Смекни!
smekni.com

Strahovanie zizni (стр. 5 из 5)

Kādos gadījumos ieteicama dzīvības riska apdrošināšana :

· ja Jūs rūpējaties par savas ģimenes labklājību un Jums ir svarīga nodrošināt tuviniekus ar naudas līdzekļiem Jūsu nāves gadījumā

· ja Jūsu ģimenē ir viens galvenais naudas pelnītājs, tad apdrošināšanas atlīdzība palīdzēs atrisināt finansiālās problēmas, kas rodas apgādnieka nāves gadījumā,

· ja esat veiksmīgs uzņēmējs un Jums ir izsniegts kredīts, dzīvības riska apdrošināšana Jums ir īpaši piemērota - apdrošināšanas polise var būt gan kā kredīta nodrošinājums, gan kā garantija Jūsu ģimenei, ka mantiniekiem nevajadzēs uzņemties kredītsaistības, bet ieķīlātais īpašums paliks ģimenei

· ja pagaidām nevarat atļauties uzkrājošo apdrošināšanu, t.i., dzīvības apdrošināšanu ar naudas līdzekļu uzkrājuma veidošanu, tad Jums ir piemērota dzīvības riska apdrošināšana, kas izmaksās ievērojami lētāk

· ja Jūsu ienākumi ir stabili, Jūsu ģimenei pieder īpašumi, tad dzīvības riska apdrošināšanas atlīdzība Jūsu ģimenei būs noderīga, lai kompensētu ar mantojuma saņemšanu saistītos izdevumus

· ja Jūsu uzņēmumā ir kvalificēti, pieredzējuši darbinieki ar labu izglītību, bez kuriem uzņēmuma tālāka attīstība nav iedomājama, tad šo darbinieku dzīvības apdrošināšana Jums ir būtiska, rūpējoties par uzņēmuma nākotni

Kā izmaksā apdrošināšanas atlīdzību

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksājam vienreizējā maksājumā polisē norādītajam labuma guvējam - fiziskai vai juridiskai personai, vai Jūsu mantiniekiem. Kā labuma guvēju Jūs varat norādīt ne tikai kādu no saviem tuviniekiem, bet arī, piemēram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai uzņēmumu, kura nākotne Jums ir svarīga. Ir iespējams norādīt vairākus labuma guvējus, katram paredzot noteiktu apdrošināšanas atlīdzības daļu.

Apdrošināšanas prēmija

Apdrošināšanas prēmija jeb maksa par apdrošināšanu ir atkarīga no Jūsu izvēlētās apdrošinājuma summas (atlīdzības, kuru izmaksājam apdrošinātās personas nāves gadījumā) un līguma termiņa.Apdrošināšanas prēmiju iespējams samaksāt vienreizējā maksājumā, noslēdzot līgumu, vai maksāt pakāpeniski - katru mēnesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gadā.

3. 1. 5. Par darba devēja līdzekļiem

Ja izmantojat darbinieku dzīvības apdrošināšanu,- Jūs kā darba devējs varat rūpēties par savu darbinieku labklājību nākotnē. Piedāvā Darba devējam uzkrāt naudu, vienlaikus apdrošinot gan darbinieku dzīvību, gan darbiniekus nelaimes gadījumā. Jūs varat uzņēmumam piesaistīt vērtīgus darbiniekus un aizsargāt personāla izglītībā investēto. Jūsu uzņēmums gūs peļņu no naudas uzglabāšanas apdrošināšanas sabiedrībā.Jūs varat palielināt darbinieku ieņēmumus, nepalielinot uzņēmuma izmaksas, jo Uzkrājošās apdrošināšanas maksājumi nav apliekami ar valsts obligāto sociālo iemaksu un uzņēmuma ienākumu nodokli.

Kad izmaksā apdrošināšanas atlīdzību :

Uzkrājošās apdrošināšanas līguma termiņa beigās apdrošinātais darbinieks saņem uzkrāto naudu un peļņas procentus - vienreizējā maksājumā vai periodiskos maksājumos.Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā apdrošināšanas atlīdzību apdrošinātā darbinieka ģimenei apgādnieka zaudēšanas gadījumā.LATVA izmaksā apdrošinātajai personai papildu atlīdzību, ja Darba devējs ir apdrošinājis darbiniekus nelaimes gadījumiem,

Papildu pakalpojumi

· Līguma laikā Jūs līgumā varat iekļaut jaunus apdrošinātos, izslēgt personas no apdrošināšanas līguma, kā arī aizstāt no līguma izslēgtās personas ar citām.

· Ja vēlieties, uzkrājumu var veidot valūtā

· Apdrošināšanas termiņa laikā Jūs varat mainīt uzkrājamās naudas summu, pagarināt līguma termiņu vai mainīt prēmiju maksāšanas periodus.

Apdrošināšanas prēmijas

· Apdrošināšanas maksājumu jeb apdrošināšanas prēmiju apmērs ir atkarīgs no klienta izvēlētās uzkrājamās summas un apdrošināšanas termiņa. Prēmijas var maksāt reizi mēnesī, ceturksnī, pusgadā vai reizi gadā. Iespējamie maksājumu veikšanas līdzekļi - uzņēmuma līdzekļi, uzņēmuma un darbinieka līdzekļi vai darbinieka līdzekļi.

3.2. Apdrošināšanas sabiedrības RĪGAS FENIKSS dzīvības apdrošināšana.

3.2.1 Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla uzkrāšanu .

Strahovanie zizni
Dzīvības apdrošināšanā ar kapitāla uzkrāšanu atlīdzības tiek izmaksāta ne tikai tad, ja līguma darbības laikā iestājas apdrošinātās personas nāves gadījums, bet arī līguma darbības perioda beigās. Tātad šī apdrošināšana vienlaicīgi nodrošina ģimeni apgādnieka zaudējuma gadījumā, kā arī finansējumu vecumdienu aprūpei. Papildus jāmin, ka apdrošināšanas atlīdzība līguma darbības laikā palielinās, jo visi līgumi piedalās papildus peļņas sadalē. Katram dzīvības apdrošināšanas ar kapitāla uzkrāšanu līgumam jābūt saistītam ar aizsardzību darba spēju zuduma gadījumā. Mēs iesakām darba spēju zuduma papildus apdrošināšanu, jo, ja Jūs slimības vai negadījuma rezultāta zaudējat darba spējas, Jums nevajadzēs maksāt prēmijas dzīvības apdrošināšanai ar kapitāla veidošanu. Veselības pārbaudes dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai: varat kontaktēties ar Rīgas Fenikss apdrošināšanas sabiedrības ārstu. Viņš informēs par veselības pārbaudēm dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai.
3. 2. 2. Dzīvības riska apdrošināšana .
Strahovanie zizni
Dzīvības riska apdrošināšanu varētu saukt par "tīro" dzīvības apdrošināšanu. Tā ir piemērota, ja Jūs vēlaties nodrošināties tikai nāves gadījumam. Tā ir īpaši piemērota gados jaunām ģimenēm, kuru ienākumi vēl ir nelieli un kuriem ir svarīgi būt finansiāli nodrošinātiem apgādnieka zaudējuma gadījumā, jo, ja apgādnieks nomirst, no valsts sociālās apdrošināšanas var sagaidīt tikai nelielas izmaksas. Prēmijas, kas maksājamas par dzīvības riska apdrošināšanu, ir ļoti izdevīgas. 28 gadus vecs vīrietis par nodrošinājumu nāves gadījumā, kura apjoms ir 50 000 DM un līguma darbības laiks 20 gadu, ik mēnesi maksā 45,75 DM. Dzīvības riska apdrošināšanu pirmo 10 gadu laikā var pārveidot dzīvības apdrošināšanu ar kapitāla uzkrāšanu bez atjaunotas veselības pārbaudes un Jums vecumā nebūs jāskaita katrs santīms.
Strahovanie zizni
3.2.3.“Saistīto dzīvību “ apdrošināšana .

Strahovanie zizni
Šis īpašais dzīvības apdrošināšanas veids ir piemērots laulātiem pāriem, kuru ģimenes budžets ir būtiski atkarīgi no abu dzīvesbiedru ienākumiem. Tā ir svarīga, piemēram, aizņēmumu nodrošināšanā. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta, kad viena no abām apdrošinātajām personām mirst, bet vēlākais, beidzoties līguma darbības termiņam. Saistīto dzīvību apdrošināšanu var noslēgt ne tikai laulāti pāri, bet arī citas personas, piemēram dzīvesbiedri, kas dzīvo civillaulībā, darījumu partneri u.c. Veselības pārbaudes dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai: Jūs variet kontaktēties ar apdrošināšanas sabiedrības ārstu. Viņš informēs par veselības pārbaudēm dzīvības, pensijas un darba spēju zuduma apdrošināšanai .

Secinājumi un priekšlikumi

1. Dzīvības apdrošināšana - ilgtermiņa apdrošināšana , saistās ar kapitāla uzkrāšanos . Apdrošināšana sākas pēc apdrošināšanas prēmijas samaksas . Apdrošinātājs var noteikt savu īpašu kārtību kādā termiņā sākas apdrošināšana

2. Dzīvības apdrošināšanas termiņš ir ne mazāks par 1 gadu . Beigās ir tiesības saņemt visu naudu un plus vēl uzkrātos procentus .Par līdzekļu glabāšanu tiek maksāti procenti .

3. Ja līguma darbības laikā notiek nelaimes gadījums , tad saņem visu summu , kā arī nāves gadījumā saņem visu naudas summu .

4. Pensijas apdrošināšana, kā dzīvības apdrošināšanas veids – daļa no sociālās apdrošināšanas maksājumiem (valsts ) . Lielāko īpatsvāru ieņem privātie pensiju fondi .

5. Dzīvības apdrošināšanas tarifa likmes noteicēji ir aktuāri .Nepareiza tarifa likme ir tād , ja tā ir parāk augsta vai parāk zema . Ne jebkura cena ir pieņemama patērētājam .

Lai uzlabotu dzīvības apdrošināšanu

6. Jāpiedāvā apdrošināšanas ņēmējam iespēju izvēlēties apdrošināšanas noteikumus , pēc kuriem apdrošināšanas nodrošinājuma izmaksa bērniem notiek stājoties pilngadības vecumā , sasniedzot noteiktu vecumu , pēc augstākas izglītības beigšanas utt.

7. Garantēt apdrošināšanas nodrošinājuma saņemšanu pilnā apmērā vai dalējī, tekošo izmaksu veidā pēc līguma , iestājoties apdrošināšanas gadījumam .

8. Palielināt apdrošinātāja saistību apjomu apdrošināšanas ņēmēja vai apdrošinātas personas saslimšanās gadījumā , kas noved pie invaliditātes , pieskīrt apdrošināšanas ņēmējam tiesības izvēlēties apdrošināšanas saistību apmēru pēc līguma .

9. Palielināt apdrošināšanas ņēmēju loku , it īpaši pusmūžu vecuma cilvēku, ar noteikumu samaksāt apdrošināšanas iemaksu vienlaikus pēc līguma.

Izmantotas literatūras saraksts

1. “Apdrošināšanas sabiedrības un to uzraudzības likums “ ; 1998, 10 .jūnijs

2. “Likums par apdrošināšanas līgumu “; 1998 ,10. jūnijs

3. “Apdrošināšana . Pamatprincipi un prakse .” D. Blendis

4. “Cтрахование от А до Я .“ ; Москва 1996

5. “Основы страхования ;А . А .Гвозденко, Москва 1998

6. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas interneta mājas lapa

7. Apdrošināšanas sabiedrības «Latva» interneta mājas lapa

8. Apdrošināšanas sabiedrības Rīgas Fenikss interneta mājas lapa .