Смекни!
smekni.com

Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків (стр. 11 из 17)

У лінійці продуктів RS-Bank передбачені системи, що автоматизують різні напрямки банківської діяльності: розрахунково-касове обслуговування, обслуговування юридичних осіб, робота з фізичними особами, кредитування, автоматизація господарської діяльності, вилучене обслуговування клієнтів, управління фінансовими потоками. У них формуються бухгалтерські проводки, що потім попадають у Ядро системи (рис.2.10). При цьому всі додатки взаємодіють не тільки з Ядром, але й один з одним. Модульна організація роботи дозволяє проводити поетапне впровадження систем, нарощуючи їх функціональність паралельно з розвитком банку.

RS-Bank має наступні функціональні можливості.

Можливість ведення фонду рахунків і платіжних документів включає наступне:

контроль за станом рахунків клієнта на весь період обслуговування в банку;

ідентифікація особових рахунків з розрядністю до 25 символів;

обробка платіжних документів по рахунках клієнта за увесь час обслуговування в банку;

повна інформація про клієнта (графічне відображення його Особистої картки і підпису);

використання офіційних глав обліку і довільної кількості власних глав обліку;

керування особовими рахунками балансового і позабалансового обліку;

ведення особових рахунків у гривнях і іноземній валюті;

робота з необмеженою кількістю валют і курсів по кожній валюті;

ведення різних картотек (№ 1 і 2, коррахунків, нез'ясованих документів, документів, що надходять від вилучених підрозділів банку й інших організаційних підрозділів) з автоматичним відображенням всіх операцій з документами картотек на позабалансових рахунках;

автоматична підготовка пакетів взаємозалежних проводок;

автоматичне формування документів переоцінки валютних засобів по рахунках еквівалента в національній валюті;

облік банківських угод з формуванням мультивалютних проводок;

автоматичне виконання врегулювання парних рахунків;

контроль пакетів взаємозалежних платежів;

облік ризиків;

забезпечення механізмів контролю коректності клієнтських платежів;

планування і виконання касового плану клієнтів банку;

ведення Книг покупок і продажів.

RS-Bank надає можливість роботи з архівом, що включає наступні напрямки:

повнофункціональна робота з архівом платіжних документів;

проводки в режимі реального часу за будь-який операційний день;

ведення історії станів особових рахунків.

Наступна функціональна можливість RS-Bank – нарахування відсотків і плата за обслуговування, що включає:

розрахунок (перерахунок), нарахування й оплата відсотків, оплата за розрахунково-касове обслуговування;

спробний і прогнозний розрахунок відсотків і оплати розрахунково-касового обслуговування;

установка гнучкого графіка розрахунку відсотків (відносного, абсолютного, індивідуального);

розрахунок відсотків на залишок;

розрахунок відсотків з використанням складних процентних ставок, що залежать від цілого ряду параметрів;

розрахунок відсотків по прогресивній процентній ставці;

розрахунок плати за обслуговування в залежності від оборотів по рахунку, залишків, що обчислюються з урахуванням наявних і безготівкових платежів, тарифів по регіонах;

формування платіжних документів по оплаті нарахованих відсотків, а також їх проводка;

капіталізація нарахованих відсотків;

контроль заборгованості по відсотках і нарахування пені;

груповий розрахунок відсотків і плати за обслуговування;

підтримка касового методу і методу нарахувань.

Ще однією можливістю, що надає RS-Bank є проведення фінансового моніторингу (протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом), що включає:

автоматичний добір документів для додаткового контролю на підставі законодавчих вимог;

технології фінансового контролю для багатофілійного банку;

перевірка причетності до тероризму;

розмежування прав доступу для забезпечення конфіденційності при здійсненні фінансового моніторингу;

вивантаження в транспортний файл операцій, що підлягають відправленню в уповноважений орган.

Ведення податкового обліку в RS-Bank включає:

ведення реєстру податкових документів з можливістю їх генерації на основі бухгалтерських документів, спеціалізованих об'єктів, а також за допомогою ручного введення;

коректування податкових документів (у тому числі що стосуються інших податкових періодів);

проведення перевірки відповідності документів податкового і бухгалтерського обліку;

формування Податкової декларації;

формування податкових регістрів на підставі даних податкового обліку.

Ведення кореспондентських рахунків в RS-Bank надає можливість:

організації обміну електронними платіжними документами з банками-кореспондентами;

багатовалютного режиму роботи;

щоденного і сеансового відправлення документів;

прийому і розшифровки документів, що надходять з Розрахункових центрів і банків-кореспондентів;

автоматичної і ручної квитовки відправлених документів (з підтвердженнями про їхню проводку в банку-кореспонденті);

формування переліків з вибіркою і сортуванням на основі параметрів, що задаються користувачем.

