Смекни!
smekni.com

Бенчмаркінг як засіб покращення інноваційного процесу в організації (стр. 2 из 6)

Бенчмаркінг розглядається і як спосіб оцінки стратегій і цілей роботи в порівнянні з першокласними підприємствами, щоб гарантувати довгострокове положення на ринку (R.Venetuccі) [15].

W.Krokowskі вважає, що бенчмаркінг служить для забезпечення конкурентноздатності і створення передумов перевірки продуктивності фірми в умовах інтернаціоналізації процесу закупівлі сировини і матеріалів. При цьому мова йде про порівняння результатів [10].

Є досвід використання бенчмаркінга для встановлення стратегії успіху підприємства. При цьому в центрі уваги знаходяться такі питання, як:

· хто, яка фірма знаходиться на вершині конкуренції?

· чому власне підприємство не є кращим?

· що повинно бути змінене чи збережене на підприємстві, щоб стати кращим?

· як упровадити відповідну стратегію, щоб стати кращим із кращих?

При здійсненні бенчмаркінга співробітники працюють у командах, що складаються з представників різних підприємств. Найважливішими складовими діяльності співробітників і організації є планування з орієнтацією на створення цінності, а також компетентність в області роботи з клієнтами, технології і культури підприємницької діяльності (W.Bruckhardt) [8]. Як видно, W.Bruckhardt називає бенчмаркінг видом діяльності, що пов'язана з клієнтами, технологією і культурою підприємництва і здійснюється при плануванні, з орієнтацією на створення цінності і компетентність. T.R.Furey відносить бенчмаркінг до сукупності управлінських інструментів, таких як глобальне управління якістю, вимір задоволеності покупців [9].

Однак велика частина фахівців дотримує думки, що бенчмаркінг означає перейняття методів управління в інших, успішно працюючих, при їхній допомозі, підприємств після того, як шляхом порівняння з іншими областями підприємницької діяльності чи конкурентами були виявлені слабкі сторони своєї фірми (C.Toldmann, D.Randsley, Y.Ohіnata і ін.).

Бенчмаркінг знаходить широке застосування при дослідженні окремих управлінських процедур, наприклад, при прийнятті рішень. Так D. Matheson, J. Matheson, M.Menke [11] провели дослідження і виявили сорок п'ять методів на основі, яких кращі фірми приймають рішення в сфері наукових досліджень.

У Японії, де бенчмаркінгом займаються вже тривалий час найбільш розповсюдженою формою є товарний бенчмаркінг, що заснований на психології "і я теж", що є, на нашу думку, розвитком правила Сун Тзу. Менш популярні бенчмаркінг функцій і процесів (Y.Ohіnata) [12].

На фірмі ІCІ fіbres (виробництво волокон) бенчмаркінг розглядають як навчання на основі порівняння, що має два рівні - стратегічний і рівень окремих процесів (T.Clauton, B.Lunch).

Одним із класичних є наступне визначення: "Бенчмаркінг - це процес систематичного і безупинного виміру: оцінка процесів підприємства і їхнє порівняння з процесами підприємств лідерів у світі з метою одержання інформації, корисної для удосконалення власної характеристики" [16].

У таблиці 1.1 нами зроблено огляд літературних джерел, які були використані при написанні даної курсової роботи.

