Смекни!
smekni.com

Бенчмаркінг як засіб покращення інноваційного процесу в організації (стр. 5 из 6)

· Виділити більше коштів на технічне обслуговування, модернізацію та відновлення виробничих фондів;

· Звести до мінімуму необхідність збільшення потужностей мереж, систем та споруд, що існують.

Досвід інших країн також свідчить, що зменшення тиску часто є найбільш ефективним мало витратним засобом зниження рівня втрат від витоків в мережі. Сьогодні вода подається під загальним тиском у всій водопровідній мережі міста, незважаючи на значні відмінності ландшафтного рельєфу районів міста. Розмежування мережі на ділянки за тиском шляхом встановлення засувок для регулювання тиску та проведення інших заходів є для об’єднання однією з пріоритетних задач на найближче майбутнє.

Об’єднання плануємо реалізувати комплексну інноваційну програму виявлення витоків, яка передбачає посекційне розмежування існуючої мережі водопостачання на ряд чітко визначених зон та поетапний перехід від "політики пасивного контролю витоків" до нової "політики активного контролю витоків". Дана технологія була запозичена згідно з процедурою бенчмаркінгу у німецьких підприємств, які займаються водопостачанням та водовідведенням.

Об’єднанням вже реалізовано декілька інноваційних програм. Серед них наступні:

· Демонстраційний проект реконструкції каналізаційного колектора по пр. 40-річчя Жовтня.

Колектор по пр. 40-річчя Жовтня, довжиною 5.33 км і діаметром 1500 мм, був виведений з експлуатації кілька років тому через значний знос труб, які стали непридатними в результаті сірчанокислої корозії. Паралельно цьому колектору (але на поверхні землі) був прокладений тимчасовий напірний колектор для транспортування стоків з насосної станції Борщагівка 2. Стічні води з прилеглих територій перекачуються в напірний колектор за допомогою 13 тимчасових насосних станцій, споруджених вздовж колектора. Ця тимчасова система була для об’єднання важким фінансовим тягарем через високе енергоспоживання та необхідність проводити технічне обслуговування і часті ремонти.

Інноваційний метод без траншейних ("No-Dig") технологій реконструкції трубопроводів, який обрали для проведення реконструкції цього колектора, був вперше застосований на Україні в такому масштабі. Персонал об’єднання пройшов курс навчання по використанню відповідного обладнання.

Вартість проекту складає 72 млн. датських крон, з яких з міського та державного бюджету профінансовано 56 млн. датських крон, а 16 млн. датських крон були надані як грантове фінансування урядами Данії і Фінляндії.

· Демонстраційний проект проведення реконструкції з використанням поліетиленових труб

Проект, спрямований на впровадження в Україні нових, ефективних з погляду затрат інноваційних методів без траншейних ("No-Dig") технологій реконструкції трубопроводів. Об’єднанню було передано необхідне обладнання і персонал пройшов повний курс навчання з планування реабілітаційних робіт з реконструкції мережі, ідентифікації можливих варіантів, вибору оптимального технічного рішення і його реалізації.

Таким чином, проект сприяє підвищенню професійних навичок персоналу в питаннях планування та виконання реабілітаційних проектів з реконструкції мереж з використанням ефективних з погляду затрат методів "No-Dig ".

Роботи виконувалися німецьким підрядником компанією Per Aarsleff.

Кошторис проекту складає близько 90 025 євро; фінансування здійснювалося за рахунок гранту від Німецького уряду.

В портфелі об’єднання є ще цілий ряд інноваційних та інших проектів які планується реалізувати в найближчий термін.

Для того, щоб проілюструвати як відбувається на практиці оцінка ефективності інноваційного проекту проведемо, на прикладі реального інноваційно-інвестиційного проекту, розрахунки щодо його ефективності та доцільності.

ДКО „Київводоканал” проводить проект з використанням інноваційних технологій за схемою бенчмаркінгу по підвищенню ефективності роботи споруд на Бортницькій станції аерації.

Проект охоплював такі аспекти:

· Розробку проектно-кошторисної документації реконструкції будівель, споруд і одного блоку БСА, а також проектно-кошторисної документації системи дезодорації і викидів у повітря;

· Проведення реконструкції систем аерації в аеротенках;

· Впровадження ефективної інноваційної технології обробки надлишкової мулової води в аеробних стабілізаторах;

· Впровадження інноваційної технології доочистки стічних вод і обробки осаду з використанням вітчизняного флокулянта;

Реалізація проекту потребує 200 тис. грн.. капіталовкладень.

