Смекни!
smekni.com

Безготівкові розрахунки (стр. 7 из 7)

До монетарних статей відносять статті балансу стосовно грошових коштів та їх еквівалентів, а також активів, зобов’язань, які будуть одержані або оплачені у фіксованій сумі (наприклад відвантаження готової продукції, а потім оплата, одержання товарів за імпортом, а потім оплата).

Грошові кошти, їх еквіваленти, а також дебіторська і кредиторська заборгованість, яка погашатиметься грошима (їх еквівалентами), вважаються монетарними статтями. Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату складання балансу. На кожну дату балансу монетарні статті в іноземній валюті відображаються з використанням валютного курсу на дату складання балансу.

До немонетарних статей балансу відносять статті активів і зобов’язань, погашення яких буде проведено у формі, відмінний від грошової (одержання авансу, а потім відвантаження товарів). До останніх відносять заборгованості, що виникли за бартерними зовнішньоекономічними договорами.

Виходячи з того, що грошові кошти в іноземній валюті належать до монетарних статей балансу, їхній облік та переоцінка здійснюється з використанням валютного курсу на дату балансу. Для перерахунку ж доходів, витрат і руху грошових коштів за кожний місяць можна застосовувати середньозважений валютний курс за місяць. Він визначається результатом ділення суми добутків величин курсів НБУ та кількості днів їх дій у звітному місяці на кількість календарних днів у даному місяці.

Синтетичний облік операцій за розрахунками в іноземній валюті розглянемо на прикладі.

Приклад 1. Фірма «Ятрань» відвантажила на експорт горілчані вироби на суму $100 000. Курс долара на дату оформлення ВМД — 5,10 грн за $1. Нерезидент перерахував грошові кошти в повному обсязі в цьому звітному періоді. Курс долара на день погашення дебіторської заборгованості — 5,20 грн за $1. собівартість горілчаних виробів 42 000 грн. Сума митних зборів — 2000 грн.

Кореспонденцію рахунків обліку господарських операцій наведено в таблиці

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з відвантаження горілчаних виробів нерезиденту

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит
1 Відвантажено горілчані вироби нерезиденту і відображено дохід ($100 000 х 5,10) 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 702 «Дохід від реалізації товарів» $100 000 510 000
2 Нараховано митні платежі 93 «Витрати на збут» 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 2000
3 Сплачено митні платежі 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 2000
4 Списано на реалізацію собівартість горілчаних виробів 902 «Собівартість реалізованих товарів» 28 «Товари» 420 000
5 Списано на фінансовий результат:– собівартість горілчаних виробів– митні збори– доходи від реалізації 791 «Результат операційної діяльності»791 «Результат операційної діяльності»702 «Дохід від реалізації товарів» 902 «Собі вартість реалізованих товарів93 «Витрати на збут»791 «Результат операційної діяльності» 420 0002000510 000
6 Надійшли кошти від іноземного покупця ($100000 х 5,20) 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» $100 000 520 000
7 Відображено курсову різницю при погашенні заборгованості $100000х (5,20 - 5,10) 362 «Розрахунки з іноземними покупцями» 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 10 000
8 Списано дохід від курсової різниці 714 «Дохід від операційної курсової різниці» 791 «Результат операційної діяльності» 10 000

Приклад 2. Підприємству для здійснення розрахунків за товар, що надійшов, необхідно придбати $30 000. Комерційний курс купівлі валюти на МВРУ становить 5,33 грн за $1. Валютний курс НБУ на момент зарахування іноземної валюти на поточний рахунок — 5,00 грн за $1. Комісійна винагорода банку за здійснення купівлі валюти (1%) — 1599 грн ($30 000 х 5,33 грн х 1%). Для придбання зазначеної суми валюти підприємство перераховує банку 161 499 грн ($30 000 х 5,33 грн + 1599 грн). Сума внеску до Пенсійного фонду становить 1,5% від вартості придбаної валюти, тобто 2398,00 грн ($30 000 х 5,33 грн х 1,5%).