RS-Bank надає можливість дистанційного обслуговування клієнтів. Вилучене обслуговування клієнтів виробляється в рамках системи комплексної реалізації електронних банківських послуг InterBank. Це закінчене рішення, що включає всі існуючі на сьогодні види дистанційного обслуговування клієнтів, у тому числі:

класичний сервіс типу “клієнт-банк”;

“тонкий” клієнтський сервіс з використанням середовища Інтернет (Інтернет-банкінг);

обслуговування клієнтів по телефону;

мобільний телефонний сервіс (мобільний банкінг).

Щодо формування зовнішньої і внутрішньої звітності в RS-Bank , вона включає підготовку звітності (включаючи консолідовану багатофілійного банку) для Національного банку України і податкових органів. Зокрема, з її допомогою формуються обов’язкові звіти відповідно до законодавчо-нормативних актів. Внутрішня звітність, необхідна для контролю операцій і управління банком, формується в підсистемі “Звіти банку”.

RS-Bank включає наступні компоненти:

“Багатовалютний ОДБ” – ведення фонду рахунків і платіжних документів, робота з архівом, нарахування відсотків і плата за обслуговування, податковий облік;

“Ведення коррахунків” – уся функціональність по веденню кореспондентських рахунків;

“Звіти банку” – формування внутрішньобанківської звітності;

“Звіти ЦБ” – формування обов'язкової нормативної звітності;

“Оболонка RSL” – написання програм на Object RSL, доступ до оболонки для роботи з базою даних;

“Системний сервіс” – робоче місце адміністратора системи.

З його допомогою здійснюються:

створення індивідуального меню користувача (користувач бачить лише ті пункти меню, до яких має доступ);

настроювання прав у рамках пункту меню (поряд із системним обмеженням рівнів доступу можливі настроювання прав доступу на рівні окремих пунктів меню);

контроль за коректністю бази даних;

створення архіву бази даних (для цього створені спеціальні процедури завантаження і вивантаження в архів із вказівкою періоду архівації даних);

адміністративні операції закриття операційного дня;

експорт і імпорт даних у різних форматах;

ведення Журналу операцій, у якому реєструється вся робота користувачів з АБС RS-Bank.

У рамках ядра RS-Bank передбачений широкий набір готових звітів, що при необхідності можна розширити з урахуванням можливостей, наданих мовою Object RSL. Усю звітність можна розділити на дві основні категорії:

регламентовану;

внутрішньобанківську.

Регламентована звітність призначена для формування звітів, передбачених вимогами Національного банку України.

Регламентовані звіти представлені в підсистемі “Звіти ЦБ”. Для їх формування використовується механізм показників, що обчислюються на підставі даних RS-Bank/Pervasive. Якщо для випуску нового звіту інформації в АБС буде недостатньо (наприклад, будуть потрібні відомості, що зберігаються в бек-офісах), то деякі дані можна ввести вручну. Крім того, додаток “Звіти ЦБ” дозволяє зберігати характеристики, отримані в результаті виконання розрахунків. Таким чином, у наступному звіт може створюватися автоматично на основі раніше обчислених показників. Якщо ж значення яких-небудь показників, що входять до складу регламентованої форми, зміняться, то можливо зробити перерахування тільки для них.

Така технологія формування регламентованої звітності, по-перше, дозволяє мінімізувати імовірність виникнення помилок і невідповідностей у документах, наданих у контролюючі органи, а по-друге, забезпечує прозорість даних, одержуваних бухгалтером.

У підсистемі “Звіти банку” АБС RS-Bank реалізована велика кількість різноманітних форм внутрішньобанківської звітності, призначеної для оперативної оцінки стану банку (як поточного, так і на найближчу перспективу).

До них відносяться:

оперативний баланс банку;

оборотно-сальдові відомості, складені з застосуванням різних фільтрів;

виписки по рахунках клієнтів;

довідки по клієнтах;

реєстри операційних документів;

журнал обліку валютних операцій;

аналітичні й інформаційні звіти для співробітників банку і клієнтів;

касові звіти (касові журнали, регламентовані форми касової звітності й ін.);

інвентарні описи особових рахунків;

податкові регістри (зокрема, з розрахунку й оплаті відсотків, а також по прострочених відсотках).

RS-Bank – не ізольований програмний комплекс, він інтегрований у загальний інформаційний простір банківської інфраструктури. Кожний з бек-офісів формує звітність відповідно до зовнішніх стандартів, а також може обмінюватися даними відповідно до регламентованого формату.

Сучасний період розвитку економіки характеризується постійними змінами у бізнесі, більш твердою конкуренцією, коливанням обсягу прибутку, що вимагає нових технологій та прийняття вірних стратегічних рішень.