Смекни!
smekni.com

Маркетинговий комплекс підприємства напрямки його вдосконалення (стр. 7 из 18)

Горизонтальний аналіз (аналіз динаміки) – має на меті дослідити зміни показників у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів).

Вертикальний і горизонтальний аналіз доповнюють один одного. На практиці складають аналітичні таблиці, де одночасно використовують прийоми вертикального і горизонтального аналізів.

Проведемо аналіз структури та динаміки балансів підприємства за 1999- 2001 роки, який поданий в таблицях Б1 і Б2 (див. додаток Б).

Як видно, підприємство, в цілому, є прибутковим і працює стабільно. Спостерігається ріст грошових коштів на рахунках підприємства, проте об’єм їх ще досить низький - 3,6% від оборотного капіталу, як за період з 1999 по 2000 рік та і за період з 2000 по 2001 рік, при нормі не менш 10%. Такі низькі показники негативно впливають на показники абсолютної ліквідності підприємства. Відбувається значне зниження дебіторської заборгованості підприємства, так за період з 1999 по 2001 вона зменшилась на 1443 тис. грн., або 40,9%. Це свідчить про виважену політику керівництва фірми щодо дебіторів. Спостерігається зменшення вартості незавершеного будівництва (на 43 тис. грн., або 74%), та збільшення вартості основних фондів підприємства на 3900 тис. грн., або 15,39%. Що означає, що на підприємстві відбувається оновлення основних засобів. Збільшується виручка підприємства, а відповідно і сума нерозподіленого прибутку підприємства, так за період, що аналізується він збільшився на 210 тис. грн., або 25,77%. Збільшився статутний та резервний капітали підприємства на 1590 тис. грн.., або 69,6%. та 237 тис. грн., або 51,41% відповідно. Як негативний фактор можна відмітити збільшення на 4260 тис. грн.., або 13,07% постійних зобов’язань підприємства. Також слід відмітити, що відбувається зниження кредиторської заборгованості на 2171 тис. грн., або 66,94%.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВУ:

- збільшити суму грошових коштів на рахунках до рівня, необхідного для покриття поточних зобов’язань. Це можна зробити за рахунок нерозподіленого прибутку;

- зменшити суму боргу по постійним зобов’язанням.

Для того, щоб проаналізувати ефективність господарювання підприємства необхідно розрахувати показники, які наведені в таблиці 2.1.

Як бачимо спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників господарської діяльності підприємства, що свідчить ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.

Таблиця 2.1

Аналіз ефективності господарювання ПП „Модіан”

№ п/п Показники Одиниці виміру 1999 2000 2001
1 2 3 4 5 6
1 Виручка від реалізації товарів, робіт, послуг тис.грн. 41506 63528,00 81265,00
2 Вартість запасів тис.грн. 10289 11510,00 12260,00
3 Собівартість реалізованої продукції, тис.грн. тис.грн. 28904 44256,00 55914,00
4 Адміністративні витрати тис.грн. 1361 1456,00 1352,00
5 Витрати на збут тис.грн. 1902 2256,00 2109,00
6 Чистий прибуток 1521,06 3320,72 5910,89
7 Рентабельність виробництва продукції % 7,0 9,39 12,32
8 Швидкість обертання запасів
гр.1:гр.2
обор. 4,0 5,52 6,63
9 Чисельність працівників, всього чол. 225 287,00 315,00
10 Виробіток одного працівника,
гр.1:гр.4
тис.грн. 30,50 43,63 60,11
11 Вартість основних засобів грн. 25333 26195,00 29233,00
12 Фондовіддача
гр.1:гр.11
тис.грн. 1,6 2,43 2,78

Щоб проаналізувати структуру майна підприємства проведемо дослідження за допомогою показників, наведених в таблицях 2.2 та 2.3.


Таблиця 2.2

Зміни в майновому стані ПП „Модіан”

Показник 1999 2000 Зміни
тис.грн % тис.грн % тис.грн. Раз
ВСЬОГО МАЙНА 39794,00 100,00% 41399,00 100,00% 1605,00
в тому числі:
Іммобілізовані активи 25585,00 64,29% 26313,00 63,56% 728,00 1,0
Мобільні активи 14197,00 35,68% 15071,00 36,40% 874,00 1,1
- запаси 10289,00 25,86% 11510,00 27,80% 1221,00 1,1
- грошові кошти 372,00 0,93% 525,00 1,27% 153,00 1,4

Таблиця 2.3

Зміни в майновому стані ПП „Модіан”

Показник 2000 2001 Зміни
тис.грн % тис.грн % тис.грн. Раз
ВСЬОГО МАЙНА 41399,00 100,00% 44182,00 100,00% 2783,00
в тому числі:
Іммобілізовані активи 26313,00 63,56% 29290,00 66,29% 2977,00 1,1
Мобільні активи 15071,00 36,40% 14869,00 33,65% -202,00 1,0
- запаси 11510,00 27,80% 12260,00 27,75% 750,00 1,1
- грошові кошти 525,00 1,27% 520,00 1,18% -5,00 1,0

З наведених даних видно, що за аналізуємий період майно підприємства збільшилось на 4388 тис. грн., або 11%. Питома вага необоротних активів на 50% більша ніж оборотних, що свідчить про нераціональну структуру основних засобів підприємства: багато основних засобів, менше обігових коштів. Ця структура більш характерна для виробничого підприємства, а не для торгового.

Основні засоби підприємства оновлюються погано, про що свідчать коефіцієнти зносу основних засобів, та коефіцієнт оновлення основних засобів. Внаслідок цього підприємству слід зменшити свої основні засоби, та за рахунок цього збільшити оборотні активи.

Аналіз фінансової стійкості.

Наявність власних обігових коштів, тобто додатне значення власного обігового капіталу (ВОК) – мінімальна умова фінансової стійкості

Таблиця 2.4

Дані для визначення типу фінансової стійкості ПП „Модіан”

Роки Запаси, тис.грн Власний обіговий капітал, тис.грн.
1999 10289 10558,00
2000 11510 12683,00
2001 12260 13150,00

Як бачимо підприємство має абсолютну фінансову стійкість, тобто такий стан, коли для забезпечення запасів достатньо обігових коштів. Протягом періоду, що аналізується товарні запаси підприємства покриваються його власним обіговим капіталом.

Для того, щоб визначити ринкову стабільність підприємства проведемо аналіз показників ринкової стійкості підприємства. Отримані дані наведені в таблиці 2.5.


Таблиця 2.5

Аналіз ринкової стійкості підприємства

п/п Показник Умовне позна-чення Формула для розрахунку Норма-тивне значення 1999 2000 2001
1 Власні обігові кошти (робочий функціонуючий капітал) Рк (Влас. Капітал + довгостр.зобов. - позаоборот.активи)
або
(оборотні активи - короткострокові зобов.)
0< 10558,00 12683,00 13664,00
2 Коеф.забезпечення оборотних активів власними коштами Кз.в.к. Власні обігові кошти / Оборотні активи 0.1< 0,74 0,84 0,88
3 Маневреність робочого капіталу Мр.к Запаси / Робочий капітал Реком. знач. = 1 0,97 0,91 0,90
4 Маневреність власних обігових коштів Мв.о.к. Кошти / Власні обігові кошти Реком. знач. = 0.5 0,04 0,04 0,04
5 Коеф.забезпечення власними обіговими коштами запасів Кзап Власні обігові кошти / Запаси 0.6 – 0.8 1,03 1,10 1,07
6 Коеф. покриття запасів Кп.з "Нормальні" джерела покриття запасів / Запаси 2 > 1,32 1,30 1,21
7 Коеф. фінансової незалежності (автономії) Кавт Власний капітал / Пасиви >=0.5 0,91 0,94 0,96
Продовження таблиці
8 Коеф.фі-нансової залежності Кф.з Пасиви / Власний капітал >=1; <2 1,10 1,06 1,04
9 Коеф.маневреності власного капіталу Км Власні обігові кошти / Власний капітал >0.1 0,29 0,33 0,31
10 Коеф. концентрації позикового капіталу Кп.к. Позиковий капітал / Пасиви <=0.5 0,09 0,06 0,04
11 Коеф.фінансової стабільності (коефіцієнт фінансування) Кф.с. Власні кошти / Позикові кошти >1 9,90 16,23 24,36
12 Показник фінансового ліверіджу Фл Довгострокові зобов"язання / Власні кошти <=0.25 0,00 0,00 0,01
13 Коеф. фінансової стійкості Кф.с. Власний капітал+довгострокові зобов"язання / Пасиви 0.85 – 0.90 0,91 0,94 0,97

Проведений аналіз показує, що підприємство є ринково стабільним, про що свідчать розраховані в таблиці 2.5 показники. Охарактеризуємо деякі з них.

Так коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами свідчить про абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти, його нормативне значення більше 0,1. У 2001 році цей показник на підприємстві становить 0,88.

Показник маневреності робочого капіталу показує яка частка запасів, тобто матеріальних, виробничих активів у власних обігових коштах. У 2001 році його значення на підприємстві складає 0,90 при нормативному значенню 1. Цей показник близький до нормативного, проте спостерігається негативна тенденція до його зниження в динаміці (з 0,97 у 1999 році до 0,90 у 2001 році).