Мир Знаний

Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків (стр. 6 из 17)

2009 р. «УкрСиббанк» BNP Paribas Group - один з кращих роботодавців України.

Темп приросту кредитного портфеля фізичних осіб Банку випередив зростання банківського ринку України.

Членство АКІБ «УкрСиббанк” BNP Paribas Group:

Українська міжбанківська валютна біржа

ОАТ „Міжрегіональний фондовий союз”

Асоціація Українських банків

Агент American Express

Агент Thomas Cook, Western Union

Київський банківський союз (КБС)

Кримська міжбанківська валютна біржа (КМВБ)

Перша фондова торгова система (ПФТС)

Харківський банківський союз (ХБС)

SWIFT

REUTERS

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

Принциповий член MasterCard International

Принциповий член VISA International

В основі стратегії розвитку АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group лежить принцип максимального використання всіх можливостей в діючих сегментах фінансового ринку, гнучке і своєчасне реагування на коливання кон’юнктури ринку, використання в роботі нових банківських технологій. АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group за своєю спеціалізацією є універсальним банком.

Тактичний менеджмент зорієнтований на виконання певного завдання, що постає перед банком і сформульоване у стратегічному плані. Такі завдання здебільшого мають коротко та середньостроковий характер. Тактичний менеджмент АКІБ «УкрСиббанк» BNP Paribas Group ґрунтується на таких принципах:

Безперервність дiяльностi установи.

Стабiльнiсть правил бухгалтерського обліку.

Обачливість - активи i зобов'язання оцінюються та відображаються в фінансовому обліку розумно, з достатньою мірою бережливості, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики на наступні звiтнi перiоди.

Нарахування доходів та видатків (поділ звітних перiодiв). Статтi доходiв та видаткiв враховуються та оцiнюються в перiод здiйснення економiчних операцiй, незалежно вiд того коли були отриманi або сплаченi кошти.

Дата операцiї. Операцiї вiдображаються в бухгалтерському облiку в день їх здiйснення, тобто в день виникнення прав (активiв) або зобов'язань.

Окреме відображення активів та пасивiв. Цей принцип передбачає, що всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Усi рахунки є активними або пасивними, за винятком транзитних або технiчних рахункiв.

Прийнятiсть вхідного балансу. Залишки за балансовими рахунками на початок поточного звiтного перiоду мають вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього звiтного перiоду.

Перевага змісту над формою. Операцiї вiдображаються вiдповiдно до їх экономiчної сутi, а не юридичноi форми.

Оцінка. Активи i пасиви облiковуються за вартiстю iх придбання.

Вiдкритiсть. Фiнансовi звіти мають бути достатньо якiсними i детальними, щоб уникнути двозначностi, правдиво вiдображати операцiї установи. Звiтнiсть має бути чiтко викладена i зрозумiла для користувача.

Консолiдацiя. Фінансова звiтнiсть складається в цiлому по банку з врахуванням фiлiї.

Суттєвість. У фінансових звітах має відображатись уся істотна iнформацiя, корисна для прийняття рiшень.

Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків. Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає у забезпеченні максимальної дохідності за допустимого рівня ризику. Одним з головних завдань, що постають перед менеджментом у сфері кредитування, є розробка кредитної політики банку. Кредитна політика охоплює найважливіші елементи та принципи організації кредитної роботи банку, визначає пріоритетні напрями кредитування, а також перелік кредитів, які не повинні входити до кредитного портфеля банку.

У процесі кредитування значна увага приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. Існує кілька основних методів:

метод «вартість-плюс» - враховує вартість залучених коштів та всі витрати банку з надання кредиту;

метод «базова ставка плюс» - визначає кредитну ставку як суму базової ставки та кредитного спреду;

метод «надбавки» - визначення кредитної ставки як суми процентних витрат із залучення коштів на грошовому ринку та надбавки;

метод «аналізу дохідності клієнта» - базується на врахуванні всіх взаємостосунків із конкретним клієнтом.

Основні методи, що використовуються для управління ризиком кредитного портфеля банку це – диверсифікація, лімітування, сек’юритизація, створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків. До методів управління ризиком окремого кредиту належать аналіз кредитоспроможності позичальника, аналіз та оцінка кредиту, структурування позички, документування кредитних операцій, контроль за наданим кредитом і станом застави.

