Смекни!
smekni.com

Бенчмаркінг як засіб покращення інноваційного процесу в організації (стр. 1 из 6)

Бенчмаркінг, як засіб покращення інноваційного процесу в організації.


ПЛАН

Вступ.................................................................................................................... 3

Розділ 1. Теоретичні основи бенчмаркінгу....................................................... 5

1.1 Сутність поняття „бенчмаркінг”............................................................... 5

1.2 Процес еволюції бенчмаркінга................................................................ 12

1.3 Принципи бенчмаркінгу.......................................................................... 15

Розділ 2. Особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами господарювання................................................................................................ 17

2.1 Проблемні питання впровадження бенчмаркінгу в Україні.................. 17

2.2 Методологія бенчмаркінгу...................................................................... 19

Розділ 3. Аналіз ефективності бенчмаркінгового інноваційного проекту ДКО „Київводоканал”............................................................................................... 23

3.1. Ефективність впровадження інноваційного проекту............................. 23

3.2 Проблеми впровадження інноваційних проектів підприємствами ЖКГ та можливості щодо їх подолання..................................................................... 30

Висновок............................................................................................................ 33

Список використаної літератури...................................................................... 35


Вступ

Бенчмаркінг - це нове модне слово в управлінських колах. В Україні до цього поняття відносяться поки ще насторожено, побоюючись, що поняттям бенчмаркінга прикривається промислова розвідка. Однак, бенчмаркінг не був винайдений вчора чи сьогодні.

Новизну в це поняття внесли дорогі бізнес-консультанти, наймані фірмами усіх форм і розмірів для того, щоб вони пояснили, як зробити так, щоб їхні доходи не відставали від доходів фірми-сусіда.

Бенчмаркінг у тім виді, яким він відомий нам сьогодні, був розроблений у США в сімдесятих роках, але його основні концепції були відомі значно раніш. Дослідження наукових методів організації праці проводив ще Фредерік Тейлор наприкінці дев'ятнадцятого століття. Вони також можуть вважатися основами концепції бенчмаркінга.

Існує величезна кількість трактувань поняття бенчмаркінга. Одні вважають його продуктом еволюційного розвитку концепції конкурентноздатності, інші - програмою по поліпшенню якості, інші ж зараховують його до екзотичних продуктів японської бізнес-практики. Однак існує загальний знаменник, до якого можна привести різні визначення бенчмаркінга. Бенчмаркінг - це процес перебування і вивчення найкращих з відомих методів ведення бізнесу.

Фактично бенчмаркінг - це альтернативний метод стратегічного планування, у якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів. Технологія бенчмаркінга стягає в єдину систему розробку стратегії, галузевий аналіз і аналіз конкурентів. Виходячи з цього, актуальність дослідження можливостей використання вітчизняними економічними суб’єктами бенчмаркінгу на сьогодні важко перебільшити.

Основною метою курсової роботи є дослідження бенчмаркінгу як дієвого засобу покращення інноваційного процесу в організації.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:

· вивчити теоретичні основи бенчмаркінгу;

· дослідити особливості застосування бенчмаркінгу вітчизняними суб’єктами господарювання;

· провести аналіз ефективності інвестиційного проекту, який було впроваджено діючим суб’єктом господарювання на основі технології бенчмаркінгу.

Предметом курсової роботи є економічні відносини які виникають в процесі реалізації бенчмаркінгу суб’єктами господарювання.

В якості об’єкта курсової роботи виступає інноваційний проект, впроваджений вітчизняним суб’єктом господарювання за технологією бенчмаркінгу.

Практичне значення курсової роботи полягає у спробі розглянути малодосліджену на сьогодні вітчизняними теоретиками та практиками методології впровадження і використання бенчмаркінгу для вітчизняних економічних суб’єктів. Автор намагався проілюструвати можливості використання бенчмаркінгу вітчизняними підприємствами з різних галузей та різного соціального значення (київське такси „Еліт” та ДКО „Київводоканал”) та проаналізувати ефективність інноваційних проектів, впроваджених за алгоритмом бенчмаркінгу.

Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначаються мета, завдання, предмет, об’єкт та практична значимість курсового дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати курсового дослідження.

Розділ 1. Теоретичні основи бенчмаркінгу

1.1 Сутність поняття „бенчмаркінг”

Термін "бенчмаркінг" є англомовним і не має однозначного перекладу на українську мову. Цей термін відбувся від слова "benchmark", що означає відмітку на фіксованому об'єкті, наприклад, відмітку на стовпі, яка указує висоту над рівнем моря. У найбільш загальному змісті benchmark - це щось, що володіє визначеною кількістю, якістю і здатністю бути використаним як стандарт чи еталон при порівнянні з іншими предметами. Бенчмаркінг являє собою систематичну діяльність, спрямовану на пошук, оцінку і навчання на кращих прикладах, не залежно від їхнього розміру, сфери бізнесу і географічного положення [7] .