Кореспонденція рахунків обліку наведена в таблиці

Кореспонденція рахунків обліку господарських операцій з придбання іноземної валюти

№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума
Дебет Кредит
1 Перераховано грошові кошти на придбання валюти 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 161 499
2 Перераховано грошові кошти на сплату внеску до Пенсійного фонду (1,5%) 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 2398
3 Зараховано на валютний рахунок іноземну валюту (курс 5,00 грн. за $1) 12 «Поточні рахунки в іноземній валюті» 3333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» $30 000150 000
4 Відображено у складі витрат суму внеску до Пенсійного фонду 92 «Адміністративні витрати» 651 «За пенсійним забезпеченням» 2398
5 Відображено перераховану банком суму внеску до Пенсійного фонду 651 «За пенсійним забезпеченням» 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 2398
6 Відображено у складі витрат суму комісійної винагороди банку за купівлю іноземної валюти 92 «Адміністративні витрати» 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті» 1599
7 Відображено у складі витрат різницю між вартістю валюти, придбаної за курсом МБРУ, та вартістю валюти, розрахованої за валютним курсом на момент зарахування валюти на поточний рахунок 791 «Результат операційної діяльності» 92 «Адміністративні витрати» 3997

Розділ 3 Вдосконалення методики обліку безготівкових розрахунків

Безготівкові розрахунки в своїй цілісності формують певну систему. Система безготівкових розрахунків є складовою загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого об’єкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної науки.

Завдання економічної науки полягає в тому, щоб науково відображаючи й обґрунтовуючи практику безготівкових рахунків, одночасно впливати на неї, виробляти правильні прикладні рекомендації щодо вдосконалення і раціональної зміни системи безготівкових розрахунків.

З актуальних наукових проблем - визначення структурно - функціональних компонентів системи безготівкових розрахунків, подано на рисунку

Структурно - функціональні компоненти системи безготівкових розрахунків

Оскільки безготівкові розрахунки мають вирішальне значення у здійсненні народногосподарського обороту, необхідний контроль за станом розрахунків, законністю проведення грошових операцій, правильним оформленням розрахункових документів та вчасністю їх проходження.

У сучасних умовах досить чітко проявилися основні проблеми подальшого розвитку системи безготівкових розрахунків у народному господарстві України:

— оптимізацію форми і способів безготівкових розрахунків, їх організації; вибір більш раціональних у певних економічних умовах форм розрахунків, якій давали б найбільший ефект;

— підвищення самостійності господарських суб’єктів за умови доскональної організації і здійснення безготівкових розрахунків у господарському обороті, грошова відповідальність підприємств недоодержанням грошових коштів після відправлення товарів чи надання послуг вимагає, щоб ці ж підприємства мали право вільно діяти в сфері безготівкового обігу;

— постійний пошук нових механізмів організації безготівкових розрахунків, які дозволили б на економічній основі подолати кризові явища і процеси в грошовій сфері.

Система безготівкових розрахунків має бути найтіснішим чином пов’язана з реальним товарним оборотом. Тільки за такої умови забезпечуватиметься безперебійний кругообіг коштів господарських суб’єктів і, як результат, розвиватиметься та якісно вдосконалюватиметься виробництво.

Нормалізація системи безготівкових розрахунків сприятиме становленню нормальних ринкових відносин. Проблема органічного зв’язку системи безготівкових розрахунків з ринковим середовищем, що формуються у вітчизняному народному господарстві, набуває сьогодні особливої актуальності.


Висновки

Безготівкові розрахунки на даному етапі розвитку світового господарства є невід`ємною частиною його функціонування. Адже для будь-якої господарської операції підприємства повинні здійснювати розрахунки з іншим підприємствами, тому найшвидшим типом розрахунків між юридичними та фізичними особами виступають саме цей вид розрахунків.

Це так звана цілісна система, складовоа загальної національної грошової системи. В ході становлення ринкових відносин і відповідної трансформації грошової сфери економіки посилюється значення і роль безготівкових розрахунків як важливого самостійного відособленого об’єкта економічних відносин, а відповідно й окремого дослідження економічної науки.

Більшість підприємств здійснюють безготівкові розрахунки, вони мають різни види рахунків і користуються різними формами безготівкових розрахунків. В умовах ринкової економіки форми безготівкових розрахунків набувають нової сутності: підприємство має само вибирати найефективніші та найкращі форми розрахунків. Безготівкові розрахунки нерозривно пов’язані із підприємницькою діяльністю і від правильності застосування тієї чи іншої форми розрахунків підприємство може виграти або програти.Список використаної літератури

1). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" із останніми змінами від 24.09.10р.;

2). Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін.. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 536 с.;

3). Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

4). «Все про бухгалтерський облік» всеукраїнська професійна газета http://www.vobu.com.ua.