Смекни!
smekni.com

Доходи та витрати комерційного банку (стр. 3 из 6)

- для 1 групи: %а = 16,554 - 0,076 • %n ;

- для 2 групи: %а = 18,939 - 0,223 • %n;

- для 3 групи: %а = 17,510- 0,095 • %n;

- для 4 групи: %а = 18,961 - 0,184 • %n.

Отримані результати можна пояснити такимчином: відповідно до офіційної статистики значення середньозважених процентних станок по портфелю кредитні і депозитів у цілому по банківській системі України на 01.01.2004 складали 16,1 і 7,9% відповідно, а па 01.04.2004 - 15,5 і 8,1 відповідно. Тобто, у цілому по банківській системі разом зі зростанням процентних станок по депозитам відбувалося зменшення процентних станок по кредитам. Звідси і вийшла зворотна залежність між % а і % п, що знайшла своє відображення у запропонованій моделі.

Далі були зроблені розрахунки для кожної групи банків %а на підставі наявних статистичних даних щодо %п. При цьому приховувалося, що розрахункова %а не повинна бути менше облікової станки НБУ. яка на цей час складала 7%. Крім того, для кожної моделі, щоб оцінити її адекватність, були розраховані мат очікування (М), середньоквадратичне відхилення (?) і стандартне відхилення (V). Результати розрахунків представлені у таблицях 3 - (і, крім того, для кожної групи банків були побудовані графіки відхилений розрахункових даних від статистичних (рис. 1 -4), які свідчать, що отриману модель залежності %а від %п для кожної групи банків можна вважати прийнятною.

Таблиця 3.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 1 групи

№ банка дата %п % а %ар
1 01.01.2004 1 7,3 15,8 15,999
01.04.2004 2 12,7 15,6 15,583
2 01.01.2004 3 8,2 16,5 15,926
01.04.2004 4 12,8 15,8 15,577
3 01.01.2004 5 10,7 16,1 15,733
01.04.2004 6 13,3 15,6 15,540
4 01.01.2004 7 6,3 15,9 16,074
01.04.2004 8 12,0 15,4 15,636
5 01.01.2004 9 9,1 15,6 15,859
01.04.2004 10 12,8 15,2 15,572
М 10,5 15,75 15,75
S 0,366 0,199
d 0,287

Таблиця 4.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 2 групи

№ банка дата %п %ар
6 01.01.2004 1 12,6 16,7 16,128
01.04.2004 2 13,9 15,5 15,832
7 01.01.2004 3 11,4 16,4 16,395
01.01.2004 4 12,7 15,4 16,111
8 01.01.2004 5 11,1 16,2 16,463
01.04.2004 6 14,4 15,6 15,724
9 01.01.2004 7 13,3 16,4 15,972
01.04.2004 8 15,0 15,8 15,602
10 01.01.2004 9 12,1 16,8 16,245
01.04.2004 10 13,1 15,7 16,029
М 13,0 16,05 16,05
s 0,513 0,279
d 0,402

Таблиця 5.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків З групи

№ банка дата %п % ар
11 01.01.2004 1 12,0 16,3 16,4
01.04.2004 2 14,5 15,6 16,1
12 01.01.2004 3 12,8 16,5 16,3
01.04.2004 4 10,4 15,8 16,0
13 01.01.2004 5 11,0 16,4 16,5
01.04.2004 6 15,8 15,9 16,0
14 01.01.2004 7 16,6 10,3 15,9
01.04.2004 8 11,8 15,9 16,1
15 01.01.2004 9 13,9 16,8 16,2
01.04.2004 10 14,5 10,1 16,1
М 14,2 16,16 16,16
s 0,366 0,176
d 0,279

Таблиця 6.

Зіставлення розрахункових і статистичних даних для банків 4 групи

№ банка дата %п %ар
16 01.01.2004 1 14,0 16,6 16,4
01.04.2004 2 14,3 16 16,3
17 01.01.2004 3 14,2 16,4 16,3
01.04.2004 4 14,9 15,7 16,2
18 01.01.2004 5 14,6 16,6 16,3
01.04.2004 6 17,3 15,8 15,8
19 01.01.2004 7 14,2 16,8 16,4
01.04.2004 8 16,5 16 15,9
20 01.01.2004 9 12,4 16,5 16,7
01.04.2004 10 16,1 15,9 16,0
М 14,9 16,23 16,23
з 0,392 0,261
а 0,324

Рис 1.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 1 групи

Рис 2.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 2 групи

Рис 3.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 3 групи

Рис 4.

Відхилення розрахункових даних від статистичних у банків 4 групи

Розроблену модель можна використовуватидля рейтингової оцінкибанків. Для перевіркицієї можливості, а такожі адекватностіотриманої моделі у часі було розглянуто статистичні дані декількох банків (табл.7) івизначено оптимальний % а для кожного з них, а також їх рейтингову оцінку (табл.8).

При цьому, рейтингова оцінка проводилася шляхом зіставлення статистичної %а і розрахункової, шляхом підстановки в кожну з чотирьох моделей %п. Та розрахункова %а, для якої відхилення під статистичної %а мінімальне і назначало для даного банку його оцінку, а також оптимальну %а.

Таблиця 7

Статистичні дані по банкам за станом на 01.01.2001 та 01.04.2004

Дата № рейт. Банк Чист. проц.дохід П А %п
01.01.01 2 Приватбанк 512571 8604111 8169813 9,0 15,8
01.04.01 13 Перший Український Міжнародний Банк 23610 1181651 1230366 14,3 15,7
01.01.04 09 "Базис" 13905 178706 146018 5,8 16,6
01.04.04 69 "Базис" 2614 142929 159090 15,8 15,8

Таблиця 8

Визначення оптимальної %а й рейтингова оцінка банків

Дата № рейт. Банк Розрахункові % а Рейтингова оцінка
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4
01.01.04 2 Приватбанк 15,86 16,92 16,65 17,30 1 група
01.04.04 13 Перший Український Міжнародний Банк 15,46 15,74 16,15 16,32 2 група
01.01.04 69 "Базис" 16,11 17,65 16,96 17,90 3 група
01.04.04 69 "Базис" 15,35 15,43 16,02 16,06 3 група

2. МЕТОДИКИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

При проведенні аналізу банківської діяльності важливо використовувати таку методику, яка б найбільшою мірою сприяла його ефективності.

Під методикою варто розуміти сукупність способів, правил і заходів щодо найбільш доцільного виконання якої-небудь роботи. В аналізі банківської діяльності методика являє собою сукупність аналітичних способів і правил дослідження діяльності банку, спрямованих на дослідження різних об'єктів аналізу, що допомагають одержати найбільш повну оцінку про фінансову стійкість і прибутковість банку, що б бралося до уваги керівництвом банку при прийнятті управлінських рішень щодо вироблення подальшої політики розвитку банку.

Для одержання об'єктивних результатів, що реально служили б підвищенню ефективності функціонування банку, при аналізі банківської діяльності доцільно виділити такі етапи його проведення: