Смекни!
smekni.com

Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА (стр. 19 из 33)

IÉñ = CßáõÏ - CÓ:

Èñ³óáõóÇ㠻ϳÙáõïÁ ïáÏáë³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ.

iÉñ =

:

ÆٳݳÉáí ߳ѳµ³ÅÝÇ ¨ Éñ³óáõóÇ㠻ϳÙïÇ ã³÷Á, ϳñ»ÉÇ ¿ á­ñáß»É Ñ³Ù³Ë³éÝ Ï³Ù í»ñçÝ³Ï³Ý »Ï³ÙïÇ ·áõÙ³ñÁ.

Iѳ٠= I¹ + IÉñ , iѳ٠=

, áñï»Õª

Iѳ٠- ѳٳ˳éÝ »Ï³ÙïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿,

I¹ - ߳ѳµ³ÅÝÇ ï³ñ»Ï³Ý ã³÷Ý ¿,

IÉñ - Éñ³óáõóÇ㠻ϳÙïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿,

CÓ - µ³ÅÝ»ïáÙëÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÇÝÝ ¿:

úñÇÝ³Ï 2. 4500 ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÁ Ó»éù »Ý µ»ñí»É ï³ñ»Ï³Ý 45%-áí, ÇëÏ Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá ÷á˳ñ­Å»ùÇ ·ÇÝÁ ϳ½Ù»É ¿ 9000 ¹ñ³Ù: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáᯐ µ³ÅÝ»ïáÙ­ë»ñÇ Ñ³­Ù³Ë³éÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ:

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÁÝóóÇÏ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáß»Ýù ߳ѳ­µ³ÅÝÇ ïáÏáëáí.

I¹ =

Èñ³óáõóÇ㠻ϳÙáõïÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ ÷á˳ñÅ»ù³ÛÇÝ ·ÝÇ ¨ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ.

IÉñ = 9000 – 4500 = 4500 ¹ñ³Ù:

гٳ˳éÝ »Ï³ÙïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.

Iѳ٠= 2025 + 4500 = 6525 ¹ñ³Ù:

гٳ˳éÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ïϳ½ÙÇ.

úñÇÝ³Ï 3. 20000 ¹ñ³Ù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùáí µ³ÅÝ»ïáÙëÁ ·Ýí»É ¿ 1,7 ·áñͳÏóáí ¨ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç ÏáÕÙÇó »ññáñ¹ ï³ñáõÙ í³×³éí»Éª ߳ѳµ³ÅÝÇ í׳ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó 90 ûñ ³é³ç: ²é³çÇÝ ï³ñáõ٠߳ѳµ³ÅÇÝÁ ϳ½Ù»É ¿ 1500 ¹ñ³Ù: ºñÏ­ñáñ¹ ï³ñáõÙ ÁÝó­óÇÏ »Ï³ÙïÇ ¹ñáõÛùÁ ϳ½Ù»É ¿ 20%: ºññáñ¹ ï³ñáõ٠߳ѳµ³ÅÝÇ ¹ñáõÛùÁ ѳí³ë³ñí»É ¿ 45%-Ç: ´³ÅÝ»ïáÙë»­ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÝÇ Ýϳïٳٵ í³×³éùÇ ·ÝÇ ¹ÇݳÙÇϳÛÇ ÇÝ­¹»ùëÁ ϳ½Ù»É ¿ 1,25: ²Ý­Ññ³Å»ßï ¿ áñáᯐ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ñ³Ù³­Ë³éÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ûñí³ÝÇó ÙÇÝ㨠í³×³é­ùÇ ûñÁ:

²ÛëåÇëáí, ³é³çÇÝ ï³ñí³ ß³Ñ³µ³ÅÝÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ϳ½Ù»É ¿ I¹1 = 1500 ¹ñ³Ù:

2-ñ¹ ï³ñáõÙª

ª

3-ñ¹ ï³ñáõÙª

I¹3 =

Öß·ñÇï ïáÏáëÝ»ñÇ µ³Ý³Ó¨áí ѳßí³ñÏ»Ýù ÇÝí»ëïáñÇÝ í׳ñ­í³Í ߳ѳµ³ÅÝÇ ã³÷Á.

I1¹3 =

ºñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿.

I¹ = I¹1 + I¹2 + I1¹3 = 1500 + 3400 + 3390 = 8290 ¹ñ³Ù:

ºñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ µ³ÅÝ»ïáÙëÇ ¹ñáõÛùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿.

R =

ϳ٠49%, ϳÙ

R = R1 + R2 + R3 1 =

ϳ٠49%:

´³ÅÝ»ïáÙëÇ í³×³éùÇó ëï³óí³Í Éñ³óáõóÇ㠻ϳÙáõïÁ ϳ½­ÙáõÙ ¿.

IÉñ = (1,25 x 17000) – 17000 = 21250 – 17000 = 4250 ¹ñ³Ù:

ÆëÏ Éñ³óáõóÇ㠻ϳÙïÇ ¹ñáõÛùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿.

iÉñ =

ϳ٠25%:

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇó ÙÇÝ㨠í³×³éùÇ Å³Ù­Ï»ïÁ ѳٳ˳éÝ »Ï³ÙáõïÁ Ïϳ½ÙÇ.

Iѳ٠= 8290 + 4250 = 12540 ¹ñ³Ù:

²ÛëåÇëáí, ѳٳ˳éÝ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáõÙ ¿.

iѳ٠=

ϳ٪

iѳ٠= R + IÉñ = 49% + 25% = 74%:

êï³óíáõÙ ¿, áñ µ³ÅÝ»ï»ñÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1 ¹ñ³ÙÇ ¹ÇÙ³ó ëï³ÝáõÙ ¿ 0,74 ¹ñ³Ù »Ï³Ùáõï ¨ ÇÝí»ëïáñÇ éÇëÏÝ ³ÙµáÕçáõí۳ٵ ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿:

´³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñ­ÍáÝÝ»ñÁ ϳñ»ÉÇ ¿ Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ·Í³Ýϳñ³ÛÇÝ ï»ëùáí (·Í³Ýϳñ 2).

¶Í³Ýϳñ 2.¶ÉáõË 2. üÇݳÝë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹Ç áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ

2.1. üÆܲÜê²Î²Ü ܺð¸ðàôØܺðÆ Î²è²ì²ðØ²Ü ÐÆØÜ²Î²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜܺðÀ ÐÐ ²èºìîð²ÚÆÜ ´²ÜκðàôØ