Смекни!
smekni.com

Доходи та витрати комерційного банку (стр. 2 из 6)

Одна з основних цілей комерційних банків - це одержання прибутку, що є джерелом виплати дивідендів акціонерам (пайовикам), створення фондів банку, базою підвищення добробуту робітників банку і т.д. Прибуток банку являє собою різницю між його валовими доходом і витратами, тобто це – фінансові результати діяльності комерційного банку, які відображаються в звіті про фінансові результати комерційного банку.

Відповідно до діючої методики, комерційні банки визначають прибуток або збитки від своєї діяльності раз в квартал, в останній операційний день кварталу. Протягом кварталу прибутки і витрати враховуються наростаючим підсумком. Розподіл прибутку банку здійснюється по підсумкам діяльності за рік відповідно до рішення загальних зборів акціонерів (пайовиків) банку.

Прибуток комерційних банків оподатковується згідно Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" по ставці 30 %.

Після сплати податків і штрафів, що накладаються податковою інспекцією, Національним банком України і іншими органами з прибутку банку проводяться відрахування в його резервний фонд в розмірі не менш ніж 5 % прибутку, що залишається в розпорядженні банку. Потім здійснюються відрахування в фонди економічного стимулювання банку, на добродійні і спонсорські заходи, на виплату винагород керівництву банку. З суми, що залишилася виплачуються дивіденди акціонерам (пайовикам). Якщо і після цього залишається нерозподілений прибуток, він може бути направлений на індексацію акцій (паїв) або ж на приріст капіталу банку.

Збитки банку по підсумкам діяльності за рік покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності - за рахунок зменшення капіталу.

При збитковій діяльності банку акціонерами (пайовиками) або Національним банком України вирішується питання про доцільність його подальшого функціонування : збереження, реорганізація або ліквідація.

1.1 Використання показників доходів та витрат

У роботі комерційних банків важливу роль відіграє процентна політика, оскільки одержання прибутків від вкладених коштів є для клієнтів суттєвим стимулом з активізації внесків. Розмір депозитного процента встановлює комерційний банк самостійно, виходячи з рівня інфляції, облікової ставки НБУ, стану грошового ринку і власної депозитної політики.

Рівень відсотків за різноманітними видами депозитних рахунків різний. Найнижчі проценти комерційні банки сплачують за рахунками до запитання, оскільки поїш характеризуються нестабільністю залишків. За такими рахунками, відкритими юридичним особам, проценти взагалі не можуть нараховуватися. Однак банки намагаються заохочувати клієнтів підгримувати стабільні залишки на рахунках до запитання. Це до­сягається через установлення підвищених процентів або виплати клієнтам премій за значні залишки коштів.

Хоча за рахунками до запитання, відкритими для фізичних осіб, проценти нараховуються в обов'язковому порядку, прибуток за ними набагато нижчий, ніж за терміновими депозитами.

При встановленні розміру процентної ставки за терміновими депозитами визначальним чинником є термін, на який розміщені кошти. Чим триваліший термін, тим вищі процентні ставки. Процентна ставка за терміновим депозитом може залежати і від частоти виплати прибутку: чим рідше здійснюються виплати, тим вищий рівень процентної ставки.

Якщо процентні витрати за депозитними вкладами збільшують витрати банка, то плата за користування банківськими кредитами є джерелом збільшення доходів.

Рівень процентної ставки по кредитам залежить від таких факторів:

- облікова ставка центрального банку;

- рівень інфляції;

- строк позички;

- ціна сформованих ресурсів;

- ризик;

- розмір позички;

- попит на банківські позички;

- якість застави;

- зміст заходів, що кредитуються;

- витрати на оформлення позички і контроль;

- .ставка банку-конкурента;

- характер відносин між банком і клієнтом;

- норма прибутку від інших активних операцій, та інші.

Вплив цих факторів на рівень процентної плати за користування банківськими позичками є взаємозв'язаним, тому важко визначити кількісне значення кожного з них, але враховувати їх у сукупності доцільно.

Визначення розмірів процентних ставок досить складний процес для банків, тому що потрібно враховувати всі зазначені вище фактори та, щоб за даними ставками діяльність банків була максимально ефективною та приносила йомуприбуток.

Отже, існуєнеобхідність дослідження питань, пов'язаних зі спрощенням розрахунків розмірів процентних ставок та оптимізацією розмірів» банківських відсотків, за якими б діяльність банку була найбільш ефективною та прибутковою.

Для визначення фінансового стану банків НБУ використовує систему рейтингу банків, що має назву CAMEL. Для визначення рейтингу банку за цією системою, розраховується дужо багато різних показників, що робить її досить громіздкою й складною. Тому є доцільним подальше удосконалення відомих методів та розробка нових методик рейтингової оцінки, які були б простіші у використанні.