Стратегія управління активами і пасивами спрямована на досягнення високої прибутковості активів за умов їхньої раціональної структури, на ретельний контроль обсягів та структур фінансових потоків, доходів та витрат за активними та пасивними операціями. Управління пасивами, перш за все, орієнтовано на довгострокову перспективу. Воно не тільки доповнює політику управління ліквідністю, що має досить високий рівень в Банку, але також спрямоване на формування диференційованої стабільної ресурсної бази та забезпечення надійного, конкурентоспроможного стану банку.

Щодо управління інвестиційною діяльністю банку, то портфель цінних паперів формується для досягнення однієї з таких цілей: максимізація прибутків; підтримка ліквідності; зниження ризику. У процесі формування портфеля цінних паперів банку необхідно проаналізувати такі основні характеристики, як очікувана дохідність портфеля та рівень сукупного портфельного ризику. Ефективність управління портфелем цінних паперів банку визначається за співвідношенням доходів і ризиків, котре показує рівень компенсації взятих на себе банком ризиків величиною одержаних доходів.

В управлінні валютним ризиком та валютною позицією застосовуються дві основні групи методів: управління валютною структурою балансу та хеджування валютного ризику. Зміст першої групи методів зводиться до впливу на валютну структуру балансу для обмеження наслідків переоцінки валютних інструментів. Під хеджуванням розуміють діяльність, спрямовану на створення захисту від можливих фінансових втрат у майбутньому, пов’язаних зі зміною ринкової ціни фінансових інструментів чи товарів.

Протягом року виконувались нормативи ліквідності, у повному обсягу формувались резерви під активні операції. Динаміка економічних показників на протязі 2008 року свідчить про стабільний економічний стан Банку. На фоні зменшення відсоткової маржі, жорсткої конкуренції на фінансовому ринку Банк збільшив капітал ,збільшив кредитний та депозитний портфелі та запропонував клієнтам нові види якісних послуг за конкурентоспроможними цінами.

Органом управління банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада, Правління банку. Загальні збори акцiонерiв є вищим органом учасників банку, які здійснюють загальне керівництво діяльністю банку, визначають цілі і стратегію розвитку банку. До компетенції Загальних зборів банку належить прийняття рішень щодо:

визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

внесення змін та доповнень до Статуту банку;

зміни розміру статутного капіталу банку;

призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради банку, Ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності банку, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії та зовнішнього аудитора;

розподіл прибутку, в тому числі визначення строку та порядку виплати частки прибутку ( дивідендів );

припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу;

рішення про випуск акцій банку;

рішення про прийняття чи відмову зайвої підписки на акції банку;

визначення порядку відшкодування власникам акції збитків, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу.

Спостережна рада банку представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом банку. До компетенції Спостережної ради банку належить:

призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, головного бухгалтера;

контроль за діяльністю Правління банку, філій і представництв;

визначення зовнішнього аудитора;

встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;

приймання рішення щодо покриття збитків;

приймання рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв банку, затвердження їх статутів і положень;

затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання членів Правління банку;

підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів;

здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами акціонерів банку;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб банку ;

затвердження Положення про Правління банку , визначення організаційної структури банку;

вирішення питання про придбання банком акцій , що випускаються ним;

визначення умов оплати праці посадових осіб банку та затвердження штатного розкладу банку;

прийняття рішень про скликання і порядок денний Загальних зборів акціонерів;

попередній розгляд питань, що пропонуються до порядку денного загальних зборів;

погодження Положення про службу внутрішнього аудиту банку;

визначення основних напрямків діяльності банку.

Повноваження і порядок роботи Спостережної ради банку визначаються Статутом банку та положенням про Спостережну раду банку, що затверджуються Загальними зборами акціонерів банку.

Керівництво і управління поточною дiяльнiстю банку здійснює Правління банку - виконавчий орган банку. Правлiння забезпечує виконання рiшень Загальних зборів акціонерів і Ради банку, несе відповідальність за ефективність роботи банку. У своїй діяльності Правлiння керується чинним законодавством України, Статутом АКІБ «УкрСиббанк», Положенням про Правління банку і правомочне вирішувати наступні питання: