Смекни!
smekni.com

Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА (стр. 33 из 33)

Ȩ»ñ»çÁ ѳëï³ïáõÝ Í³Ëë»ñÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ ¿, áñ µ³ÝÏÇ Ñ³­Ù³ñ éÇëÏÇ áñáß³ÏÇ ³ÕµÛáõñ ¿ ѳݭ¹Çë³ÝáõÙ: ²Ý­íݳ볭µ»ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ë»ñïáñ»Ý ϳåí³Í ¿ ·áñ­Í³é­Ý³Ï³Ý ɨ»ñ»çÇ Ñ»ï ¨ Çñ Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ ¿ ³Ýíݳ볭µ»ñ í³×³é­ùÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ áñáßáõÙÁ, ³ÛëÇÝùݪ »ñµ »Ï³Ùáõï­Ý»ñÁ Ñëï³Ïáñ»Ý ѳٳå³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ͳËë»ñÇÝ:

ú ¶ î ² ¶ à ð Ì ì ² Ì ¶ ð ² Î ² Ü à ô Â Ú à ô Ü

1) ÐÐ ûñ»ÝùÁ §²ñÅ»ÃÕûñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ:

2) Åäðîíîâà Â.Í., Ìèçèêîâñêèé Å.À. “Ó÷åò è àíàëèç ôèíàíñîâûõ àê­òèâîâ,âåêñåëÿ” Ì. “Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà” – 1995ã.

3) Meek P. ‘U.S. Monetary Policy & Financial Markets” – New York, 1982

4) Ðîáèí Ìàêêîíàõè “Ïåðâè÷íûå äèëåðû íà ðûíêàõ ãîñóäàðñòâåí­íûõ öåííûõ áóìàã”. Áàíê Àíãëèè – 1996ã.

5) Ë. Ýíäæåë “Êàê ïîêóïàòü àêöèè” Ì-1994ã.

6) À. Ïåðâîçâàíñêèé “Ôèíàíñîâûé ðûíîê: ðàñ÷åò è ðèñê” Ì. Ýêîíî­ìèêà – 1994

7) Ðûíîê öåííûõ áóìàã: êîììåð÷åñêàÿ àçáóêà. Ì – 1994

8) È. Àëåõèí “Ðûíîê öåííûõ áóìàã: ââåäåíèå â ôîíäîâûå îïåðàöèè” Ì. Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà – 1991

9) Èíâåñòèöèîííî-ôèíàíñîâûé ïîðòôåëü /Êíèãà èíâåñòèöèîííîãî ìåíåäæåðà. Êíèãà ôèíàíñîâîãî ìåíåäæåðà. Êíèãà ôèíàíñîâîãî ïîñðåäíèêà/. Ì. Ýêîíîìèêà – 1993

10) À. Èñàåâ “Ïðàêòèêà áàíêîâñêîãî óïðàâëåíèÿ è ôèíàíñîâîãî àíà­ëèçà â ôîðìóëàõ”. Ïîñîáèå äëÿ áàíêèðîâ. Ì. Ôèí. è ñòàò. – 1993

11) Ï. Ðîóç “Áàíêîâñêèé ìåíåäæìåíò” Ì, Äåëî-1996

12) Ã.Ñ.Ïàíîâà “Áàíêîâñêîå îáñëóæèâàíèå ÷àñòíûõ ëèö” Ì. ÀÎÄÈÑ – 1994

13) Áóðåíèí À.Í. “Ôþ÷åðíûå, ôîðâàðäíûå è îïöèîííûå ðûíêè” Ì – 1995

14) Áëàíê È. À. “Ñòðàòåãèÿ è òàêòèêà óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè”, Êèåâ, ÈÒÅÂ ÀÄÅÔ Óêðàèíà,1996

15) Ãðàâå Ñ. “Èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà” Ì. “ÁÝÊ”, 1995

16) Öåííûå áóìàãè. (ïîä ðåä. Â. Êîëåñíèêîâà è Â. Òîðêàíîâñêîãî), Ìîñêâà, Ôèíàíñû è ñòàòèñòèêà, 1998

17) Àëåêñååâ Ì. “Ðûíîê öåííûõ áóìàã” Ì., Ôèí. è ñòàò., 1996

18) Ê. ØËÇóñÛ³Ý §²ñÅ»ÃÕûñÇ ßáõϳÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³Ý­Ññ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÐÐ-áõÙ¦, §ê»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑáõÙÁ г۳ëï³ÝáõÙ. ·áñ­ÍÁÝóóÁ, ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, ÑÇÙݳËݹÇñÝ»ñÁ¦ ûٳÛáí ·Çï³ÅáÕáí: ºñ¨³Ý, 1996Ã.