Смекни!
smekni.com

Маркетинговий комплекс підприємства напрямки його вдосконалення (стр. 15 из 18)

У залежності від типу ринку (швидкий ріст, уповільнений ріст, застійний ринок, чи такий, що скорочується) здійснюють проектування стратегії конкуренції з урахуванням динаміки ринку (табл.3.5).

В окремих випадках розробляють стратегію конкуренції з урахуванням ринкової частки ринку (табл.3.6.).

Прогнозування майбутньої конкурентної ситуації здійснюється за умови, що конкурентне середовище в найближчому майбутньому формується набором незмінних факторів. Прогнозування базується на методі екстраполяції ринкових тенденцій і показників (динаміки ринку, динаміки ринкових часток, показників інтенсивності конкуренції, показників монополізації ринку, змін конкурентних груп, руху конкурентів на конкурентній карті ринку). Точність і надійність прогнозу залежить від багатофакторності і розміру вибірки показників у часі. Прогнозуванню повинні передувати макроекономічний аналіз факторів, що можуть уплинути на якість прогнозу майбутньої конкурентної ситуації.[20, 23]


Умови формування і конкурентні переваги базових стратегій конкуренції

Табл. 3.4

Характеристики стратегій

Вид базової стратегії

Умови формування Конкурентні переваги

Зниження собівартості продукції

1. Велика частка фірми на ринку і широкий доступ до дешевих сировинних ресурсів.2. Цінова еластичність і однорідність попиту на продукцію фірми.3.Переважно цінова конкуренція.4. Утрата споживачами свого доходу при підвищенні цін.5. Галузева стандартизація і відсутність ефективної диференціації 1. Додатковий ріст обсягу продажів і одержання надприбутку за рахунок зменшення ринкової частки конкурентів з більш високою ціною на аналогічні товари.2. Посилення позиції на ринку завдяки руйнуванню стратегій конкурентів в області диференціації продукції і локалізації ринку через приступність цін на товари власної фірми.3.Скорочення числа конкурентів, через жорсткість вхідного бар'єра на даний ринок фірмам з аналогічним товаром.4. Можливість збільшення резервів при підвищенні цін на сировину, комплектуючі вироби і напівфабрикати.5. Гарантії на одержання прибутку у випадку, якщо споживачі зможуть знизити ціни в найближчих конкурентів.6. Можливість витиснення товарів-замінників за рахунок масовості і низьких витрат виробництва.7. Гарні умови для створення іміджу сумлінного і надійного партнера, що піклується про бюджет споживачів.

Диференціація продукції

1. Наявність широкої можливості виділення товарів на ринку, гарне сприйняття й оцінка продукції споживачами.2. Різноманітна структура попиту на продукцію, що випускається.3. Нецінова конкуренція4. Незначна частка витрат споживачів на придбання продукції в структурі їхнього бюджету. 5. Нерозвиненість стратегії диференціації продукції в галузі. 1. Додатковий ріст обсягу продажів і одержання надприбутку за рахунок завоювання переваг різних груп споживачів завдяки переваги в технології і якості, забезпечення більш широкого діапазону чи привабливості низьких цін.2. Посилення позиції на ринку завдяки руйнуванню стратегій конкурентів в області зниження собівартості стандартної продукції і локалізації ринку за рахунок розмаїтості пропонованої продукції і лояльності споживача. 3. Скорочення числа конкурентів шляхом жорсткості умов входження в галузь за рахунок наявності переваг споживачів, що сформувалися.4. Можливість появи резервів при підвищенні цін на сировину, матеріали, що комплектують вироби і напівфабрикати.5. Гарантії на одержання прибутку від реалізації продукції підприємствам, що користаються послугами тільки даної фірми.6. Можливість витиснення товарів-замінників шляхом зміцнення зв'язків зі споживачами.7. Гарні умови для створення іміджу сумлінного і надійного партнера, що піклується про споживачів і їхні специфічні запити.

Сегментування ринку

1. Розходження споживачів по потребах і цільовому використанні товару.2. Відсутність спеціалізації конкурентів на конкретних сегментах ринку.3. Обмеженість резервів фірми для обслуговування всього ринку. 1. Додатковий ріст обсягу продажів і одержання надприбутку за рахунок спеціалізації фірми на конкретному сегменті ринку (покупців з особливими потребами, географічному районі).2. Можливість використання переваги стратегій зниження собівартості чи диференціації продукції для обмеженого кола споживачів у цільовому сегменті ринку. 3. Додатковий ефект завдяки комплексному обслуговуванню конкретного сегмента ринку на основі комбінованого використання стратегій зниження собівартості і диференціації продукції.4. Гарні умови для створення іміджу фірми, що піклується про потреби покупців.

