Смекни!
smekni.com

Strahovanie zizni (стр. 2 из 5)

Dzīvības apdrošināšanas tarifa likmes noteicēji ir aktuāri . Latvijas apdrošināšanas sabiedrībās arī strādā aktuāri , kuri seko tirgus situācijām un cenu izmaiņām .

Apdrošināšanas termiņa laikā līgums var būt pārtraukts apdrošināšanas ņēmēja (apdrošināta ) nāves gadījumā , apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksas gadījumā apdrošināšanas summas apmērā , kā arī pēc apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātāja iniciatīvas .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšana ( lai gan apdrošināšanas gadijums nav noticis) pēc apdrošinātāja iniciatīvas var notikt , piem., ja ir zaudēta uzticība pret apdrošināšanas ņēmēju , kad sniedzama informācija modina nopietnas bažas vai neuzticību . Šājā gadījumā apdrošināšanas ņēmējs saņems apdrošināšanas rezerves summu , kas bija izveidota ar mērķi apdrošinātājam izpildīt pienākumu izdarīt apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas līgumā noteiktas summas apmērā .

Gadījumā , kad līgums ir pārtraukts pēc apdrošinātāja iniciatīvas , tāpec ka apdrošināšanas ņēmējs ir pārkāpis apdrošināšanas līguma prasības , tad no aprēķinātas izmaksu summas tiek atņēmta sodas nauda , ja tāda forma tiek pieņēmta līgumā .

Apdrošināšanas līguma pārtraukšanai pēc apdrošināšanas ņēmēja iniciatīvas var būt dažādi iemēsli ( objektīvā vai subjektīvā rakstura ). Šājā gadījumā apdrošinātājs parasti izmaksa izmaksas summu apdrošināšanas ņēmējam .

Vienlaikus ir iespēja , ka viens no ilgtermiņa dzīvības apdrošināšanas līguma “uz nodzīvošanu “ noteikumiem būs tāds , ka ir noteikts periods , kurā laikā apdrošināšanas ņēmējs nevar pieprasīt līdztermiņa līguma pārtraukšanu , ja apdrošinātājs izpilda visus apdrošināšanas līguma noteikumus .

Ja iestājas apdrošināšanas gadījums izmaksas tiek veiktas tāda kārtībā un apmērā , kādas atbilst pieņemtajiem apdrošināšanas riskiem .Piem ., pie apdrošinatas personas nodzīvošanas līdz apdrošināšanas termiņa beigām , apdrošinātājs izmaksa apdrošināšanas summu , kura ir norādīta apdrošināšanas polisē .

2.1.1. Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā .

Apdrošināšanas nodrošinājuma apmērs apdrošinātas personas nāves gadījumā var but atkarīgs no nāves cēloņa un no apdrošināšanas tarīfu aprēķināšanas variānta , piem . :

Ja nāve iestājas slīmības rezultātā , tiek izmaksāta apdrošināšanas summa , norādīta līgumā un arī iemaksāta summa ar ienākuma normas ievērošanu . Tas ir saistīts ar to , ka uz nāves risku noteikts patstāvīgs tarīfs , bet uz “ nenotikušo “ nodzīvošanas risku tiek veikta iemaksu atdošana ;

Ja nāve iestājas nelaimes gadījuma rezultātā , izmaksot apdrošināšanas summu tiek ņemti vērā agrāk veiktas apdrošināšanas izmaksas , saistītas ar traumām , tā kā tarīfā nelaimes gadījumu apdrošināšanai iekļauts arī naves risks nelaimes gadījuma rezultātā ;

Ja nāve iestājas neapdrošināšanas gadījuma rezultātā , tad labumgūvējam ( mantiniekam ) tiek atdotas apdrošināšanas iemaksas ar atbilstošiem ienākuma normas daļām .

2.2 . Bērnu apdrošināšana laulībai .

Bērnu apdrošināšana laulībai ir viens no dzīvības apdrošināšanas veidiem .

Neskatoties uz to , ka apdrošināšana laulībai attiecas uz dzīvības apdrošināšanu, tas noteikumi atšķīrās no tradicionālajām jauktas dzīvības apdrošināšanas un bērnu apdrošināšanas .

Pirmā īpatnība ir tāda , ka ir garantēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa apdrošinātai personai laulībai , arī tāda gadījuma , ja apdrošināšanas līguma termiņa periodā apdrošināšanas iemaksas būs pārtrauktas saistībā ar apdrošināšanas ņēmēja nāvi . Tāpēc , šājā apdrošināšanas veidā visieinteresēti ir vecmātes un vectēvi , kurus īpaši apmierina apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa mazmeitai vai mazdēlam iestājoties laulībā , arī tad , ja apdrošināšanas ņēmējs nenodzīvos līdz apdrošināšanas termiņa beigām un neiemaksās visas līgumā paredzētas iemaksas pilnā apmērā .

