Смекни!
smekni.com

Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант" (стр. 4 из 5)

Страхувальники - суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки.

Предметом страхування є майнові інтереси Cтрахувальника, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

На страхування приймаються лише об’єкти підвищеної небезпеки, перелік груп яких наведено у додатку 1 до Постанови КМУ №1788 від 16 листопада 2002 р.

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору обов'язкового страхування, внаслідок чого виникає обов'язок Cтраховика здійснити виплату страхового відшкодування.

Страхова сума визначається для кожного конкретного об'єкта підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки, і дорівнює:

· для групи об'єктів 1 категорії небезпеки - 200000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;

· для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 70000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми;

· для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 45000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент обчислення страхової суми.

Розмір максимального страхового тарифу у відсотках страхової суми на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об'єкта підвищеної небезпеки і становить:

· для груп об'єктів 1 категорії небезпеки - 1,5 відсотка;

· для груп об'єктів 2 категорії небезпеки - 0,6 відсотка;

· для груп об'єктів 3 категорії небезпеки - 0,4 відсотка.

Відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки життю, здоров'ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало у їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об'єкти природно-заповідного фонду.

Страхові виплати проводяться у такому розмірі:

· на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

· у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

· у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

· за кожний день непрацездатності третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

· на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, - 30 відсотків страхової суми;

· на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20 відсотків страхової суми.

Страховий захист має чинність на території, передбаченій в договорі страхування.

Нещасний випадок на транспорті

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» відповідно до Закону України «Про страхування», ліцензії та Постанови КМУ № 959 від 14 серпня 1996 р. укладає договори особистого страхування від нещасних випадків на транспорті.

Страховий платіж по обов'язковому особистому страхуванню утримується з пасажира транспортною організацією, яка має агентську угоду із Страховиком, на лініях залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного та електротранспорту на міжобласних і міжміських маршрутах.

Кожному Застрахованому транспортна організація, що виступає агентом Страховика, видає страховий поліс. Він може видаватися на окремому бланку або міститися на зворотному боці квитка.

Застрахованими вважаються:

· пасажири залізничного, морського, внутрішнього водного, автомобільного і електротранспорту, крім внутрішнього міського транспорту, з моменту оголошення посадки в транспортний засіб до моменту завершення поїздки;

· водії транспортних засобів тільки на час обслуговування поїздки.

Страхувальниками водіїв є юридичні особи або дієздатні громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які є власниками транспортних засобів чи експлуатують їх і уклали зі страховиком договори страхування.

Страховими випадками є:

- загибель або смерть Застрахованоїособи внаслідок нещасного випадку на транспорті;

- встановлення інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку на транспорті;

- тимчасова втрата Застрахованої особи працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.

Страхова сума. Розмір страхової суми для кожного Застрахованого становить 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500грн.

Страховий платіж на одну особу складає: при страхуванні водіїв - до 1,0 % страхової суми, при страхуванні пасажирів - до 5,0 % вартості проїзду.

Виплата страхової суми Застрахованій особі здійснюється:

- у разі загибелі або смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку на транспорті сім'ї загиблого або його спадкоємцю у розмірі 100% страхової суми;

- у разі одержання Застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:

· I групи - 90 відсотків страхової суми;

· II групи - 75 відсотків страхової суми;

· III групи - 50 відсотків страхової суми;

- у разі тимчасової втрати Застрахованим працездатності за кожну добу - 0,2 відсотка страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми.

Страховий захист має чинність:

- для пасажирів - з моменту оголошення посадки в транспортний засіб і діє до моменту завершення поїздки;

- для водіїв – під час виконання службових обов’язків по обслуговуванню поїздки.

Страхова сума виплачується незалежно від виплат по державному соціальному страхуванню, соціальному забезпеченню та в порядку відшкодування збитків.страховий компанія фінансовий послуга

Небезпечні вантажі

ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» відповідно до Закону України «Про страхування», Постанови КМУ №733 від 1 червня 2002 р., ліцензії (Cерія АБ №100111 від 04.07.2005р.) пропонує укласти договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів .

Страхувальниками є суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

· відправник небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;

· перевізник небезпечного вантажу - юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

· одержувач небезпечного вантажу - зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

Предметом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

Страховий випадок - будь-яка подія під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяна шкода життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди.

Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу: від 60 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Страховий платіж розраховується залежно від обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню, відстані перевезення, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку. Порядок сплати страхового платежу визначається договором страхування.

Страхове відшкодування. Відшкодування підлягає виплаті за умови отримання Страховиком від Страхувальника або третьої особи (її спадкоємців) всіх необхідних документів, що підтверджують причини і розмір збитку.

Страхові виплати проводяться у такому розмірі:

· на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, - 50 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова сума встановлюється:

· у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, - 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

· у разі призначення потерпілій третій особі І, ІІ і ІІІ групи інвалідності - відповідно 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи - один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;