Таблиця 1.1

Огляд літературних джерел які були використані при підготовці курсової роботи

№ п/п Джерело Зміст стосовно до досліджуваної проблеми
1 Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2004. Розкривається сутність поняття бенчмаркінгу та наводяться практичні приклади застосування в Росії
2 Афанасьева Н.В., Багиев Г.Л., Лейдиг Г. Концепция и инструментарий эффективного предпринимательства: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. Дається визначення бенчмаркінгу та наводяться його принципи
3 Багієв Г.Л., Мартиненко М.В. Benchmarkіng у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі управління підприємництвом., №7, 2003. Розглядається роль бенчмаркінгу при розробці маркетингових стратегій. Даються практичні поради щодо застосування банчмаркінгу в Україні
4 Багієв Г.Л., Соловйова Ю.Н. Бенчмаркінг - як функція й інструмент підприємницької діяльності. У кн.: Міжнародна наукова конференція "Маркетинг і культура підприємництва: Тези доповідей. - Харків.: Вид-во „Гал”, 2002. - Ч.1. Наводяться принципи та функціїбенчмаркінгу та розглянуто його роль у підприємницькій діяльності. Проаналізовано проблемні питання впровадження бенчмаркінгу в Україні.
5 Швальбе Х. Практика маркетингу для малих і середніх підприємств: Пер. з нім. - К.: Либідь, 2000.. Наводяться приклади застосування бенчмаркінгу (у європейському контексті)
6 Bauer P. Який сервіс має сенс? Бенчмаркінг у логістиці. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. Розглянуто особливості застосування бенчмаркінгу у логістиці. Наведено практичні приклади використання
7 Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. Розглянута практична сторона застосування бенчмаркінгу для малих та середніх підприємств
8 Bruckhardt W.Цикл ключових питань про бенчмаркінгу: новаторське і компетентне створення цінності. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 3, 2005. Зроблено аналіз можливостей застосування бенчмаркінгу для європейських компаній середньої ланки
9 Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002. Дається огляд теоретичних підходів до визначення сутності бенчмаркінгу та розглядаються його можливості щодо створення конкурентних переваг
10 Krokowski W. Порівняння з кращими у світі конкурентами. Бенчмаркінг в управлінні постачанням. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2003. Розглянуто практичні аспекти бенчмаркінгу для великих постачальницьких компаній
11 Matheson D., Matheson J., Menke M. Нові підходи у маркетингу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 8, 2005. Розкрито сутність бенчмаркінгу як нового інструменту маркетингу
12 Ohinata Y. Бенчмаркінг: японський досвід. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 4, 2005. Автором розглянуто особливості становлення та функціонування бенчмаркінгу в Японії
13 Reves G., Pfleger E. Світовий клас як стандарт - як піднятися до вершин з допомогою бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2004 Проаналізовано можливості бенчмаркінгу стосовно покращення конкурентного положення підприємства
14 Shetty Y.K. Ставлячи високу мету: конкурентний бенчмаркінг для найкращого функціонування. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 12, 2003. Досліджується роль бенчмаркінгу у покращенні функціонування підприємств різних галузей
15 Venetucci R. Бенчмаркінг: перевірка реальністю стратегії і цілей роботи. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 9, 2003. Розглянуто етапи становлення бенчмаркінгу та переваги використання для підприємств
16 Watson G.H. Практика бенчмаркінгу в Італії // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 6, 2005. Автор досліджує особливості використання бенчмаркінгу для малих та середніх підприємств Італії

Визначаючи ефект, що може забезпечити бенчмаркінг, варто мати на увазі, що ніколи і ніким не піддавався сумніву факт вигідності обміну досвідом і його вивчення.

Правда не слід забувати, що "перехресне запилення" плідно не для всякого підприємства. Тому необхідність проведення бенчмаркінга повинна бути доведена.

Таким чином, користь бенчмаркінга полягає в тому, що виробничі і маркетингові функції стають найбільш керованими, коли досліджуються і впроваджуються на своєму підприємстві кращі методи і технології інших, не власних підприємств чи галузей. Це може приводити до прибуткового підприємництва з високою економічністю, створенню корисної конкуренції і задоволенню потреб покупців.

1.2 Процес еволюції бенчмаркінга

Бенчмаркінг стає мистецтвом виявлення того, що інші роблять краще нас і вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи.

Процес еволюції бенчмаркінга аналогічний класичної моделі "переходу від мистецтва до науки".

Як показує рис.1.1 перше покоління бенчмаркінга інтерпретується як реінжинірінг чи ретроспективний аналіз продукту.

Друге покоління, бенчмаркінг конкурентноздатності - розвивається як наука в 1976-1986 р., завдяки діяльності фірми Ксерокс.

Третє покоління бенчмаркінга розвивається в період 1982-1986 р., коли підприємства-лідери якості з'ясовують можливість повчитися більш просто в підприємств поза їхнім сектором чи галуззю, чим досліджуючи конкурентів.

Четверте покоління бенчмаркінга - це стратегічний бенчмаркінг, що розглядається як систематичний процес, спрямований на оцінку альтернатив, реалізацію стратегій і удосконалення характеристик продуктивності на основі вивчення успішних стратегій зовнішніх підприємств партнерів [1].

П'яте покоління - глобальний бенчмаркінг розглядається майбутнім інструментом організації міжнародних обмінів з урахуванням культури і національних процесів організації виробництва.

· Внутрішній бенчмаркінг - бенчмаркінг, здійснюваний усередині організації, зіставляючи характеристики виробничих одиниць, схожих з аналогічними процесами.

· Бенчмаркінг конкурентноздатності - вимір характеристики підприємства і її зіставлення з характеристикою конкурентів; дослідження специфічних продуктів, можливостей процесу чи адміністративних методів підприємств-конкурентів.

Рис. 1.1 Розвиток бенчмаркінгу

Існує багато видів бенчмаркінга:

· Функціональний бенчмаркінг - бенчмаркінг, що порівнює визначену функцію двох чи більш організацій у тім же секторі.

· Бенчмаркінг процесу - діяльність по зміні визначених показників і функціональності для їхнього зіставлення з підприємствами, характеристика яких є досконалою в аналогічних процесах.