Упровадження

нововведень

1. Відсутність аналогів продукції.2. Наявність потенційного попиту на пропоновані нововведення.3. Готовність великих підприємств надати підтримку впровадженню нововведень. 1. Можливість одержання надприбутку за рахунок монопольно встановлюваних цін.2. Скорочення числа фірм бажаючих потрапити в галузь через монопольне володіння фірмою виключними правами на продукцію, технологію і т.д.3. Гарантія на одержання прибутку протягом дії виключних прав.4. Відсутність товарів-замінників5. Створення іміджу новатора, що використовує власні досягнення в області науки і техніки для повної реалізації потенційних можливостей споживачів.

Орієнтація

на потребу

ринку

1. Нееластичність попиту на продукцію.2. Відсутність труднощів для "входу" і "виходу" з галузі.3. Кількість конкурентів на ринку небагато.4. Нестабільність ринку. 1. Одержання надприбутку за рахунок високої ціни на дефіцитну продукцію.2. Висока зацікавленість споживачів у придбанні товару.3. Невелика кількість товарів-замінників.4. Можливість створення іміджу фірми, готової пожертвувати усім для негайного задоволення потреб покупців, що змінилися.

Проектування стратегії конкуренції з урахуванням динаміки ринку

Табл. 3.5

Тип ринку Характерні риси ринку

Перспективні напрямки

конкуренції

Швидкоростучий новий ринок невизначеність правил гри;нестабільність технологій, стандартів і переваг клієнтури;фірми скоріше зайняті розробкою послуг і технології, чим аналізом намірів конкурентів;немає вхідного бар'єра для конкурентів;високі стартові витрати, але є резерви зниження собівартості послуг;відсутність груп споживачів інноваційний стиль ведення бізнесу;закріплення переваг пріоритету;розширення границь ринку і пошук нових груп клієнтів;формування прихильності споживачів;швидке реагування на нові технології;захист позицій до моменту приходу великих конкурентів;
Ринок уповільненого росту посилення боротьби за частку ринку і зниження цін;насичення ринку;розбірливість клієнтів до ціни і сервісу;необхідно залучення зовнішніх джерел ресурсів для інновацій;поява міжрегіональної конкуренції;падіння рентабельності ринку;концепція бізнесу;ріст еластичності попиту за ціною; аналіз і скорочення витрат;облік ціноутворення конкурентів;інновації, що знижують витрати;збільшення продажів послуг старим клієнтам;пошук конкурентівкандидатів на вихід з ринку;вихід на зовнішні ринки для залучення ресурсів і продажу послуг;
Застійний чи ринок, що скорочується ріст агресивності чи конкуренції; стабілізація падіння попиту/пропозиції ;стабілізація цін досягнення високої концентрації бізнесу. виділення зростаючого сегмента усередині застійного ринку і концентрація на ньомуінновації, що відкривають нецінову конкуренцію послуг;зниження собівартості послуг

Проектування стратегії конкуренції з урахуванням ринкової частки фірми

Табл. 3.6

Ступінь домінування фірми на конкурентній карті ринку Ймовірні методи конкурентної боротьби

Лідер

продовження наступу: аналізується достатність ресурсів для продовження інновацій і посилення тиску на конкурентів;стабілізація позицій: підтримка досягнутого рівня рентабельності, установлення вхідних бар'єрів, поліпшення сервісу і збалансованість цін, збереження частки ринкуборотьба з конкурентами: розгортання безкомпромісних кампаній тиску на конкурентів, залучення споживачів і постачальників, дискредитація конкурентів, переманювання персоналу
Сильна конкурентна позиція пошук незайнятої ніші зі слабкою конкуренцією;пристосування до обраного цільового ринку;створення ідеальної послуги;імітація дій лідера;поглинання дрібних конкурентів;створення відмітного іміджу;
Слабка конкурентна позиція здешевлення послуг чи диференціація послуг;збереження існуючої частки ринку і рентабельності; реінвестиції на рівні достатнього мінімуму для одержання короткострокових прибутків.
Аутсайдер радикальна реорганізація фірми: перепозиціонування бізнесу, вишукування внутрішніх резервів, злиття з конкурентом, скорочення неприбуткового асортименту підвищення цін, якщо попит нееластичний за ціноювсіляке зниження витратрозпродаж активів, скорочення працюючих, скорочення частини послугвихід з бізнесу

Становлення і розвиток підприємництва в Україні обумовлює підвищений інтерес до нових теорій і напрямків розвитку маркетингової діяльності.