Освоєння інвестицій відбувається на протязі 3 років. У перший рік освоюється 25% інвестицій, у другий 30% інвестицій, у третій 45% інвестицій.

Частка кредиту в інвестиціях складає 30%.

Термін функціонування проекту складає 5 років, а термін служби створених потужностей - 8 років.

Амортизація нараховується за лінійною схемою.

Ліквідаційна вартість устаткування складає 10% від первісної.

Плата за наданий кредит складає 15% річних.

Кредит надається на 3,5 роки.

Темп інфляції складає 6%.

Оцінимо ефективність даного проекту.

Прийнятність проекту за критерієм NPV. NPV, чи чиста приведена вартість проекту є найважливішим критерієм, по якому судять про ефективність інвестування. Для визначення NPV необхідно спрогнозувати величину фінансових потоків у кожний рік проекту, а потім привести їх до загального знаменника для можливості порівняння в часі. Чиста приведена вартість визначається по формулі:

де r- ставка дисконтування.

У нашому випадку номінальна ставка дисконтування дорівнює 10%, тоді, з огляду на темп інфляції 6% у рік, реальна ставка дисконтування складає: 3,77%.

У першій таблиці показаний початковий варіант розрахунку, де за планом кредит повинний бути повернутий у термін (3,5 роки) з погашенням основного капіталу рівними частинами. NPV такого проекту дорівнює 153944 грн., що означає його наступність за даним критерієм. NPV>0, а це значить, що при даній ставці дисконтування проект є вигідним для підприємства, оскільки генеруємий їм cash-flow перевищує норму прибутковості в даний момент часу.

Об’єм Реалізації = Об’єм очистки * Ціна очистки = 2000 * 120 = 240000

Затрати перем. = Об’єм Виробництва * Затрати на одиницю продукції = 2000 * 50 = 10000

Таблиця 3.1

Оцінка ефективності інноваційного інвестування

ПеріодПоказники

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Капіталовкладення 50000 60000 90000 200000
В т.ч. за рахунок кредиту 15000 45000
Амортизація 22500 22500 22500 22500 22500
Залишкова вартість ОФ 177500 15500 132500 110000 87500 87500
Продажна вартість ОФ 96250
Об’єм очистки та доочистки стічних вод, млн.л 2000 3000 4000 5000 4000
Ціна очистки 1000 м3, грн.. 120 120 120 120 120
Валовий результат 240000 360000 480000 600000 480000
Постійні витрати 50000 50000 50000 50000 50000
Змінні витрати 70000 100000 120000 135000 142000
Витрати виробництва 142500 172500 192500 207500 214500
Процент за кредит 9000 6750 6750
Повернення кредиту 15000 15000 30000
Чистий прибуток 68250 131250 201250 274750 185850 5687,5
Операційний CF 90750 153750 223750 297250 208350
Загальний CF -50000 -60000 -90000 66750 141750 211750 285250 220350 141187
Дисконтний множник 1 0,943 0,890 0,840 0,792 0,747 0,705 0,665 0,627
Дисконтуючий фактор -50000 -56603 -80099 56045 112279 158232 201090 146545 88583
NPV проекту 576070,44 > 0

Визначення рентабельності інвестицій.

По формулі визначаємо, що в даного проекту рентабельність інвестицій дорівнює 167%.

Визначення внутрішньої норми прибутку.

Для визначення внутрішньої норми прибутку проекту потрібно прирівняти NPV до нуля.

У результаті обчислень і виходячи з побудованого графіка ВНП даного проекту дорівнює 14%. Це вище норми дисконтування, що означає прийнятність даного проекту за цим критерієм (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Визначення внутрішньої норми прибутку

У ході оцінки ефективності даного інвестиційного проекту було перевірено його відповідність різним критеріям прийнятності, а також проведено аналіз його основних параметрів і варіантів. У результаті можна зробити наступні висновки:

1. Проект є прийнятним за критерієм NPV і за критерієм внутрішньої норми прибутку і рентабельності.

2. План повернення кредиту може бути виконаний через3,5роки.

3.2 Проблеми впровадження інноваційних проектів підприємствами ЖКГ та можливості щодо їх подолання

Впровадження інновацій у господарське життя організації природно вимагає вкладення фінансових засобів у їхню розробку й освоєння. При цьому встановлена емпірична залежність - чим більший прибуток від нововведення розраховує одержати в майбутньому організація, тим до більших витрат вона повинна бути готова в сьогоденні.