Смекни!
smekni.com

Доходи та витрати комерційного банку (стр. 6 из 6)

· складність формалізації і оцінки в кількісному вираженні окремих сторін діяльності банку;

· якісна різнорідність чинників, що впливають на кінцеві результати роботи банків, що ускладняє визначення ваги, значущості кожного чинника в загальній їх сукупності і оцінки їх математичним шляхом.

Економіко-математичні і статистичні методи оцінки фінансового становища комерційного банку передбачають широке використання математичного інструментарію при створенні системи оцінних показників. Сучасна практика аналізу роботи банків свідчить про те, що подібного роду методики в чистому вигляді, як правило, не зустрічаються, а застосовуються нарівні з емпіричними, т. е. банки створюють звичайно методики, в основі яких лежить змішаний підхід.

Таким чином, в світі не існує єдиного підходу до проведення подібної роботи, але необхідність і доцільність аналізу не викликає сумнівів. Саме тому необхідно консолідувати зусилля всіх зацікавлених сторін по широкому застосуванню на практиці існуючих методів оцінки доходів, видатків та прибутку та удосконаленням існуючих підходів до їх аналізу.

ЛІТЕРАТУРА

1.О. Користін “банківська таємниця та легалізація злочинних

доходів//Підприємство, господарство і право ” 2005р. №7.- с.39-43

2. Божко В.”Використання показників доходів та витрат/ Економіка. Фінанси.

Право. – 2004р. №10 – ст. 17- 23”

3.Гладких Д. “Аналіз структури доходів і витрат банків України за підсумками

2004р. Вісник НБУ”

4.Білецька Н. “Розрахунок доходів та витрат банку внаслідок впровадження

національної системи масових електронних платежів – 2002р.”

5.Гладких Д. “Особливості планування доходів та витрат банківської установи

// Вісник НБУ ” 2001р. Ст.6-8

6.Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч. посібник.-

К.:КНЕУ, 1999-280с.

7. Операції комерційних банків /Р.Коцовська, В.Ричаківська, Г.Табчук,

Я.Грудзевич, М. Вознюк, - 3-еє вид,- К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. –

500ст.

8. Щомісячний науково - практичний журнал Національного банку

"Вісник Національного банку України" №3 (97).

9. Банківський менеджмент: Навч. посіб. /О.А. Кириченко.І.В. Гіленко.С.Л.

Роголь та ін.;За ред. О.А. Кириченка. - 3-тє вид., перероб. ідоп. -

К.:3нання Прес,2002. - 438 с.

10.Паламарчук В.О., Бойченко О.К. Банківська діяльність за умов

перехідної економіки: економіко-правові аспекти // Фінанси України. –

1998. – №3. – c. 62.

11.Вовчак О.Д. Роль банків в економіці України // Фінанси України. – 1999.

№10. – c. 15.

12. Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М. “Аналіз діяльності комерційного

банку.” Житомир: РУТА, 2001 р. – 324 c.

13. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп./ А.М. Мороз, М.І.

Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.

Мороза. – К.:КНЕУ,2002. - 476 с.

14. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-

во "Знання", КОО, 2002. - 255 с. - (Вища освіта XXI століття).

15. Закон України "Про банки і банківськудіяльність"із змінами та

доповненнями від 07.12.2000 р. №2121-111.

16.Примостка Л.О. Фінансовій менеджмент банку: Навч.посібник.-К.:КНЕУ,

1999-280с.

17. Кредитний ризик комерційного банку: Навч.посіб./В.В.Вітлінський,

О.В.Пернарівський, Л.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; за ред.

В.В.Бітлінського. -К.: Т-во „Знання",КОО.2000.-251с.

18. Тосунян Г.А. Місце банківського права в системі російського права //

Юридичний світ. – 1998. - №8.

19. Олійник О.М. Теоретичні основи банківського права: Автореф. Дис…дра

юрид.наук. – М.,1998р.

20. В.П. Божко, Є.В. Попов “ Фінанси” (Використання показників доходів та

витрат) 2004р.