Відомо, що найбільшу питому вагу вдоходах банку займають його процентні доходи, а основу прибутку банку складає його чистий процентний дохід, що визначається як різниця між процентними доходами і процентними витратами, тобто, величина чистого процентного доходу визначається в такий спосіб:

ЧПрД = А * %а - II* %п, (1)

де ЧПрД - чистий процентний дохід; А - загальна величина активних операцій, що приносять банку процентний дохід; П - загальна величина пасивних операцій банку, що складають його процентні витрати; %а - прибутковість банку за всіма активними операціями, що приносять йому процентний дохід, або середньозважена відсоткова ставка за сукупним кредитним портфелем; %п - прибутковість клієнтів банку за всіма його пасивними операціями, що складає процентні витрати банку, або середньозважена відсоткова ставка за сукупним депозитним портфелем. Отже, можна зробити висновок, що основними факторами, що впливають на розмір чистого процентного доходу, є %а і %п.

Отже, для оптимізації необхідно визначити взаємозв'язок між цими двома факторами, тобто треба визначити таку величину %а (при заданій %п),при якій, на величину %а впливає %п, тому що величина %п визначає розміри процентних витрат, які необхідно покрити процентними доходами. Для того, щоб залучити кошти, банк здійснює певні витрати, а також передбачає деяку норму прибутку. Отже можна припустити, що залежність між %а і %п може мати вид:

%а = Ь0 + Ь * %п, (2)

де b0 і b1 - коефіцієнти, які враховують фактори, що впливають на %а.

За станом на 01.01.2004 НБУ, у відповідності з системою рейтингової оцінки банків CAMEL, виділив 4 групи банків. Кожна група буде мати свою структуру доходів і витрат, показники рентабельності і ліквідності, тому можна припустити, що для кожної групи банків запропонована вище модель (1) буде мати свій вигляд.

Для того, щоб максимізувати прибуток банку, розрахуємо оптимальну %п для даної %п, використовуючи запропоновану модель,а також статистичні дані,представлені в таблицях 1 та 2. Номера банків з 1 до 5 - належать до 1-ї групи, з 6 до 10 - до 2-ї, з 11 до 15 - до 3-ї, з 16 до 20 -до 4-ї групи.Відповідно до методу найменших квадратів, для кожної групи банків розрахуємо коефіцієнти Ь0і Ь1 за допомогою системи рівнянь:

Таблиця 1.

Статистичні дані по банкам за станом на 01.01.2004

№ рейт. Банк Чист.проц.дохід дохід П А % % а
1 3 Промінвестбанк 141757 6469554 5770245 7,3 15,8
2 5 Укрсоцбанк 236795 4528238 3690948 8,2 16,5
3 7 Укрсиббанк 174909 3294859 3284732 10,7 16,1
4 6 Укрексім 258490 3384766 2962242 6,3 15,9
5 1 "Аваль" 461749 8918609 8163885 9,1 15,6
6 24 "Хрещатик" 29541 830295 803889 12,6 16,7
7 12 Правекс - банк 44527 1460079 1287471 11,4 16,4
8 17 "Форум" 50634 1011864 1006510 11,1 16,2
9 22 "Укрпромбанк" 34049 868449 912510 13,3 16,4
10 23 Вабанк 33512 832414 798371 12,1 16,8
11 47 "Ажіо" 22049 295356 352733 12,0 16,3
12 28 "Біг Енергія" 27796 598474 633265 12,8 16,5
18 44 "Таврика" 20597 347211 358989 11,0 16,4
14 37 Альфа-банк 11975 365235 446267 16,6 16,3
15 36 "Київ" 23832 396515 469664 13,9 16,8
16 73 Промекономбанк 7490 177504 195197 14,0 16,6
17 87 "Золоті ворота" 4697 133270 144144 14,2 16,4
18 90 Реал банк 6923 129364 155163 14,6 16,6
19 88 Ікар - банк 7478 129281 153592 14,2 16,8
20 100 Агробанк 6700 109545 122986 12,4 16,5

Таблиця 2.

Статистичні дані по банкам за станом на 01.04.2004

№ рейт. Банк Чист.проц. дохід П А %п
1 3 Промінвестбанк 113256 6952543 6391888 12,7 15,6
2 5 Укрсоцбанк 53945 4576909 4045131 12,8 15,8
3 7 Укрсиббанк 56665 3584688 3412708 13,3 15,6
4 6 Укрексім 56038 3761051 3297397 12,0 15,4
5 1 "Аваль" 107388 9524413 8758279 12,8 15,2
б 24 "Хрещатик" 8699 763427 742786 13,9 15,5
7 12 Правекс-банк 13503 1239816 1109064 12,7 15,4
8 17 "Форум" 18610 1153040 1185442 14,4 15,6
9 22 "Укрпромбанк" 21561 1080080 1159978 15,0 15,8
10 23 Вабанк 10237 819883 747048 13,1 15,7
11 47 "Ажіо" 6087 232444 254483 14,5 15,6
12 28 "Біг Енергія" 5956 629448 691154 16,4 15,8
13 44 "Таврика" 7703 345689 392322 15,8 15,9
14 37 Альфа-банк 5449 462913 464276 14,8 15,9
15 36 "Київ" 6188 534766 519785 14,5 16,1
16 73 Промекономбанк 2176 163099 159753 14,3 16,0
17 87 "Золоті ворота" 1570 242482 240619 14,9 15,7
18 90 Реал банк 1963 128288 152808 17,3 15,8
19 88 Ікар-банк 2091 116203 132954 16,5 16,0
20 100 Агробанк 2959 126197 146527 16,1 15,9

У результаті рішення системи для коленої групи банків були одержані залежності %а під %н: