Смекни!
smekni.com

Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами (стр. 4 из 16)

В угоді зазначаються дані документа, що засвідчує фізичну особу, адреса постійного місця проживання і ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку. За дорученням власника рахунку-резидента, операції за рахунком може здійснювати інша особа – резидент.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

-кошти на оплату праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за
літературні праці, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові праці та винаходи;

-виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого
страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

-орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і нерухомого майна;

-відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

-кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

-кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

-інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі.
Працівник банку 1.ознайомлює клієнта з умовамиа) мінімальний розмір вкладу;б) режим користування вкладом;в)% ставка по вкладу.
Клієнт 1.заповнює документи:– ф №51/36 прихідний касовий ордер– ф №13 алфавітна картка
Контролер 1.відкриває вкладникові особовий рахунок №1а) виписує картку особового рахунку,в якій клієнт ставить зразок свого підпису;б) прізвище, ім’я по батькові, рік народження,домашня адреса, МФО банку, порядковий номерособового рахунку;
Контролер 1. оформлює алфавітну картку ф №13 (назва установи банку, порядковий номер особового рахунку)
2. оформлюється ф №1 (дата, сума і залишок відсотків, підпис)
3. оформляються ф №51/36 (сума нарахованих%, сума вкладу (цифрами), залишок вкладу, залишок%, підпис)
4. оформлює вкладну книжку (дата, сума вкладу, залишок вкладу прописом і цифрами, підпис)
5. передає документи внутрішнім порядковим(ф №51/36 вкладна книжка)
Касир 1. перевіряє документи (правильність розрахунків, відповідність записів)
2. приймає гроші від клієнта (після прийняття розписується у вкладній книжці та ф №51/36)
3. видає клієнту вкладну книжку.

Рис. 1.2. Схема відкриття депозитного рахунку фізичній особі


З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

-розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними
особами;

-розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

-відрахування до державного й місцевих бюджетів обов'язкових
та інших платежів;

-розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми
власності;

-розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому
або позабіржовому ринку;

-розрахунки за куплену іноземну валюту;

-інші операції у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб – нерезидентів.

На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

-кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

-кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям каліцтвом;

-кошти від продажу власного майна;

-успадковані кошти;

-кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в
Україну (за наявності протоколу зборів засновників про розподіл
прибутку та довідки податкової адміністрації про сплату податків
згідно з чинним законодавством);

-виплата страхових сум;

-кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не використані або використані не повністю;

-інші надходження, що не суперечать чинному законодавству
України.

З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться операції у грошовій одиниці України:

-видача коштів готівкою;

-видача платіжних документів для здійснення безготівкових
розрахунків;

-розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

-сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

-сплата страхових та членських внесків;

-здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим,
арбітражним, нотаріальним та іншим органам;

-перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

-перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому
банку України чи на вкладний рахунок;

-перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

-перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестицію в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України за умови сплати податку на прибуток (дохід);

-перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної
валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку);

-інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.

Крім поточних рахунків «до запитання», фізичним особам-резидентам – громадянам України, резидентам – іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні, а також нерезидентам – громадянам України, які постійно проживають за межами України та нерезидентам – іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року відкриваються в національній валюті вкладні рахунки на підставі договору про його відкриття з видачею вкладнику вкладного документа (скажімо, ощадної книжки – іменної чи на пред'явника).

Фізичній особі-нерезиденту – надається іменна ощадна книжка. В угоді обумовлюється сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення; розмір відсотків та умови перегляду відсотків, а також умови розірвання угоди.

У разі відкриття вкладного рахунку фізичній особі-резиденту у договорі на підставі довідки податкового органу вказується ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податку.

Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб-резидентів призначені для обліку коштів, внесених на визначений угодою термін. Кошти на вкладні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній валюті.

1.4 Аналіз українського ринку депозитів

В цьому підрозділі ми проаналізуємо головні тенденції та динаміку розвитку ринку депозитів фізичних осіб на Україні.

Збільшенню грошової маси в країні сприяє поступове відновлення темпів кредитування економіки. Так, упродовж першого півріччя 2005 року українські банки збільшили свої кредитні портфелі на 22,7% порівняно із збільшенням на 19,5% за аналогічний період попереднього року. Зауважимо, що значним лишається попит на валютні запозичення. Частка доларових кредитів становить понад 40% від їхньої загальної кількості і не зазнала відчутного зменшення за перші шість місяців 2005 року. Відновлювати кредитування комерційним банкам дав змогу значний приплив депозитів (+26%) [56].

Зростання обсягів коштів, залучених за рахунок суб'єктів господарювання та фізичних осіб за останні 7 років (збільшення кожного наступного року майже у 1,5 разу), свідчать про зростання довіри до банківських установ (табл. 1.1) [66].

Таблиця 1.1. Зобов'язання банків за коштами, залученими на рахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб

Роки Залучені кошти(млн. грн.) темп зростання (%)
1998 (млн. грн.) 8278
1999 (млн. грн.) 12156 146,8
2000 (млн. грн.) 18738 154,1
2001 (млн. грн.) 25674 137,0
2002 (млн. грн.) 37715 146,9
2003 (млн. грн.) 61365 162,7
2004 (млн. грн.) 82959 135,2

При цьому більше ніж наполовину таке зростання було забезпечене за рахунок припливу депозитних вкладів від населення (рис. 1.1).

Рис. 1.3. Депозитні вклади, залучені банками України (станом на 31.08.2005)


Розширення пасивів банків саме за рахунок вкладів населення – явище позитивне, оскільки такі депозити є здебільшого строковими (на відміну від депозитів юридичних осіб). Це, у свою чергу, може створити надійнішу та передбачувану базу для кредитної діяльності комерційних банків.

Станом на 1.08.2005 року в Україні діяло 162 банки, при цьому 92 з них зареєстровано у Києві. На сьогодні поділ банківського ринку за активами має такий вигляд (рис. 1.4.).