті»
56 Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 611 «Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями в національній валюті»
57 Перераховано кошти постачальниками, підрядникам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»
58 Сплачено податки, обов’язкові платежі 641 «Розрахунки за податками»642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»
59 Сплачено внески до фондів загальнодержавного соціального страхування 65 «Розрахунки за страхування»
60 Сплачено страхові внески по страхуванню майна 655 «За страхуванням майна»
61 Перераховано дивіденди 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»
62 Перераховано заробітну плату на карткові рахунки працівників 661 «Розрахунки за заробітною платою»
63 Здійснено виплати засновникам та учасникам за користування майном 672 «Розрахунки за іншими виплатами»
64 Повернуто раніше отриманий аванс від покупців 681 «Розрахунки за авансами одержаними»
65 Перераховано кошти дочірньому підприємству 682 «Внутрішні розрахунки»
66 Перераховано кошти відокремленому підрозділу, виділеному на окремий баланс 683 «Внутрішньогосподарські розрахунки»
67 Перераховано кошти іншим кредиторам 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»
68 Оплачено витрати, пов’язані з обслуговуванням окремих структурних виробничих підрозділів підприємства, пов’язані з управлінням виробництвом 91 «Загальновиробничі витрати»
69 Оплачено витрати, пов’язані зі збутом продукції 93 «Витрати на збут»
70 Оплачено витрати, пов’язані з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів 952 «Інші фінансові витрати»
71 Оплачено витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних подій 99 «Надзвичайні витрати»

Кореспонденція рахунків обліку грошових коштів на інших рахунках у банках