Смекни!
smekni.com

Анализ и управление финансовых активов коммерческих банков РА (стр. 31 из 33)

DF - ÷³ëï³óÇ ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ ¿:

ì»ñáÑÇßÛ³É µ³Ý³Ó¨Á íϳÛáõÙ ¿, áñ ³ñï³ùÇÝ ýÇݳÝë³íáñ­Ù³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ Ù»Í ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ù»Í ¿ ³éϳ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ, ѳëáõÛÃÇ ³×Ç ï»ÙåÁ ¨ ½áõï ß³ÑáõÛÃǪ ߳ѳµ³ÅÇÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ÝáñÙ³Ý ¨ ÷áùñ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ù»Í ¿ ³éϳ å³ëÇí­Ý»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ Çñ³óí³Í ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõï ß³Ñáõó­µ»ñáõÃÛáõÝÁ:

²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳÝ˳­ï»ëÙ³Ý »ñÏáõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ÏáÝÏñ»ï ûñÇݳÏÇ íñ³:

üÇݳÝë³Ï³Ý ϳÝ˳ï»ëíáÕ Ñ³ßí»ÏßéÇ Ù»ç Ý»ñ³é»Ýù 5 ïá­Ïáë³Ýáó ß³Ñáõóµ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ½áõï ß³ÑáõÛÃǪ ߳ѳµ³ÅÇÝÝ»­ñÇ µ³ßËÙ³Ý 40 ïáÏáë³Ýáó ÝáñÙ³: гßí³ñÏ»Ýù Éñ³óáõóÇã ýÇݳݭë³íáñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ ëϽµáõÙ »ñ»ù »Ýó¹ñáõÃÛáõÝÝ»­ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ (ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óíáÕ ïáÏáëÇ Ù»Ãá¹), ³Û­Ýáõ­Ñ»ï¨ª µ³Ý³Ó¨³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí:

ö³ëï³óÇ Ñ³ëáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÝ ÁݹáõÝ»Ýù 20,0 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù, ϳÝ˳ï»ëíáÕ Ñ³ëáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÁª 24,0 ÙÇÉÇáÝ ¹ñ³Ù: гëáõÛÃÇ ³×Ç ï»ÙåÁ ѳí³ë³ñ ÏÉÇÝÇ.

гßí³ñÏÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù ѳßí»ïáõ ųٳݳϳßñç³­ÝáõÙ §³ñï³¹ñ³Ï³Ý ѽáñáõÃÛáõÝÝ»ñǦ ÉñÇí ͳÝñ³µ»éÝÙ³Ý Çñ³íÇ׳­ÏÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï »Ýó¹ñ»Ýù, áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³×»Ý 20%-áí (ϳ٠0,2-áí):

Ü³Ë Ï³½Ù»Ýù ýÇݳÝë³Ï³Ý ϳÝ˳ï»ëíáÕ Ñ³ßí»ÏßÇéª Í³é³Ûáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óíáÕ ïáÏáëÇ Ù»Ãá¹Ç ÑÇÙ³Ý íñ³ (³ÕÛáõ­ë³Ï 4).

²ÕÛáõë³Ï 4.

òáõó³ÝÇßÝ»ñ

гßí»ïáõ ѳßí»ÏßÇé

γÝ˳ï»ëíáÕ Ñ³ß­í»ÏßÇé

1

2

3

² Î î Æ ì

ÀÝóóÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñ

2000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (ѳ­ëáõÛÃÇ 10%-Á) =

2000,0 ѳ½. + (2000,0 ѳ½. x 0,2) = 2400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù ϳ٠(2400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù x 0,1) = 2400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ

4000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (ѳ­ëáõÛÃÇ 20%-Á) =

4000,0 ѳ½. + (4000,0 ѳ½. x 0,2) = 4800,0 ѳ½. ¹ñ³Ù ϳ٠(2400,0 ѳ½. x 0,2) = 4800,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