Apdrošināšanai laulībai ir vēl viena īpatnība . Apdrošināšanas nodrošināšana tiek izmaksāta apdrošinātai personai pēc apdrošināšanas termiņa beigām , iestājoties reģistrētā laulībā .Apdrošinātāja atbildība beidzas ar bērna pilngadības sasniegšanu , bet izmaksa tiek veikta tikai pēc noteikta laika perioda .No apdrošināšanas līguma termiņa beigām un līdz apdrošināšanas nodrošinajuma izmaksas momentam ,iestajoties apdrošinātai personai laulībā ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ), līgums darbojas pilnā apmērā attiecībā uz citiem riskiem , kuri ir iekļauti apdrošinātāja atbildības sarakstā . Bez tām , par norādīto uzgaides periodu ,izmaksas apdrošināšanas summas apmērs palielinās uz papildu procentu ienākumu , kas ir ņēmts vērā tarīfu likmes strukturā .

Tā pat , kā jauktas dzīvības un bērnu apdrošināšanas gadījumā , apdrošināšanas līgumā laulībai var būt paredzēta apdrošināšanas izmaksa , ja notiek apdrošinātas personas veselības zaudējums nelaimes gadījuma rezultātā.

Apdrošinātāji ir bērna vecāki , vecvecāki , radinieki vecumā no 18 līdz 80 gadiem , kuri noslēdza līgumu bērnu labā (apdrošinātie). Bērni var būt apdrošināti no dzimšanas brīža, bet ne vairāk , kā uz termiņu , kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdrošināšanas līguma termiņa beigas momentu .

Viena bērna labā var but slēgti vairāki apdrošināšanas līgumi . Līgumus nesliedz ar I grupas invalīdiem .

Par apdrošināšanas gadījumiem pēc līguma tiek uzskatīti : apdrošināta bērna nodzīvošana līdz apdrošināšanas termiņa beigām un noteikta notikuma iestāšanos ( reģistrēta laulība vai 21 gada vecuma sasniegšana ).

Ar noteikta notikuma iestāšanos tiek izmaksāta apdrošināšanas summa , kas paredzēta līkumā . Apdrošināšanas ņēmēji un apdrošinātie pēc līguma – ir dažādi cilvēki , tāpēc tiek paredzētas arī dažādas apdrošināšanas izmaksas apdrošināta vai apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā .

Visbiežāk apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības periodā apdrošināšanas līgums turpina darboties bez talākām iemaksām un ļauj apdrošinātai personai saņemt pilnu apdrošināšanas summu iestājoties laulībā . Bet ja apdrošināšanas ņēmēja nāve notika noteiktajā līguma darbības laika periodā , piem ., pirmājos 6 mēnešos pēc onkoloģiskas, sirdsvadību slimības vai saistībā ar automašīnas vadīšanu alkogoliskā , narkotiskā vai toksiskā noreibuma stāvoklī , apdrošinātai personai tiek izmaksāta daļa no apdrošināšanas iemaksām .

Apdrošinātas personas nāves gadījumā apdrošināšanas līguma darbības laikā , apdrošināšanas līgums tiek pārtraukts un apdrošināšanas ņēmējam tiek atdotas visas iemaksas .

Pēc apdrošināšanas līguma laulībai noteikumiem par apdrošināšanas gadījumiem var būt pieņemti notikumi , kas tiek saistīti ar apdrošinātas personas veselības zaudēšanu , un tāda gadījumā tiek paredzēta apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa dažādās formās pie pagaidu darbaspējas zaudējuma : pabalsti , aprēķināti saistībā ar darbaspējas zaudējuma pakāpi vai ikdienas pabalsti procentos no apdrošināšanas summas par kātru ārstēšanas dienu .

Apdrošināšanas summas apmērs pēc līguma parasti noteikts pēc abu pušu vienošanos. Apdrošināšanas prēmijas apmērs, kuru jāizmaksa , ir atkarīgs no apdrošināšanas ņēmēja un apdrošinātas personas vecuma , apdrošināšanas summas , apdrošināšanas termiņa un citiem līguma noteikumiem .

Apdrošināšanas prēmija apdrošināšanā laulībai , tā pat kā dzīvības apdrošināšanā ,var būt iemaksāta skaidrā naudā , ar pārskaitījumiem , vienlaikus , ikgadu , kātru ceturksni , kātru mēnesi un citos termiņos , kas tiek paredzēti apdrošināšanas līgumā .

Ja netiek iemaksātas kārtējas apdrošināšanas iemaksas apdrošināšanas līguma darbība tiek pārtraukta . Līgums var būt atjaunots gada laikā pēc ta pārtraukšanas , ja tiek samaksātas iepriekšējas iemaksas un iemaksa par nākošu iemaksas periodu vienlaikus.

Iemaksu apmērs apdrošināšanas līguma darbības laikā var mainīties vienlaikus ar apdrošināšanas summas izmaiņām .

Apdrošinašanā laulībai apdrošināšanas termiņš tiek noteikts , kā starpība starp 18 gadiem un bērna vecumu apdrošināšanas līgumu slēgšanas momentā . Šājā gadījumā bērna vecums tiek apaļots līdz pilniem gadiem .

Apdrošināšanā laulībai jāatšķir apdrošināšanas termiņu un uzgaides periodu , kas sākas pēc apdrošināšanas termiņa beigām un beidzas ar apdrošinātas personas iestāšanos reģistrētā laulībā vai nodzīvošanu lidz 21 gadam .

Apdrošināšanas nodrošinājumu pēc apdrošināšanas līguma saņems apdrošinātais .

Noteiktājos gadījumos tiesības uz nodrosinajuma saņemšanu ir apdrošināšanas ņēmējam . Apdrošinātais saņem arī apdrošināšanas izmaksas saistībā ar veselības zaudējumu , ja tas paredzēts līguma noteikumos , un izmaksu summas pēc līguma .

Apdrošināta nāves gadījumā apdrošināšanas summas tiek izmaksātas apdrošināšanas ņēmējam vai apdrošināta mantiniekiem , kā noteikts apdrošināšanas ligumā . Lai saņēmtu apdrošināšanas nodrošinājumu apdrošināšanas sabiedrībā jāiesniedz dokumentus , kas apstiprina apdrošināšanas līguma noslēgšanas faktu , iemaksu samaksāšanu , apdrošināšanas gadījuma esamību un to , ka personai ir tiesības saņemt apdrošināšanas nodrošinājumu .

2. 3. Rentes (annuitātes ) apdrošināšana .

Annuitātes apdrošināšana , rentes vai pensijas apdrošināšana – dzīvības apdrošināšanas veidi , kas ir saistiti ar apdrošinātāja saistībām izmaksāt apdrošināšanas nodrošinājumu apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošināta nodzīvošanas gadījumā līdz vecumam ( termiņam) , kas ir paredzēts apdrošināšanas ligumā .

Parastajā dzīvības apdrošināšanas līgumā uz apdrošināta “nodzīvošanu “ , apdrošinātāja saistības sākas apdrošināšanas termiņa beigās paredz vienlaiku apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas summas apmērā , kas norādīta apdrošināšanas līgumā .

Apdrošināšanas ņēmēja nāves gadījumā ,viņa mantiniekiem būs izmaksāta summa iemaksu rezērves apmērā ( pēc līguma ), kura , kā parasti , ir palielināta par ienākuma normu , kas ir paredzēta aprēķinot apdrošināšanas tarīfus . Ja ar apdrošināšanas noteikumiem paredzētas apdrošinātāja saistības veikt apdrošināšanas izmaksu apdrošināšanas ņēmēja naves gadījumā , tad noradītām personām būs izmaksāta apdrošināšanas summas pilnā apmērā , kas ir noteikts apdrošināšanas līgumā .

Noslēdzot tādus līgumus , kopēja samaksātu apdrošināšanas iemaksu summa ( vai vienlaikus iemaksāta apdrošināšanas prēmija ) ir mazāka , nekā apdrošināšanas summa , par ienākuma no investētiem sakrātiem līdzekļiem lielumu . Jo augstāk ir ienākuma norma , kas ir paredzēta aprēķinot apdrošināšanas tarīfu , jo mazāku apdrošināšanas iemaksu jāsamaksā apdrošināšanas ņēmējam .

Dzīvības apdrošināšanas līgumos ar noteikumu par apdrošinātas personas “nodzīvošanu” līdz termiņa beigām , ir iespējama apdrošināšanas prēmijas iemaksa vienlaikus , kā arī kātru mēnesi , ceturksni vai citāda veidā , kā ir ērti apdrošināšanas ņēmējam un apdrošinātājam . Tāda gadījumā notekts iemaksu periodiskums ietekmē iemaksu apmēru , tāpēc ka tās ir saistīts ar noteiktas ienākuma normas pielietošanu faktīski sakrātai apdrošināšanas iemaksu rezervei , tātād ietkmē apdrošināšanas summas sakrāšanas procesu ,kurai apdrošināšanas termiņa beigās jāatbilst apmēram , kas noteikts apdrošināšanas līgumā .