Бенчмаркінг являє собою мистецтво виявлення того, що інші роблять краще нас і вивчення, удосконалення і застосування їхніх методів роботи. На перший погляд може показатися, що, мова йде про старий метод: підприємства і, не тільки вони, завжди піддавалися шпигунству, їхня діяльність аналізувалася і вивчалася, краще використовувалося. Однак на рубежі 70-х рр. деякі підприємства почали розвивати теорію, в основу якої покладене порівняння діяльності не тільки підприємств конкурентів, але і передових фірм з інших галузей. Фірми стали учитися квантифіцировати розходження в управлінні підприємствами. Концепція і методи, що вони розробили дозволили скоротити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати динаміку структури і вибір стратегії діяльності підприємства.

Уперше термін "бенчмаркінг" у буквальному значенні з'явився в 1972 році в Інституті стратегічного планування Кембриджу (США), відомий у Європі як Pіms. Це - дослідницька і консалтингова організація показала, що для того, щоб знайти ефективне рішення в області конкуренції, необхідно вивчати, знати і використовувати досвід кращих підприємств, що домагалися вже успіхів у різних видах діяльності.

У 1979 р. американська компанія Ксерокс приступила до проекту "Бенчмаркінг конкурентноздатності" для аналізу витрат і якості власних продуктів у порівнянні з японськими. Проект мав великий успіх.

Пізніше бенчмаркінг одержує широке поширення серед фахівців США, його філософія використовується в багатьох фірмах - "НР", "Dupont", "Motorola". В даний час бенчмаркінг вважається найефективнішим напрямком консалтингу.

Бурхливий розвиток бенчмаркінга відбувається, починаючи із середини 80-х років. У цей період публікуються перші статті в "Харвард Бізнес Ревью". У 1989 р. Pіms проводить форум - Рада по бенчмаркінгу, на якому колективно розробляється методологія бенчмаркінга й основи його застосування на підприємствах; у цьому ж році з'являється перша книга, написана одним з керівників Ксерокс. Фахівці починають писати про типи бенчмаркінга, розробляються різні моделі [5].

У Центрі продуктивності і якості (Becтингхаус) бенчмаркінг розглядають як процес постійного дослідження найкращих практик, що визначають найбільш високу характеристику конкурентноздатності.

Ціль бенчмаркінга полягає в тому, щоб на основі дослідження надійно установити імовірність успіху підприємництва.

Для більшості компаній бенчмаркінг не є новим, тому що він здійснювався в рамках конкурентного аналізу, хоча бенчмаркінг є більш деталізованою, формалізованою й упорядкованою функцією, чим метод чи підхід конкурентного аналізу, це необхідна функція успіху будь-якої організації.

Таким чином, бенчмаркінг розвиває аналіз конкурентноздатності, що обмежується вивченням конкурентів - їхньої продукції, витрат і технологій, характеристик, економічних і фінансових показників, відносин із клієнтами і постачальниками. Усе це необхідно для пошуку найбільш вигідної продукції для підприємства.

Аналіз конкурентноздатності дозволяє виявити розходження між конкурентами, але це не пояснює, як ці розходження перебороти і завоювати найкращі позиції в бізнесі. Цьому сприяє бенчмаркінг, що на основі порівняння й аналізу процесу діяльності, спрямований на розуміння причин розходжень для того, щоб ці відмінності перебороти.

Використання бенчмаркінга має багато спрямувань. Він знайшов широке поширення в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом, фінансовому менеджменті, тобто стосовно до підприємства бенчмаркінг охоплює всі сфери і напрямки його діяльності. Так, бенчмаркінг у логістиці дозволяє швидко і з малими витратами виявити проблемні ситуації в логістичних системах, у сферах, близьких до покупця, по виконанню замовлень і транспортуванню (P.Bauer) [6].

Бенчмаркінг показує маркетинг-директору, де на його фірмі чи на ринку виникли проблеми з витратами і якістю, чи не плететься вона в хвості в конкурентів. Він розкриває проблеми в роботі, конкретизує їх, так вважають G.Reves і E.Pfleger [13].

У корпорації "Ксерокс" переконані, що бенчмаркінг повинен бути постійним процесом, націленим не тільки на відповідність конкуренції, але і на перемогу над нею. У рамках бенчмаркінга підприємницькі функції аналізуються як процеси, що створюють товар чи послугу і просувають їх на ринок. Сфера застосування бенчмаркінгу включає розробку стратегії, операції й управлінські функції, однак основним джерелом даних про ринок і про конкурентів залишається покупець (Y.K.Shetty) [14].