Смекни!
smekni.com

Аналіз економічної діяльності ВАТ "Українська страхова компанія "Дженералі Гарант" (стр. 5 из 5)

· на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, – 30 відсотків страхової суми;

· на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20 відсотків страхової суми.

Договір страхування діє на території, напрямку i в межах маршруту перевезення, що вказана у договорі страхування

4. Фінансова звітність та показники діяльності компанії

Основні показники діяльності Компанії

ПОКАЗНИКИ (тис. грн.) 2006 2007 2008 2009 2010
Страхові премії 360 584 527 838 643 464 346 779 273 623
Премії, передані вперестрахування 69 586 44 528 36 532 21 902 24 687
Виплати страхових відшкодувань 106 830 214 033 352 090 266 198 162 227
Чистий прибуток 14 540 6 729 (17 060) (14 290) (28 847)
ПОКАЗНИКИ (тис. грн.) 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010
Статутний капітал 30 172 83 490 83 490 83 490 83 490
Власний капітал 81 137 127 058 198 054 183 763 154 820
Страхові технічні резерви 163 811 244 702 279 200 201 179 162 811
Валюта балансу 229 992 380 380 521 971 423 289 371 270

2010 рік. Структура страхових відшкодувань за видами страхування, тис. грн.

Добровільне особисте страхування 20 028,9
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 43 020,7
Страхування автотранспорту (КАСКО) 90 598,2
Обов’язкове страхування авіаційних ризиків 40,0
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за кордоном «Зелена карта» України 3 701,0
Страхування майна та інші види майнового страхування 3621,4
Обов’язкове страхування водіїв 147,9
Добровільне страхування відповідальності 443,1
Обов’язкове страхування відповідальності 23,0
Страхування фінансових ризиків і кредитів 318,6
Обов’язкове страхування пасажирів 284,4
Обов’язкове страхування авіаційних ризиків 40,0
Разом 162 227,2

Структура страхових відшкодувань за видами страхування, тис. грн.:

Страхування автотранспорту (КАСКО) 137 091,3
Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 59 567,5
Добровільне особисте страхування 27 507,3
Страхування майна та інші види майнового страхування 14 298,7
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за кордоном «Зелена картка» України 10 638,9
Обов’язкове страхування пасажирів 9 880,1
Добровільне страхування відповідальності 6 055,0
Обов’язкове страхування відповідальності 4 616,9
Страхування фінансових ризиків і кредитів 2 176,5
Обов’язкове страхування водіїв 1 603,9
Обов’язкове страхування авіаційних ризиків 94,0
Добровільне страхування робітників відомчої та сільської пожежної охорони 92,6
Всього 273 622,7

Форма № 1 „Баланс”

Актив Код рядка На кінець 2008 На кінець 2009 На кінець 2010
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 1 383 1 223 12 414
первісна вартість 011 1 995 2 135 14 098
накопичена амортизація 012 (612) (912) (1 684)
Незавершене будівництво 020 30 066 33 292 19 591
Основні засоби:
залишкова вартість 030 142 279 132 227 126 583
первісна вартість 031 192 046 190 278 192 338
знос 032 (49767) (58 051) (65 755)
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 - - -
первісна вартість 036 - - -
накопичена амортизація 037 - - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 18 538 4 256 4 067
інші фінансові інвестиції 045 24 820 28 618 39 214
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 5 946 2 483 1 741
Інвестиційна нерухомість:
справедлива (залишкова) вартість 055 47 217 53 126 50 164
первісна вартість 056 57 765 65 756 63 781
знос 057 (10548) (12 630) (13 617)
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 19 399 3 305
Усього за розділом I 080 270 249 274 624 257 079
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3 205 2 059 2 161
Поточні біологічні активи 110 - - -
Незавершене виробництво 120 - - -
Готова продукція 130 - - -
Товари 140 - - -
Векселі одержані 150 2 394 2 394 -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 9 721 12 197 21 644
первісна вартість 161 14 377 16 459 23 329
резерв сумнівних боргів 162 4 656 (4 262) (1 685)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 97 982 355
за виданими авансами 180 - - -
з нарахованих доходів 190 2 180 2 815 4 711
із внутрішніх розрахунків 200 - - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 20 768 15 632 17 132
Поточні фінансові інвестиції 220 8 255 9 969
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 163 946 85 718 51 854
у т.ч. в касі 231 535 357 245
в іноземній валюті 240 39 821 16 080 16 121
Інші оборотні активи 250 - 32
Усього за розділом II 260 250 387 147 878 113 978
III. Витрати майбутніх періодів 270 1 334 787 213
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 1 -
Баланс 280 521 971 423 289 371 270
Пасив Код рядка На кінець 2009 На кінець 2010 На кінець 2008
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 83 490 83 490 83 490
Пайовий капітал 310 - - -
Додатковий вкладений капітал 320 10 346 10 346 10 346
Інший додатковий капітал 330 88 408 88 024 88 408
Резервний капітал 340 14 273 1 519 14 273
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (12 833) (28 559) 1 537
Неоплачений капітал 360 - - -
Вилучений капітал 370 - - -
Усього за розділом I 380 183 684 154 820 198 054
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 2 993 3 361 4 089
Інші забезпечення 410 - - -
Страхові резерви 415 201 179 162 811 279 200
Резерв перестраховиків 416 (11 960) (8 413) (9 465)
Цільове фінансування 420 - - -
Усього за розділом II 430 192 212 157 759 273 824
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 - - -
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 - - -
Відстрочені податкові зобов'язання 460 29 355 29 227 29 370
Інші довгострокові зобов'язання 470 - -
Усього за розділом III 480 29 355 29 227 29 370
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 - - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - - -
Векселі видані 520 - - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 9 828 22 819 553
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 2 576 2 111 5 779
з бюджетом 550 1 902 1 546 3 679
з позабюджетних платежів 560 - - 4
зі страхування 570 312 70 579
з оплати праці 580 738 151 1 552
з учасниками 590 147 - 149
із внутрішніх розрахунків 600 - - -
Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - - -
Інші поточні зобов'язання 610 2 525 2 738 8 428
Усього за розділом IV 620 18 028 29 435 20 723
V. Доходи майбутніх періодів 630 10 29 -
Баланс 640 423 289 371 270 521 971