гßí»ÏßÇé

6000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

7200,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

ä ² ê Æ ì

ÀÝóóÇÏ å³ñï³íá­ñáõÃÛáõÝÝ»ñ

2000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (ѳ­ëáõÛÃÇ 10%-Á) =

2000,0 ѳ½. + (2000,0 ѳ½. x 0,2) = 2400,0 ѳ½. ϳ٠(2400,0 ѳ½. x 0,1) = 2400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

ºñϳñ³Å³ÙÏ»ï å³ñ­ï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ

3000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

3000,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

1

2

3

γÝáݳ¹ñ³Ï³Ý ϳ­åÇï³É

2500,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

2500,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

âµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃ

1200,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

1200,0 ѳ½. ¹ñ³Ù + 2400,0 ѳ½. x 0,05 – 2400,0 ѳ½. x 0,05 x 0,4 = 1920,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

вÞìºÎÞÆè

6000.0 ѳ½. ¹ñ³Ù

7120,0 ѳ½. ¹ñ³Ù

²ñï³ùÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ = 7200,0 ѳ½. – 7120,0 ѳ½. = 80,0 ѳ½. ¹ñ³Ù:

²ÛÅÙ ³ñï³ùÇÝ ýÇݳÝë³íáñÙ³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ѳßí³ñÏ»Ýù µ³Ý³Ó¨³ÛÇÝ Ù»Ãá¹áí.

= 6000,0 ѳ½. x 0,2 – 2000,0 ѳ½. x 0,2 – 24000,0 ѳ½. x 0,05 x

x (1 – 0,4) = 80,0 ѳ½. ¹ñ³Ù:

²ÛëåÇëáí, ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ï»ëíáÕ Í³í³ÉÁ å³Ñ­å³Ý»Éáõ ѳٳñ å³Ñ³ÝçíáõÙ »Ý Ýáñ ϳåÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ 800,0 ѳ­½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí (4800,0 ѳ½. – 4000,0 ѳ½.): Ødzų­Ù³Ý³Ï ßÁñ­ç³Ý³éáõ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ѳí»É³×Á å»ïù ¿ ϳ½ÙÇ 400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (2400,0 ѳ½. – 2000,0 ѳ½.): ÀÝóóÇÏ å³ñï³íáñáõ­ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í»É³×Áª 400,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (2400,0 ѳ½. – 2000,0 ѳ½.) ¨ ãµ³ßËí³Í ß³ÑáõÛÃÇ Ñ³í»É³×Áª 720,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (1920,0 ѳ½. –1200,0 ѳ½.) Ç íÇ׳ÏÇ ã»Ý ͳͭϻÉáõ »ñϳñ³Å³ÙÏ»ï ¨ ϳñ׳ų٭ϻï ýÇݳÝë³Ï³Ý å³Ñ³Ýç­ÙáõÝùÝ»ñÁ, áñÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 1200,0 ѳ½. ¹ñ³Ù (800,0 ѳ½. + 400,0 ѳ½.): àõëïÇ, Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ¹»ýÇóÇï 80,0 ѳ½³ñ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áíª (1200,0 ѳ½. – 400,0 ѳ½. – 720,0 ѳ½.) = 80,0 ѳ½³ñ ¹ñ³Ù:

²ÛëåÇëáí, µ³ÝÏÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áñáÝÇ 80,0 ѳ½³ñ ¹ñ³ÙÇ ë»÷³Ï³Ý ϳ٠÷á˳éáõ ÙÇçáóÝ»ñ:

ì º ð æ ² ´ ² Ü

²ÛëåÇëáí, µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ñÅ»ÃÕóÛÇõÝ ·áñͳéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ³ñÅ»ÃÕûñÁ ×ÏáõÝ ýÇݳÝë³Ï³Ý ·áñÍÇù »Ý, áñ ·ÝíáõÙ ¨ í³­×³éíáõÙ »Ý ýáݹ³ÛÇÝ µáñë³Ûáõ٠ϳ٠ÙÇçµ³ÝϳÛÇÝ ßáõ­Ï³Ý»ñáõÙ: